ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 3. Zásady a podmínky účasti v Programu

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :II. PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kapitola :3. Zásady a podmínky účasti v Programu

Text:3.1. Přihláška obce na OkÚ. Program je přístupný všem obcím (nebo částem obcí) venkovského charakteru, které se k němu přihlásí předepsanou formou příslušnému referátu OkÚ.

3.2. Územně plánovací příprava. Základní podmínkou pro dotace realizací akcí v rámci Programu a pro zpracování resp. schválení programu obnovy vesnice je zpracovaná urbanistická studie projednaná obecním zastupitelstvem nebo územně plánovací dokumentace (územní plán obce, regulační plán), která má schválené souborné stanovisko.

3.3. Pracovní skupina pro obnovu vesnice. Doporučuje se ustavení pracovní skupiny pro obnovu vesnice, složené ze zástupců obecní samosprávy, občanských sdružení, spolků, organizací, družstev a podniků, vlastníků a uživatelů nemovitostí a občanů, která zajišťuje aktivní spolupráci všech subjektů jak v etapě přípravy programu obnovy vesnice, tak jeho realizace.

3.4. Program obnovy vesnice. Podmínkou přímých dotací v rámci Programu je zpracovaný vlastní program obnovy vesnice jako základní programový / realizační dokument, který komplexně, svodně a provázaně pojednává o všech aktivitách vedoucích k obnově a rozvoji obce (i o těch, které nebudou dotovány z prostředků Programu).
· Program obnovy vesnice zpracovává obec nebo jí vybraný zpracovatel. Pokud si obec zpracování tohoto dokumentu objedná, musí zajistit průběžnou spolupráci vedení obce resp. pracovní skupiny se zpracovatelem.
· Podkladem pro zpracování programu obnovy vesnice je zejména urbanistická studie nebo územní plán obce, event. další koncepční dokumenty, např. programy rozvoje venkovských mikroregionů apod. V nezbytné míře je vhodné doplnění resp. zpodrobnění existujících průzkumů a rozborů současného stavu území z územně plánovacích podkladů či dokumentace.
· Program obnovy vesnice v souladu s územně plánovacím podkladem či dokumentací konkretizuje jednotlivé akce a aktivity vedoucí k obnově vesnice, minimálně pro volební období současného obecního zastupitelstva. Obsahuje především seznam jednotlivých akcí a aktivit podle jejich charakteru (viz kap. 2) - a to nejen těch, na které se vztahuje možnost podpory z prostředků Programu - a návrh postupu jejich realizace a financování, dále schematické grafické znázornění jejich lokalizace v území a náměty jednotlivých řešení.
· Při zpracování a projednávání programu obnovy vesnice je kladen důraz na participaci občanů; proto musí být zpracován jednoduchou a pro občany srozumitelnou formou.
· Program obnovy vesnice schvaluje obecní zastupitelstvo.

3.5. V případě akcí a aktivit, týkajících se venkovských mikroregionů či sdružení obcí (vzdělávání a poradenství a integrované projekty venkovských mikroregionů), zastupuje mikroregion či sdružení jimi pověřená obec, která předkládá žádosti prostřednictvím příslušného OkÚ.

3.6. Akce a činnosti osvětové, vzdělávací a poradenské s celostátní působností (Školy obnovy venkova, soutěž Vesnice roku, přehlídka Stavba pro venkov apod.) garantuje přímo Ministerstvo pro místní rozvoj po projednání v Meziresortní řídící komisi Programu obnovy venkova.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti