ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :AC. Soudní precedenty

Text:Hlavní materiální a procedurální zásady, které musí členský stát při opatřeních přijímaných v této oblasti respektovat, formuloval Soudní dvůr ve svých rozhodnutích týkajících se migrantů Heylense a Vlassopoulou - jde o věc 222/86 (Unectef u Heylens [1987], ECR 4097), jež se týká článku 48 Smlouvy ES (volný pohyb pracovníků) a věc C-340/89 (Vlassopoulou [1991], ECR I-2357), jež se týká článku 52 (svoboda usazování).

V druhém z obou rozhodnutí Soud formuloval zásadu, podle níž vnitrostátní orgány, na které se občan jednoho z členských států Společenství obrátí se žádostí, aby mohl provozovat povolání, které je již oprávněn provozovat v jiném členském státě, jsou povinny zkoumat, zda znalosti a odborná kvalifikace osvědčené diplomem, které tento občan získal v zemi odkud pochází, odpovídají znalostem a odborné kvalifikaci, jež požaduje právní řád hostitelské země; jestliže se diplomy shodují pouze částečně, mají příslušné vnitrostátní orgány právo požadovat, aby dotyčná osoba prokázala, že získala znalosti a kvalifikaci, které nejsou v diplomu uvedeny.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti