ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část : I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES
Kapitola :B. Usnesení vlády ČR

Text:B. Usnesení vlády ČR

  Vláda ČR schválila k zajištění slučitelnosti s právem ES tato usnesení:

  - Usnesení vlády ČR ze dne 7. října 1991 č. 396 k usnesení vlády ČSFR č. 533/1991, o zabezpečení slučitelnosti československého právního řádu s právem Evropských společenství.

  Vláda tímto usnesením schválila pokyny pro zabezpečení slučitelnosti našeho právního řádu s právem Evropských společenství, příloha č. 3

  - Usnesení vlády ČR ze dne 17. července 1992 č. 432 k realizaci dalšího postupu při sbližování československých technických norem s technickými normami Evropského společenství v České republice.

  Z hlediska působnosti MH ČR je významný úkol č. II./1, kterým vláda ukládá tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj zřídit "komisi pro sbližování československých a evropských technických norem a předpisů", která navrhne způsob dalšího postupu koordinace prací při sbližování československých technických norem s normami Evropského společenství. V souvislosti s tímto úkolem bylo uloženo ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, uvedeným v příloze citovaného usnesení jmenovat zástupce svých resortů a orgánů za členy komise zřízené dle bodu II./1 uvedeného usnesení vlády.

  - Usnesení vlády ČR ze dne 3. března 1993 č. 97, o zásadách sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství.

  Tímto usnesením vláda schválila zásady sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem (dále technické předpisy) s technickými předpisy Evropských společenství (příloha č. 4), a uložila ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat při sbližování technických předpisů s technickými předpisy Evropských společenství v oboru svých působností podle zásad uvedených v příloze tohoto usnesení.

  Ministru hospodářství vláda uložila

  a) zajišťovat prioritu tvorby technických (nezávazných) norem navazujících na závazné harmonizační technické předpisy, u kterých se předpokládá konkretizace technického obsahu nezávaznými technickými normami,

  b) v souvislosti s vytvořením samostatné České republiky upravit Statut a jednací řád pracovní komise pro sbližování českých a Evropských technických předpisů a norem (příloha č. 5) a rozšířit její členství o zástupce dalších nestátních institucí,

  Pozn.: činnost této pracovní komise zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

  - Usnesení vlády ČR ze dne 22. září 1994 č. 522, o souhlasu se sjednáním Evropské dohody o přidružení mezi ČR a ES.

  V bodě IV./1 vláda ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby v rámci své kompetence zabezpečili provádění Dohody (tzn. i zabezpečovat slučitelnost práva v celém rozsahu své kompetence).

  - Usnesení vlády ČR ze dne 20. října 1993 č. 580, k informaci o průběhu sbližování technických předpisů České republiky s technickými předpisy Evropských společenství.

  - Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 1994 č. 237, o sbližování právních předpisů ČR s právem ES.

  Uvedené usnesení vlády obsahuje dva významné úkoly:

  - vypracovat zprávu o stavu sbližování právních předpisů ČR s právem ES včetně předpokládaného časového harmonogramu opatření k postupnému sbližování,

  - navrhnout způsob institucionálního zajištění procesu integrace ČR do EU včetně sbližování právního řádu ČR s právem EU a návrh předpokládaného časového postupu tohoto zabezpečování.

  - Usnesení vlády ČR ze dne 9. listopadu 1994 č. 631 o institucionálním zajištění procesu integrace ČR do EU včetně harmonizace právního řádu ČR s právním řádem EU.

  Z hlediska zabezpečování slučitelnosti právních předpisů ČR a ES jsou významné dva úkoly uvedené v příloze k citovanému usnesení vlády:

  - úkol uvedený pod písm. C):

  místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. května 1994 č. 237, koordinuje a metodicky usměrňuje práce na sbližování právních předpisů ČR s právem ES, a to prostřednictvím svého specializovaného útvaru pro evropskou legislativu.

  - úkol uvedený pod písm. D):

  sbližování technických předpisů a norem ve smyslu usnesení vlády z 3. března 1993 č. 97 - viz podrobnější úpravu v oddíle III. A. 2.

  - Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 1995 č. 151, k harmonogramu opatření k postupnému sbližování právních předpisů České republiky s právem ES a o některých dalších opatření v této oblasti.

  Vláda tímto usnesením vzala na vědomí harmonogram opatření k postupnému sbližování právních předpisů ČR s právními předpisy ES a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy přikročit k postupnému rozšiřování slučitelnosti právních předpisů na celý rozsah relevantní legislativy ES, se zvláštním zřetelem k právním předpisům ES sledujícím odstranění překážek vnitřního trhu s tím, že místopředseda vlády pověřený řízením ÚLVS bude za tím účelem podle potřeby vydávat metodické pokyny.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti