ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > V . Závěrečné články Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
Kapitola :V . Závěrečné články Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

Text:V.

  Závěrečné články Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

  Článek 2

  1. Členské státy přijmou zákony, předpisy a administrativní ustanovení nezbytné ke splnění této Směrnice do 1. července 1995. Bezodkladně o tom informují Komisi.

  Přijmou-li členské státy tato opatření, musí opatření obsahovat odkaz na tuto Směrnici nebo musí být takovým odkazem doplněna v případě jejich oficiální publikace. Způsoby provádění odkazu si určí členské státy."

  2. Členské státy sdělí Komisi informace o hlavních ustanoveních národního práva, které přijímají v oblasti, jíž se týká tato Směrnice.

  Článek 3

  Tato Směrnice je určena členským státům.

  Vyhotoveno v Bruselu dne 23. března 1994

  Za Evropský parlament

  prezident E. Klepsch

  Za Radu

  prezident Th. Pangalos

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti