ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :E. Dílčí závěr

Text:E. Dílčí závěr

   Ze stručného rozboru uvedeného v kapitole IV vyplývá, že dosavadní metody využívání českých technických norem při právní regulaci neřeší věc uspokojivě a jejich realizace v praxi může přinést obtížně řešitelné problémy. Proto je nezbytné uplatnit v této věci kvalitativně nový přístup plně slučitelný s postupy užívanými v rámci Evropské unie. Potřebný návrh byl formulován v rámci přípravy návrhu zákona o technických požadavcích na výrobky. Toto uvažované řešení , které umožní i potřebnou slučitelnost práva České republiky s právem ES, vychází ze základních myšlenek:

   · technické (bezpečnostní) požadavky na výrobky musí být stanoveny právními předpisy. Tam, kde je to účelné, využije se obecná formulace technického požadavku, která umožní prokázat jeho splnění způsobem, který nebude stanoven závazně;
   · v souvislosti s právním předpisem vymezujícím technické požadavky obecně, budou vydány české technické normy, které budou s daným předpisem harmonizovány, a které budou upravovat konkrétním způsobem to, co je v právním předpisu upraveno obecně (základní bezpečnostní požadavky); oznámení o vydání harmonizovaných ČSN bude publikováno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
   · zákonem bude upravena právní domněnka v tom smyslu, že důkaz o dodržení harmonizované české technické normy (tj. o tom, že vlastnosti výrobků splňují požadavky této normy) je jedním z důkazů o splnění požadavku právního předpisu.

   Takové řešení umožní, aby:

   · právní předpisy nebyly zatěžovány technickými podrobnostmi,
   · právní předpisy nevytvářely bariéry technického pokroku,
   · české technické normy měly stejnou právní povahu jako národní normy členských států EU a nevytvářely technické překážky mezinárodního obchodu,
   · podnikatelé získali právní jistotu o tom, že řešení obsažené v harmonizované české technické normě bude obecně uznáno, aby však na svoji odpovědnost mohli uplatit i jiné technické řešení,
   · nevznikal stav právní nejistoty o právní povaze odkazů na české technické normy v právních předpisech.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti