ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > E. Externí vazby ČIA v rámci ČR a jeho organizační struktura

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :E. Externí vazby ČIA v rámci ČR a jeho organizační struktura

Text:E. Externí vazby ČIA v rámci ČR a jeho organizační struktura

  1. Externí vazby ČIA v rámci ČR

  Dozorčím orgánem ČIA je Rada pro akreditaci. Úloha Rady pro akreditaci spočívá v zajišŠování důvěry v objektivnost akreditačního procesu z pohledu všech zainteresovaných stran. Členy Rady pro akreditaci jsou zástupci orgánů státní správy, výrobců a podnikatelů, spotřebitelů, odborů, sdružení akreditovaných subjektů a nezávislí experti za vybrané obory. Rada pro akreditaci má v akreditačním systému České republiky jasně vymezené pravomoci a odpovědnosti.

  Funkci odborných poradních orgánů ředitele ČIA zabezpečují technické výbory, které jsou ustaveny pro jednotlivé oblasti akreditace (zkušební laboratoře, kalibrační laboratoře, certifikační orgány a inspekční orgány). Jejich činnost sestává především z odborné pomoci při stanovování doplňujících kritérií nebo rozpracování stávajících kritérií pro danou oblast, zpracovávání metodických pokynů pro akreditaci (MPA), posuzování sporných případů akreditace a získávání a uplatňování zkušeností.

  Externí vazby ČIA v rámci ČR jsou popsány v příloze č. 2.

  Za účelem zajištění správné funkce a všeobecného uznání a využívání jednotného Akreditačního systému České republiky uzavírá ČIA dohody o spolupráci jak s orgány státní správy tak s nestátními institucemi a sdruženími.

  2. Dohody o spolupráci uzavřené s orgány státní správy

  Tyto dohody jsou zaměřeny zejména na

  - zabezpečení účasti příslušných orgánů v Radě pro akreditaci, popř. poradních orgánech ředitele ČIA,

  - využívání expertů z oblasti působnosti příslušných orgánů státní správy v akreditačním procesu,

  - využívání akreditovaných míst orgány státní správy,

  - vytváření externích akreditačních středisek tam, kde jsou pro jejich působení vhodné podmínky,

  - vzájemnou výměnu informací.

  Orgány, s nimiž dosud ČIA uzavřel dohodu o spolupráci v oblasti akreditace:

  - Český úřad bezpečnosti práce (30.4.1993)

  - Hlavní správa Sboru požární ochrany MV ČR (3.5.1993)

  - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (5.11.1993)

  - Státní úřad jaderné bezpečnosti (7.12.1993)

  - Ministerstvo životního prostředí ČR (20.12.1993)

  - Ministerstvo zdravotnictví ČR (30.12.1993)

  - Český metrologický institut (29.6.1994)

  - Ministerstvo zemědělství ČR (20.7.1994)

  - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (11.8.1994)

  - Ministerstvo dopravy ČR (26.10.1994)

  3. Dohody o spolupráci uzavřené s nestátními institucemi a sdruženími

  Tyto dohody jsou zaměřeny zejména na oblast vzájemné výměny informací a zvyšování kvalifikace.

  Subjekty, s nimiž dosud ČIA uzavřel tuto dohodu:

  - Průmyslové a informační centrum (při Svazu průmyslu ČR)

  - Sdružení pro cenu ČR za jakost

  - Eurachem-ČR

  4. Organizační struktura ČIA

  ČIA řídí ředitel, který je jmenován do své funkce ministrem hospodářství ČR.

  Strukturu ČIA tvoří útvary obslužné (sekretariát ředitele ČIA a ekonomický útvar) a útvary odborné (manažer jakosti, útvar rozvoje a útvar výkonů).

  Manažer jakosti je odpovědný za tvorbu a udržování systému jakosti ČIA.

  Útvar rozvoje je odpovědný za oblast mezinarodní spolupráce, oblast školení posuzovatelů a pracovníků ČIA a za oblast prací metodického charakteru.

  Útvar výkonů odpovídá za veškeré provádění akreditací a za řízení akreditační činnosti v akreditačních střediscích Praha a Brno, za vedení evidence těchto činností, za spolupráci s externími akreditačními středisky a za oblast mezilaboratorního porovnávání. Vedoucí útvaru výkonů je současně statutárním zástupcem ředitele ČIA.

  Organizační struktura ČIA je podrobně popsána v příloze č. 3.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti