ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :III. EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÁ UNIE
Kapitola :E. Vnitřní struktura ES

Text:Závěrem výkladu pojmu ES je nutné charakterizovat jejich vnitřní organizaci a strukturu. Členské státy jsou moderní demokratické státy, a proto i ES jsou opřena o principy dělby moci, parlamentní demokracie a právního státu. V organizační struktuře ES se prolínají prvky kontinentálního a angloamerického právního systému, protože jednotlivé členské státy patří do obou těchto právních oblastí.

  Zakládající smlouvy stanoví pět základních orgánů ES:

  Evropský parlament je složen ze státních příslušníků EU, volených na pět let v přímých volbách (od 1979). Zástupci se sdružují na půdě Parlamentu do klubů podle příslušnosti k politickým stranám. Evropský Parlament má pravomoc normotvornou, podílí se na tvorbě právních aktů ve formě spolupráce či spolurozhodování s Radou ES, dále má pravomoc kontrolní.

  Komise je složena ze zástupců členských států, kteří jsou jmenováni na pět let na základě dohody vlád členských států a po schválení Evropským Parlamentem. Je to výkonný orgán a jako jediný má právo zákonodárné iniciativy, je mu svěřena i část legislativní pravomoci.

  Rada ES (Rada ministrů) je zřízena ze zástupců vlád členských států vždy dle konkrétně projednávané oblasti. Spolu s Evropským Parlamentem přijímá právní akty ES.

  Evropský Soudní dvůr (ESD) zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění zakládajících smluv a dále rozhoduje spory mezi orgány ES, orgány ES a členskými státy. Je tvořen soudci z jednotlivých členských států.

  Účetní dvůr dohlíží na dodržování rozpočtu, reviduje závěrečný účet ES. Je tvořen zástupci členských států.

  Tuto strukturu orgánů je možné srovnat s klasickou strukturou dělby moci ve státě. Moc soudní je reprezentována ESD, moc výkonná Komisí a na moci zákonodárné se podílejí Evropský parlament a Rada . To by se dalo připsat prvku federalismu ve struktuře ES, kdy Evropský Parlament reprezentuje státní příslušníky Unie a Rada ES je tvořena zástupci vlád členských států, kteří reprezentují zájmy členských států.

  Evropská rada je orgánem sui generis, protože není přímo upravena mezi institucemi ES v zakládajících smlouvách a nemá tedy pravomoc účastnit se legislativního procesu. Schůzí tohoto nejvyššího politického orgánu, kterým se říká summit, se účastní hlavy států, ministři zahraničních věcí členských států, předseda Evropské komise a jeden další Komisař. Evropská rada se pravidelně dvakrát ročně schází od roku 1975, oficiálně uznána byla až JEA a formální role jí byla dána Smĺouvou o EU.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti