ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Institucionální rámec pro provádění regionální politiky

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Část :IV.ČÁST
Kapitola :Institucionální rámec pro provádění regionální politiky

Text:10. Celkový institucionální rámec

10.1 Činnost na republikové úrovni zahrnuje:

   a) sledování a hodnocení dosažené meziregionální úrovně,

   b) tvorbu koncepce regionální politiky (zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR),

   c) stanovení rozsahu podpory státu pro regionální programy rozvoje,

   d) výhledově (po přijetí ČR za člena EU) koordinaci prostředků strukturálních fondů EU, vyčleněných na realizaci regionálních programů rozvoje pro předem vymezené regiony a spolufinancování těchto programů.

10.2 Na regionální úrovni tvorba a realizace regionální politiky z věcného i legislativně-právního hlediska dosud neexistuje, nedostatečně je suplována na jedné straně centrem, na druhé straně okresními úřady a obcemi. Bude účelné vybavit vyšší územní samosprávné celky po jejich vzniku kompetencemi v oblasti koordinace rozvoje jejich územních obvodů (viz příloha č. 5 zásad).

11. Působnost vlády a ústředních orgánů

11.1 Vláda České republiky

   a) schvaluje zásadní opatření týkající se tvorby a realizace regionální politiky v České republice,

   b) navrhuje Poslanecké sněmovně PČR rozsah prostředků státního rozpočtu k zabezpečení regionální politiky státu a případné legislativní návrhy ovlivňující regionální problematiku v ČR.

11.2 Ministerstvo pro místní rozvoj

Vykonává působnost ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky včetně regionální podpory podnikání (§ 14 zákona č. 2/1969 ve znění pozdějších předpisů); v návaznosti na to zejména:

   a) zpracovává analýzy hodnotící rozvoj jednotlivých územních celků a návrhy na vymezení regionů se soustředěnou podporou rozvoje ze strany státu,

   b) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování regionální politiky státu (podrobněji bod V/15 zásad);

   c) koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy České republiky (podrobněji bod V/16 zásad); výhledově se koordinace bude týkat i orgánů VÚSC v otázkách regionálního rozvoje, včetně vypracování a financování regionálních programů rozvoje,

   d) zajišťuje vypracování Strategie regionálního rozvoje ČR a do vzniku VÚSC i vypracování regionálních programů rozvoje pro předem vymezené regiony (včetně regionálních programů spolufinancovaných Evropskou unií),

   e) zajišťuje vypracování programů regionální podpory podnikání (bod III/8.2 zásad).

11.3 Ostatní ústřední orgány státní správy

Ústřední orgány státní správy v rámci svých kompetencí a rozpočtových kapitol (státních fondů):

   a) v rámci odvětvových koncepcí a programů přispívají k dosažení cílů regionální politiky,

   b) spolupracují s Ministerstvem pro místní rozvoj při vypracování programových dokumentů regionální politiky,

   c) přihlížejí k situaci v jednotlivých regionech včetně stanovení regionálních kritérií a diferencované alokace prostředků v rámci odvětvových koncepcí a programů.

12. Úloha okresních úřadů v regionální politice

Do doby vzniku orgánů regionální samosprávy mohou být okresní úřady dočasně vládou pověřovány zajišťováním některých úkolů spojených s tvorbou a realizací regionální politiky (analýza a hodnocení území, spolupráce při přípravě regionálních podpůrných programů, návrhy rozdělení prostředků státního rozpočtu na jednotlivé příjemce podpory v okrese aj. ).

13. Působnost na regionální úrovni

13.1 Koordinaci regionálního rozvoje budou po svém vzniku zajišťovat orgány vyšších územních samosprávných celků v rámci své samostatné působnosti.

13.2 Bude žádoucí, aby působnost VÚSC na tomto úseku zahrnula zejména:

   a) analytickou činnost na úseku sledování vnitroregionální úrovně,

   b) koordinaci zájmů obcí či sdružení obcí v územním obvodu VÚSC,

   c) rozhodování o alokaci systémových dotací státního rozpočtu, podporujících regionální rozvoj ( s výjimkou dotací k rozvoji orgánů státní správy a státního majetku), včetně rozdělování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí,

   d) poskytování dotací a půjček obcím a jiným právnickým osobám působícím v územním obvodu VÚSC z rozpočtu VÚSC,

   e) možnost zřizování právnických osob, jejichž náplní činnosti bude podpora rozvoje územního obvodu VÚSC (např. regionální rozvojové agentury, hospodářské a vědeckotechnické parky apd.),

   f) spoluúčast na tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR,

   g) zajišťování přípravy, realizace a kontroly plnění regionálních programů rozvoje, včetně programů zahraniční pomoci,

   h) spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími ústředními orgány při řešení regionálních problémů, které přesahují možnosti řešení ze strany VÚSC a obcí, včetně poskytování specifických dotací ze státního rozpočtu,

   i) aktivní účast VÚSC v pracovních společenstvích s územními orgány jiných států, zejména pokud jde o přeshraniční spolupráci.

13.3 Úloha obcí

Obce v rámci své samostatné působnosti napomáhají při zajišťování cílů regionální politiky zejména tím, že vytvářejí podmínky pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj v rámci svého územního obvodu.(§ 14 odst. 2 zákona o obcích); při tomto svém úsilí budou úzce spolupracovat s orgány VÚSC. V souladu s tímto zaměřením mohou obce zejména:

   a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce a kontrolovat jeho plnění,

   b) podporovat rozvoj podnikatelských aktivit ve svém územním obvodu, zejména formou přípravy pozemků pro investory - podnikatele,

   c) sdružovat své prostředky a síly se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami při zajišťování společných rozvojových záměrů sloužících potřebám více obcí,

   d) spolupracovat s příslušným VÚSC na přípravě a realizaci regionálního rozvojového programu regionu.

14. Legislativní úprava problematiky regionální politiky v ČR

14.1 Výhledová působnost VÚSC na úseku koordinace regionálního rozvoje bude rámcově stanovena v zákoně o postavení, působnosti a orgánech VÚSC.

14.2 Podrobnější vymezení působnosti VÚSC na úseku regionálního rozvoje včetně vymezení vztahů s ústředními orgány, jakožto i formulování regionální politiky prováděné na republikové úrovni a způsoby přípravy regionálních programových dokumentů včetně dokumentů spolufinancovaných výhledově ze strukturálních fondů EU bude vymezeno v zákoně o podpoře regionálního rozvoje.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti