ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :IV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES
Kapitola :C. Úloha ÚLVS

Text:C. Úloha ÚLVS

    Jak již bylo uvedeno, usnesení vlády č. 631/1994 ukládá místopředsedovi vlády pověřenému řízením ÚLVS koordinaci a metodické usměrňování práce na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství, a to prostřednictvím svého specializovaného útvaru pro evropskou legislativu - samostatného oddělení kompatibility s právem ES.

    Toto oddělení je rovněž nositelem úkolů "vypracovat ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy souhrnnou zprávu o výsledcích dosažených při sbližování právních předpisů ČR s právem ES" tak, jak bylo uloženo usnesením vlády ČR č. 237/1994 a naposledy usnesením vlády ČR č. 151/1995.

    Samostatné oddělení kompatibility s právem ES se významně podílí na realizaci programu PHARE v rámci implementace Evropské dohody pro sbližování práva (projekt CZ 9304-01-01-1). Pro realizaci akcí v rámci tohoto programu byl uzavřen kontrakt mezi českou stranou (zastoupenou Centrem pro zahraniční pomoc Ministerstva hospodářství ČR, CZP MH ČR) a zahraničním firemním konsorciem představovaným firmou Gaedertz Vieregge Quack Kreile z SRN. Konsorcium se na realizaci programu podílí jako dodavatel veškeré technické pomoci a souvisejících dodávek a služeb. Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR zastupuje českou stranu vůči konsorciu ve všech otázkách aproximace práva souvisejících s realizací kontraktu. CZP MH ČR vystupuje jako smluvní strana za Českou republiku a jako likvidátor všech úhrad z prostředků PHARE vyplývajících z plnění kontraktu. Jednotlivé ústřední orgány státní správy a ostatní orgány a organizace státní správy vystupují jako příjemci pomoci a uplatňují své požadavky na pomoc v podobě konzultací, studií, dodávek vybavení, dokumentace a jiných aktivit souvisejících s procesem aproximace práva ve formě projektů a úkolů. Veškeré činnosti probíhají na základě projektů zařazených do pracovních programů pro oblast aproximace práva.

    Předpokladem činností v oblasti sbližování práva je i náležité informační zabezpečení (zejm. informace o právních předpisech ES, popř. o právních předpisech členských států, jejich překlady do češtiny). Na tuto oblast je rovněž projekt PHARE pro sbližování práva zaměřen. Při ÚLVS vznikla ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy databáze překladů dokumentů legislativy ES.

    ÚLVS při zabezpečování činností v oblasti sbližování práva spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy. Byla proto vytvořena Pracovní skupina pro aproximaci práva, jejíž členové jsou zejména z legislativních útvarů příslušných orgánů státní správy.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti