ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :IV. STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Kapitola :A. Opatření první etapy

Text:Pokud jde o směrnice zakotvující obecný zájem (89/48/EHS a 92/51/EHS), budou orgány zemí střední a východní Evropy postupně vyzývány, aby se účastnily jako pozorovatelé zasedání koordinačních skupin, které obě směrnice aplikují a tak prohlubovaly vzájemnou důvěru a informovanost mezi různými vnitrostátními orgány. Tyto směrnice jsou prioritní, protože pokrývají široké spektrum povolání a činností a nevyžadují koordinaci praxe. Vyžadují však vzájemnou důvěru mezi různými vnitrostátními orgány a obeznámenost s tím, jak fungují. Proto by se I. etapa měla na dotyčné směrnice zaměřit. Měla by se zaměřit i na technickou pomoc, která zemím střední a východní Evropy pomůže vytvořit či upevnit struktury nezbytné k zajištění dodržování směrnic a jejich vynucování.

Architektura:

Směrnice Rady 89/48/EHS Směrnice Rady 89/48/EHS z 21. prosince 1988 OJ L 19, 24. l. 1989, str. 16, o obecném systému uznávání vysokoškolských diplomů udílených při ukončení odborného vzdělání a po absolvování minimálně tříleté praxe.

Směrnice Rady 92/51/EHS Směrnice Rady 92/51/EHS z 18. června 1992 OJ L 209, 24.7.1992, str. 25 o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělání a praxe, doplňující směrnici 89/48/EHS.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti