ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Institucionální zabezpečení integrace

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Kapitola :C. Institucionální zabezpečení integrace

Text:C. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INTEGRACE V ČR

  1. Usnesení vlády o institucionálním zajištění procesu integrace ČR do EU

  K institucionálnímu zajištění procesu integrace vydala vláda ČR usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 1994 č. 631 o institucionálním zajištění procesu integrace České republiky do Evropské unie včetně harmonizace právního řádu České republiky s právním řádem Evropské unie.

  V usnesení č. 631/1994 vláda souhlasila s institucionálním zajištěním procesu integrace České republiky do Evropské unie včetně harmonizace právního řádu České republiky s právním řádem Evropské unie v souladu s přílohou k usnesení.

  Tato příloha jednak stanovuje úkoly Ministerstva zahraničních věcí (zabezpečuje mimo jiné i vztahy České republiky k integračním seskupením a koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce) a dalších členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy (zabezpečují provádění Evropské dohody v rámci kompetencí, které jim přísluší. Předpokládá se zřízení specializovaných útvarů pro evropskou integraci vedoucími jednotlivých ústředních orgánů státní správy podílejících se na provádění Evropské dohody).

  Místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu koordinuje a metodicky usměrňuje práce na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství a to prostřednictvím svého specializovaného útvaru pro evropskou legislativu.

  Působnost v oblasti sbližování technických předpisů a norem ve smyslu usnesení vlády z 3. března 1993 č. 97 řídí a koordinuje ministr hospodářství; působnost v této oblasti bude vykonávána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je podřízen Ministerstvu hospodářství a to ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

  Bylo rovněž rozhodnuto o ustanovení těchto orgánů k 1. lednu 1995:

  - Výbor vlády pro evropskou integraci

  - Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody

  - Pracovní skupiny

  Výbor vlády pro evropskou integraci

  (dále jen "Výbor vlády") jako stálá porada ministrů u předsedy vlády působící podle následujících pravidel:

  - svolává a řídí: předseda vlády,

  - podklady pro jednání spolupředkládá a zastupuje v řízení: ministr zahraničních věcí,

  - členové:

  stálí členové: místopředseda vlády a ministr financí, ministři průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, místopředseda vlády a ministr zemědělství, místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu,

  nestálí členové: členové vlády podle projednávané problematiky, guvernér České národní banky, předseda Českého statistického úřadu.

  - hlavní úkoly: projednávání návrhů dokumentů vztahujících se k řízení procesu provádění Evropské dohody a navrhování opatření vlády, projednávání návrhů směrnic pro jednání českých zástupců v Radě přidružení, navrhování rozhodnutí vládě, projednávání a koordinace postupu jednotlivých resortů ve vztahu k orgánům Evropské unie,

  - vztah k Radě přidružení: stálí členové jsou současně členy Rady přidružení, nestálí členové jsou účastníky příslušně zaměřených jednání této rady.

  Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody

  (dále jen "Pracovní výbor") jako meziresortní pracovní skupina vyšších úředníků působící podle následujících pravidel:

  - jmenuje: ministr zahraničních věcí na návrh členů vlády, vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a guvernéra České národní banky,

  - svolává a řídí: náměstek ministra zahraničních věcí,

  - členové: vyšší úředníci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a České národní banky,

  - hlavní úkoly: příprava porady Výboru vlády, zajišťování koordinace přípravy podkladů pro jednání Výboru vlády, zabezpečování vnitrostátní koordinace práce ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a České národní banky při plnění úkolů spojených s prováděním Evropské dohody.

  Pracovní skupiny expertů vytvářené z rozhodnutí Pracovního výboru k přípravě odborných stanovisek.

  Usnesením č. 631/1994 vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby se v rámci své kompetence při provádění Evropské dohody účastnili porad Výboru vlády pro evropskou integraci a předali ministru zahraničních věcí jmenné návrhy zástupců svých resortů do Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody.

  Současně vláda uložila ministru zahraničních věcí předložit na první zasedání Výboru vlády pro evropskou integraci návrh na způsob fungování tohoto orgánu a dalších orgánů zajišťujících proces integrace České republiky do Evropské unie.

  Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy pak vláda doporučila, aby v rámci své kompetence při provádění Evropské dohody zřídili ve svých resortech specializovaná pracoviště pro záležitosti evropské integrace a guvernérovi České národní banky, aby jmenoval svého zástupce do Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody.

  V období po podání žádosti o plnoprávné členství České republiky v Evropské unii (etapa negociace o plném členství) bude dále pracovat Negociační skupina jmenovaná vládou z členů vlády s úkolem připravovat a vést jednání o plném členství podle mandátu uděleného vládou.

  2. Zásady činnosti Výboru vlády pro evropskou integraci

  Na prvním jednání Výboru vlády pro evropskou integraci dne 23.3.1995 byl v souladu s usnesením vlády č. 631/95 schválen návrh zásad činnosti Výboru vlády pro evropskou integraci a návrh statutu Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody.

  Dále byla projednána zpráva o připravenosti ČR na provádění ED a byl přijat další postup ČR vůči EU uvedený ve zprávě. Návrhy zásad Výboru vlády i statutu Pracovního výboru upřesňují a konkretizují ty úkoly, které je třeba zajišťovat z hlediska vnitrostátní koordinace provádění ED.

  Výbor vlády je strategickým orgánem, který projednává a připravuje politická a koncepční stanoviska a doporučení jak ve vztahu k provádění ED, tak ve vztahu k přípravě na plné členství ČR v EU.

  Projednává a koordinuje postup jednotlivých resortů ve vztahu k orgánům EU i k vládě ČR.

  Schůze Výboru vlády se konají pravidelně, zpravidla jedenkrát za dva měsíce a dále podle potřeby. Schůze řídí v souladu s usnesením vlády č. 631/95 předseda vlády, zúčastňují se stálí a podle potřeby nestálí členové a předseda Pracovního výboru. Materiály předkládá:

  a) Ministerstvo zahraničních věcí v podobě obecných a souhrnných dokumentů,

  b) příslušný ministr společně s ministrem zahraničních věcí v případě dalších, resp. resortních materiálů.

  Výbor vlády v případě potřeby postupuje svá opatření a další záležitosti k zajištění Pracovnímu výboru.

  Výbor vlády si vyžaduje od Pracovního výboru materiály k projednání nebo k informaci, a na jejich základě v případě potřeby pověřuje své členy přípravou návrhů pro schůzi vlády ČR.

  3. Statut Pracovního výboru a institucionální rámec Evropské dohody

  Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody jako meziresortní koordinační a dohlížecí orgán nad prováděním ED má základní principy činnosti zakotveny ve svém statutu (Příloha č. 2). Součástí statutu je institucionální rámec ED a seznam pracovních skupin, které Pracovní výbor zřídil k jednotlivým částem ED. Gestorem pracovních skupin je příslušný ústřední orgán státní správy, popř. ČNB, do jejichž působnosti převážně daná problematika patří. Předsedu i členy pracovní skupiny jmenuje ministr nebo vedoucí gestorského orgánu státní správy, příp. guvernér ČNB, a to na návrh věcně příslušných ministrů a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy, příp. ČNB. Pracovní skupiny by měly být základem budoucí negociační skupiny, která bude vyjednávat s EU podmínky členství ČR v EU.

  Následující přehled pracovních skupin uvádí pro jednotlivé pracovní skupiny jejich gestory a spolupracující resorty. Působnost pracovních skupin je vyjádřena jednak podle oblastí integrace pomocí článků Evropské dohody. Přehled však není přiřazením gestorství za články ED. (Složení pracovních skupin je průběžně upřesňováno podle potřeb řešených úkolů).

  PRACOVNÍ SKUPINY PRACOVNÍHO VÝBORU PRO PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY (institucionální rámec):

  Název pracovní skupiny ((*) u jednotlivých skupin jsou uvedeny:
  - římská čísla označují oblasti integrace (podle přehledu v následující kapitole 4)
  - příslušné články Evropské dohody*) Gestor Spolupracující resort

  1. Volný pohyb zboží MPO

  I., IX., XXIII.

  - obchodní politika MPO MF-GŘC, MHS , MZe

  čl. 8-37, 93

  - ochrana spotřebitele MPO

  čl. 92

  - ochrana průmyslového, duševního MPO, MK , ÚPV

  a obchodního vlastnictví

  čl. 67

  2. Volný pohyb služeb, podnikání MH

  II., VIII.

  - liberalizace poskytovaných služeb MH ČNB, MHS , MPSV, MF, čl. 56-59,89 MV, MPO , MD

  - podnikání /zakládání společností/ MH MPSV, ČNB, MPO , čl. 45-55,90 ÚLVS, MF, MV

  3. Volný pohyb osob, soc. politika MPSV

  III., XXI.

  čl. 38-44, 88 MV, MZ, MŠMT

  4. Volný pohyb kapitálu ČNB, MF

  IV., XIX.

  - běžné platby a pohyb kapitálu ČNB , MF

  čl. 60-63,65

  - podpora a ochrana investic MF MPO, ČNB čl. 74

  - odstraňování daňových překážek MF MPO , MH

  - praní peněz MS, MV MF , ČNB, MF-GŘC čl. 68

  5. Hospodářská soutěž, veřejné zakázky MHS

  V., VII. ostatní příslušné ústřední čl. 64 (kromě odst.1 iii, 3, 4a, 4b), čl. 66 orgány

  - veřejné zakázky

  čl. 68 čl.

  6. Státní pomoc MF MHS

  VI.

  čl. 64 odst.1 iii, 3, 4a, 4b

  7. Průmyslová spolupráce MPO

  XI., XIV.

  - restrukturalizace MPO

  čl. 73

  - energetika, jaderná bezpečnost MPO MŽP

  čl. 79, 80

  8. Ekonomická, finanční a měnová politika,

  finanční služby a finanční spolupráce MF, ČNB, MH

  II.3, XVIII., XXVII., XXIX.

  - finanční služby v působnosti MF MF ČNB, MPO, MH

  čl. 46, odst. 2 MPSV , MV , ÚLVS

  - bankovnictví a navazující finanční služby ČNB

  čl. 84

  - ekonomická politika MH MPSV, MŠMT, ČSÚ čl. 72, 95 MZ, MPO , MF-GŘC

  MF, ČNB

  - finanční politika MF , ČNB

  čl. 95

  -finanční spolupráce MF ČNB

  čl. 98 - 103 (kromě čl.99 odst.1)

  - měnová politika ČNB MF

  čl. 85

  9. Harmonizace práva ÚLVS

  X. příslušné ústřední orgány.

  čl. 69-71

  10. Spolupráce ve vědě a výzkumu, MŠMT

  vzdělání XII. MH, MPO , MZV , MZ, čl. 76, 77 MZe, MPSV , ČNB, MŽP

  11. Zemědělství MZe

  XIII.

  - zemědělská politika MZe , MPO , MH čl. 78

  - veterinární a fytosanitární kontroly

  12. Životní prostředí MŽP

  XV.

  čl. 81 MH, MZe , MZ

  13. Doprava, dopravní služby MD

  XVI. MH, MF-GŘC, MŽP, MF

  čl. 57,82

  14. Průmyslové normy a posuzování shody

  X.1 ÚNMZ ostatní příslušné ústřední . čl. 75 orgány

  15. Regionální politika, strukturální MH

  fond, fond soudržnosti

  XX. MV , MK , MZV, MF, čl. 87 MPSV, MZe

  16. Informace, komunikace, telekomunikace MH, ČSÚ

  XVII., XXII. MV

  čl. 83, 91

  17. Statistika ČSÚ

  XXIV. MH, MV , ČNB čl. 94

  18. Omamné a psychotropní látky MV

  XXV. MZ, MF-GŘC , MZV, MS čl.96, ÚNMZ, MŠMT, MPO, MPSV , MZe

  19. PHARE MH

  část. XXVIII. ostatní příslušné čl. 99/odst. 1, čl. 100 ústřední. orgány

  20. Kulturní spolupráce MK

  XXVI.

  čl. 97

  21. Politický dialog MZV

  XXVIII.

  čl. 1-7

  22. Justice a vnitřní záležitosti MS , MV MF-GŘC

  4 Oblasti integrace

  V Evropské dohodě jsou věcně obsaženy následující oblasti integrace:

  I. Volný pohyb zboží

  II. Poskytování služeb

  II.1. Dopravní služby

  II.2. Cestovní ruch

  III. Volný pohyb pracovníků

  IV. Volný pohyb kapitálu

  IV.1. Běžné platby a volný pohyb kapitálu

  V. Hospodářská soutěž

  VI. Státni pomoc (veřejná podpora)

  VII. Veřejné zakázky

  VIII. Podnikání

  VIII.1. Zakládání společností, národní zacházení

  VIII.2. Odstraňování daňových překážek

  IX. Ochrana duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví

  X. Harmonizace práva

  X.1. Harmonizace technických předpisů, norem a postupů při posuzováni shody

  XI. Průmyslová spolupráce

  XII. Spolupráce ve vědě a výzkumu

  XIII. Zemědělství

  XIV. Energetika

  XV. Životní prostředí

  XVI. Doprava

  XVII. Telekomunikace

  XVIII. Měnová politika

  XlX. Praní peněz

  XX. Regionálni rozvoj

  XXI. Sociálni spolupráce

  XXII. Informace, komunikace

  XXIII. Ochrana spotřebitele

  XXIV. Statistika

  XXV. Omamné a psychotropní látky

  XXVI. Kulturní spolupráce

  XXVII. Finanční spolupráce

  XXVIII. Institucionálni otázky

  XXIX. Ekonomická politika

  5. Interní útvary v ústředních orgánech státní správy České republiky

  V jednotlivých resortech byla postupně zřízena ve smyslu usnesení vlády č. 631/1994 specializovaná pracoviště pro záležitosti evropské integrace nebo byly těmito úkoly pověřeny útvary pro mezinárodní vztahy. Tato pracoviště spolupracují zejm. s Ministerstvem zahraničních věcí. Některá ministerstva (např. MH, MPO, MPSV, MV, ČBÚ) zřídila zvláštní útvary pro problematiku legislativy ES (obvykle v rámci legislativních útvarů).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti