ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :II. PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kapitola :2. Předmět Programu

Text:2. Předmět Programu

Předmětem Programu je příprava a realizace programů obnovy vesnic, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a osvětová, poradenská a vzdělávací činnost.

2.1. V úrovni obcí (částí obcí) je Program zaměřen na podporu:

2.1.1. zpracování urbanistických studií a územních plánů obcí, popř. programů obnovy vesnic;

2.1.2. realizace programů obnovy vesnic, jejichž součástí jsou zejména aktivity směřující:
· k rozvoji sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí a přirozenými regiony, osvětové, kulturní a společenské akce, přispívající k informovanosti občanů o přípravě a realizaci programu a podněcující jejich ochotu se na obnově a rozvoji spolupodílet (kronika obce, místní zpravodaj, výstavky, výchovná, osvětová, informační a propagační činnost zaměřená k obnově a rozvoji vesnice apod.);
· k rozvoji hospodářství obce (zemědělská činnost a zpracování produkce, rozvoj vhodných druhů nezemědělské výroby a místního průmyslu, obnova řemesel, rozvoj obchodu a služeb, včetně služeb pro cestovní ruch, podpora podnikání a rozvoj pracovních příležitostí, stabilizace obyvatelstva);
· k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby (historická urbanistická struktura, kulturní památky, doklady lidového stavitelství, veřejné budovy vytvářející obraz obce, drobná historická architektura, náprava architektonických a stavebních nešvarů, adaptace nevyužívaných budov pro nové vhodné využití apod.);
· ke zkvalitnění občanské vybavenosti (údržba, obnova, případně rozšíření vybavenosti na úseku školství, zdravotnictví, péče o staré občany, děti a mládež, kultury, tělovýchovy, cestovního ruchu, spolkové činnosti, služeb a obchodu);
· k úpravě veřejných prostranství (úprava návsí a veřejných prostranství, úprava parků, výsadba zeleně, obnova vodních ploch a vodotečí, úprava hasičských nádrží apod.);
· ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací (vodovody, kanalizace a čištění odpadních vod, plynofikace, likvidace tuhého odpadu, využití netradičních zdrojů energie, elektrorozvody, veřejné osvětlení, telekomunikace, místní komunikace, parkoviště, chodníky a cyklistické cesty) a ke zlepšení dopravní obslužnosti;
· k ochraně a obnově kulturní krajiny (provádění komplexních pozemkových úprav, budování lokálních systémů ekologické stability a protierozních opatření, ochrana místních biotopů, kulturních a přírodních památek a útvarů, obnova polních a silničních stromořadí, břehových porostů, podchycení a obnova pramenů, obnova prostupnosti krajiny pěšími a cyklistickými cestami, zachování krajinného rázu a charakteristických kompozičních prvků).

  2.2. V úrovni venkovských mikroregionů je Program zaměřen na podporu:
  · obnovy a hledání regionální identity, osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy vesnic a rozvoje venkova;
  · přípravy a realizace programů sociálně ekonomického rozvoje a integrovaných projektů venkovských mikroregionů zaměřených na socioekonomický rozvoj, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního zemědělského i nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a s péčí o krajinu a kulturní hodnoty v území. Tyto dokumenty komplexně řeší problémy přesahující rámec jednotlivých obcí, přičemž zohledňují zpracované programy obnovy vesnic.

  2.3. V úrovni celostátní je Program zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy vesnice a rozvoje venkova a opírá se o tyto nejdůležitější pilíře:
  · Svaz měst a obcí ČR a jeho Komora obcí, které umožňují komunikaci mezi představiteli obcí;
  · Spolek pro obnovu venkova, který umožňuje komunikaci k problematice obnovy a rozvoje venkova zaměřených odborníků, praktiků, politiků, úředníků a publicistů;
  · soutěž Vesnice roku a přehlídka Stavba pro venkov, jež každoročně vyhledávají a zveřejňují ty obce resp. stavby, které mohou posloužit jako inspirativní příklady a motivační posila pro ostatní;
  · Školy obnovy venkova konfrontující praktiky z terénu s nejlepšími odborníky a umožňují přenášet zkušenosti mezi obcemi.

  2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti