ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Sbližování práva na Ministerstvu pro místní rozvoj

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :V. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :Sbližování práva na Ministerstvu pro místní rozvoj

Text:Ministerstvo pro místní rozvoj vzniklo 1. listopadu 1996 transformací zrušeného Ministerstva hospodářství. Od samého počátku byla problematice aproximace práva věnována značná pozornost. V únoru 1995 bylo vytvořeno oddělení práva ES. Jeho úlohou bylo zejména:

· zpřístupňovat informace o právních předpisech ES z úředního věstníku ES - Official Journal of the EC a z databáze CELEX- JUSTIS,
· spolupracovat s věcně příslušnými útvary, navrhovateli právních předpisů, při formulaci doložky slučitelnosti v důvodových zprávách k návrhům právních předpisů,
· zpracovávat za ministerstvo výstupy o stavu sbližování práva, tj. naplňovat databázi ISAP požadovanými údaji a zpracovávat souhrnné zprávy.

Za tím účelem byla ustavena aproximační skupina pro sbližování s právem EU ze zástupců interních útvarů ministerstva zainteresovaných na sbližování.

Po vzniku Ministerstva pro místní rozvoj bylo rozhodnuto vybudovat silnější a komplexnější koordinační strukturu. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 1. března 1997 byla zřízena Komise MMR pro evropskou integraci (KOMEI), která dostala za úkol koordinovat a komplexně zajišťovat činnosti uvedené ve svém statutu, tj. zejména:
· informovat o úkolech, které pro ministerstvo vyplývají z jednání Výboru vlády pro evropskou integraci, Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody, negociačních týmů a dalších institucionálních struktur pro zabezpečení integrace ČR do EU,
· rozepisovat tyto úkoly na jednotlivé odbory, popř. další útvary,
· sjednocovat a formulovat vyjednávací postoje a odborná stanoviska ministerstva ve vztahu k vnitrostátním a zahraničním subjektům,
· předkládat ministrovi zásadní návrhy ve věcech evropské integrace,
· kontrolovat plnění úkolů.

Komise MMR pro evropskou integraci pracuje v tomto složení:

předseda: vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropské integrace

tajemnice: ředitelka odboru evropské integrace

další členové - ředitelé odborů:
· regionální a municipální politiky
· realizace místního rozvoje
· cestovního ruchu
· územního plánování
· stavebního řádu
· regionálních pracovišť
· informací o území
· finančního
· personálních a sociálních věcí
· legislativně právního

S účinností od l. července 1997 zřídil ministr pro místní rozvoj svým rozhodnutím novou sekci mezinárodních vztahů a evropské integrace v čele s vrchním ředitelem, jejíž součástí jsou:
· odbor mezinárodních vztahů
· odbor evropské integrace
· odbor přeshraniční spolupráce

V této sekci je i oddělení práva EU.

Výše uvedenými organizačními změnami byla struktura ministerstva komplexně uzpůsobena práci oblasti evropské integrace a v jejím rámci i potřebám aproximace práva.


Stav aproximace na Ministerstvu pro místní rozvoj

V souladu s bodem I./1a/ usnesení vlády č. 246 ze dne 23. dubna 1997 a ve smyslu doporučení odboru kompatibility Ministerstva spravedlnosti byly v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj zpracovány:
· zhodnocení úrovně promítnutí právních aktů ES do právních předpisů ČR a
· harmonogram opatření k dosažení úplného promítnutí právních aktů ES do právních předpisů ČR.

Z textu těchto dokumentů uvádíme:

Zhodnocení úrovně promítnutí právních aktů Evropských společenství do právních předpisů České republiky v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Údaje o aproximaci práva v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj byly vloženy do počítačových formulářů Informačního systému aproximace práva (ISAP).

Celkem bylo zpracováno 12 předpisů ES, u kterých je gestorem za aproximaci práva Ministerstvo pro místní rozvoj. Bylo tedy vyplněno 12 formulářů A - identifikace předpisu ES, a u předpisů z Bílé knihy byly vyplněny i příslušné další formuláře: B - stávající platná právní úprava v ČR, nebo C - novelizace platného předpisu, popř. D - návrh nového předpisu, tak jak je uvedeno v následujícím přehledu:

identifikace předpisu ES (CELEX kód) formulář

382L0470 A, D

385L0384 A, C

386D0664 A

386X0665 A

386Y1231(02) A

388R2052 A

388R4253 A

388R4254 A

388R4255 A

388R4256 A

389L0106 A, B, C, D

390L0314 A, D

Zhodnocení úrovně promítnutí právních aktů ES (zejména směrnic) do právních předpisů České republiky je zpracováno podle úkolu uloženého členům vlády usnesením vlády č. 246 ze dne 23. dubna 1997 “ke Zprávě o výsledcích sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za rok 1996 a o dalším postupu v této oblasti”, a to podle bodu I/1a/aa. Podle metodického postupu se za sledované právní akty ES považují “směrnice a jiné relevantní akty ES v rozsahu Bílé knihy Komise ES, o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Evropské unie, a další akty ES podle výběru rezortu, o nichž lze předpokládat, že budou součástí “acquis communautaire”. Základem zhodnocení jsou údaje požadované ve formulářích databáze č. 2 (Monitoring aproximace) systému ISAP (Informační systém aproximace práva). Na tyto údaje navazuje doplňující část zhodnocení, zaměřená na kvalitativní stránku aproximace práva. Tato část se týká pouze vybraných důležitých českých právních předpisů, u kterých se hodnotí úroveň promítnutí právních aktů ES do našich právních předpisů.

Konkrétní české platné předpisy:

a) Důležité předpisy ČR v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a úroveň jejich slučitelnosti:

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994 Sb. a č. 19/1997 Sb. (stavební zákon)

V působnosti Ministerstva pro místní rozvoj je pouze část směrnice 89/106/EHS, a sice čl. 3, odst. 1 a příloha I, která upravuje použití výrobků pro stavby. S touto částí směrnice je zákon č. 50/1976 Sb. plně kompatibilní. Zákon je rovněž v souladu s rezolucí Rady o novém přístupu k technické harmonizaci a normám z r. 1985. Novela stavebního zákona, která byla dne 28. 3. 1997 předložena vládě, je rovněž plně slučitelná s uvedenou částí směrnice 89/106/EHS.

Pokud jde o úroveň transpozice této směrnice jako celku do právního řádu ČR, odkazujeme na informace Ministerstva průmyslu a obchodu, které má upravenu působnost pro oblast stavebních výrobků a v jehož působnosti je rovněž činnost upravená zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

b) Důležité předpisy ČR v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, u kterých bude možno dosáhnout slučitelnosti až v podmínkách členství v EU:

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., a zákona č. 275/1993 Sb.

Zákon hodnotíme jako slučitelný “dílčím způsobem” se směrnicí 85/384/EHS pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb. Plné slučitelnosti bude dosaženo až v podmínkách členství ČR v EU. Zejména půjde o změnu § 7, odst. 1 písm. a) upravujícího otázku občanství, a to jako podmínku pro udělení autorizace.Harmonogram opatření k dosažení úplného promítnutí právních aktů Evropských společenství do právních předpisů České republiky v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj

Harmonogram opatření k dosažení úplného promítnutí právních aktů ES do právních předpisů ČR je zpracován podle úkolu uloženého členům vlády usnesením vlády č. 246 ze dne 23. dubna 1997 “ke Zprávě o výsledcích sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za rok 1996 a o dalším postupu v této oblasti”, a to podle bodu I/1a/ab/ a ve smyslu dopisu ministryně spravedlnosti (M-328/97 ze dne 5. května 1997).

1.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblast Bílé knihy: 2. - II.
Identifikace předpisu ES (Celex kód): 389L0106
Hodnocení transpozice: dílčí slučitelnost
Název předpisu ES (anglicky): Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (89/106/EEC)
Název předpisu ES (česky): Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků (89/106/EHS)
Název předpisu ČR (česky): Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu
Název předpisu ČR (anglicky): Amendment of Act on Physical Planning and the Building Code
Hodnocení slučitelnosti: plná slučitelnost, pokud jde o čl. 3, odst. 1 a přílohu I
Předpokládané datum předložení Parlamentu: do 31.12.1997
Předpokládané datum nabytí účinnosti: do 01.06.1998
Předpokládané datum dosažení plné slučitelnosti: do 31.12.2001

2.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblast Bílé knihy: 2. - II.
Identifikace předpisu ES (Celex kód): 389L0106
Hodnocení transpozice: dílčí slučitelnost
Název předpisu ES (anglicky): Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (89/106/EEC)
Název předpisu ES (česky): Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků (89/106/EHS)
Název předpisu ČR (česky): vyhláška o technických požadavcích na výstavbu
Název předpisu ČR (anglicky):. decree of Ministry for Regional Development on technical requirements on the building
Hodnocení slučitelnosti: plná slučitelnost, pokud jde o čl. 3, odst. 1 a přílohu I
Předpokládané datum nabytí účinnosti: do 01.06.1998
Předpokládané datum dosažení plné slučitelnosti: do 31.12.2001

3.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblast Bílé knihy: 23 a 6
Identifikace předpisu ES (Celex kód): 390L0314
Hodnocení transpozice: neslučitelnost
Název předpisu ES (anglicky): Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)
Název předpisu ES (česky): Směrnice Rady z 13. června 1990 o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy (90/314/EHS)
Název předpisu ČR (česky): Zákon o některých službách cestovního ruchu
Název předpisu ČR (anglicky): Some tourist services act
Hodnocení slučitelnosti: plná slučitelnost
Předpokládané datum předložení Parlamentu: do 31.12.1998
Předpokládané datum nabytí účinnosti: do 31.12.1998
Předpokládané datum dosažení plné slučitelnosti: do 31.12.1998

4.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblast Bílé knihy: 18
Identifikace předpisu ES (Celex kód): 382L0470
Hodnocení transpozice: dílčí slučitelnost
Název předpisu ES (anglicky): Council Directive of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self employed persons in certain services incidental to transport (82/470/EEC)
Název předpisu ES (česky): Směrnice Rady o opatřeních k účinnému uplatňování svobodného podnikání a svobodného poskytování služeb pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v určitých službách souvisejících s dopravními a cestovními kancelářemi (ISIC skupina 718) a ve skladování a skladovém hospodářství (82/470/EEC)
Název předpisu ČR (česky): Zákon o některých službách cestovního ruchu
Název předpisu ČR (anglicky): Some tourist services act
Hodnocení slučitelnosti: dílčí slučitelnost
Předpokládané datum předložení Parlamentu: do 31.12.1998
Předpokládané datum nabytí účinnosti: do 31.12.1998
Předpokládané datum dosažení plné slučitelnosti: do 31.12.2001

5.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblast Bílé knihy: 18
Identifikace předpisu ES (Celex kód): 385L0384
Hodnocení transpozice: dílčí slučitelnost
Název předpisu ES (anglicky): Council Directive of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services (85/384/EEC)
Název předpisu ES (česky): Směrnice Rady z 10. června 1985 pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb (85/384/EHS)
Název předpisu ČR (česky): Novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Název předpisu ČR (anglicky): The amendment of the act on exercise of the profession of the authorized architects and authorized engineers and technicians engaged in building up
Hodnocení slučitelnosti: plná slučitelnost
Předpokládané datum předložení Parlamentu: do 31.12.2001
Předpokládané datum nabytí účinnosti: do 31.12.2001
Předpokládané datum dosažení plné slučitelnosti: do 31.12.2001

Závěr

Vzhledem ke své působnosti je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za sbližování s právem ES u 12 právních předpisů ES (nepočítáme-li novelizující předpisy), s ostatními ministerstvy a jinými ústředními orgány spolupracuje u asi 19 právních předpisů ES. Právních předpisů, které s působností Ministerstva pro místní rozvoj souvisejí, bylo z dosažených podkladů vytipováno přes 50.

Sbližování s právem ES je v současné době zaměřeno zejména na oblast cestovního ruchu, stavebního řádu, kde půjde o výstupy do právních předpisů, jak je uvedeno v harmonogramu. V oblasti strukturálních fondů pro financování regionální politiky se provádějí věcné a právní analýzy předpisů ES. Rovněž byly zadány studie expertům EU. U některých předpisů, zejména pokud jde o regionální politiku, se vzhledem k jejich povaze neočekává výstup v podobě právního předpisu, ale v podobě věcných opatření či koncepčních dokumentů.

Další činnost bude zaměřena i na oblast regionální podpory podnikání, kde bude třeba užší spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterému jsou kompetenčním zákonem svěřeny věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti