ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 3. Pokyny vlády pro zabezpečení slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropských společenství (usnesení vlády č. 396/1991)

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :3. Pokyny vlády pro zabezpečení slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropských společenství (usnesení vlády č. 396/1991)

Text:Příloha č. 3

  Pokyny vlády pro zabezpečení slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropských společenství (usnesení vlády č. 396/1991)

  Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 9. října 1991 č. 396

  Při přípravě právních předpisů a při sledování jejich účinnosti vychází zpracovatel z požadavku zabezpečit slučitelnost československého právního řádu s právem Evropských společenství.

  K tomu:

  1. Zpracovatel (gestor) neustále sleduje a analyzuje vývoj práva ES a jejich členských států.

  2. Při přípravě právního předpisu zpracovatel odpovídá za to, že jím navrhovaná právní úprava je v souladu s právem ES; přihlíží přitom i k legislativním záměrům ES.

  3. Odchylky od práva ES lze připustit pouze v odůvodněných případech, s uvedením termínu dosažení slučitelnosti, pokud neztěžují záměr plného členství ČSFR v ES.

  4. Součástí odůvodnění každého návrhu právního předpisu je i srovnání s právem ES, obsahující přehled právních dokumentů ES, které byly při přípravě návrhu právního předpisu vzaty v úvahu. Gestor výslovně uvede, že jím připravený návrh právního předpisu je (popř. není) v souladu s právem a legislativními záměry ES.

  5. Odbornou expertizu v případě rozporných stanovisek jednotlivých legislativních míst v otázkách souvisejících se zabezpečováním slučitelnosti československého právního řádu s právem ES zabezpečuje legislativní odbor Úřadu vlády ČSFR.

  6. Každý ústřední orgán vede dokumentaci práva ES v oboru své působnosti.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti