ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :VI. VZTAH PRÁVA ES A ÚSTAV VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ES DE LEGE LATA
Kapitola :F. Itálie

Text:Italský konstitucionalismus datujeme od zrušení monarchie v roce 1946 a vzniku nové ústavy v roce 1947. Tato ústava označuje Itálii za demokratickou republiku, která se opírá o právo, suverenita patří lidu. Italský parlament je dvoukomorový, poslanecká komora a senát, s původně stejným a od 1994 odlišným volebním systémem. Je to nositel zákonodárné moci, o kterou se dělí komory rovným dílem se vzájemným absolutním vetem. Hlavou státu je prezident. Vláda je složena z ministerského předsedy a ministrů, je to kolegiální orgán. Vláda je odpovědna oběma komorám parlamentu. Ústava Italské republiky klade velký důraz na základní práva a opírá se o podrobný pozitivněprávní výčet základních lidských práv a svobod. Ústava se nepřiklání ke koncepci nadpozitivních práv nedotknutelných ústavou.

  Ústava zavádí Ústavní soud (Corte constitucionale) už v roce 1947. Ústavní soud byl zřízen ústavním zákonem a zákonem v roce 1953. Činný je od roku 1956. Ústavní přezkum norem je v Itálii možný jen prostřednictvím konkrétní kontroly norem v souvislosti s konkrétním případem.

  Italský Ústavní soud zprvu posuzoval právo ES jako mezinárodní právo. Postupně docházelo ke krokům ve prospěch uznání přednosti práva ES.

  Přesto ale jakýkoliv rozpor práva ES a národního práva nemohl být řešen na úrovni soudů obecných. Soudce musel věc předat Ústavnímu soudu, protože sám nemohl rozhodnout ve prospěch práva ES. ESD se proti této praxi italského Ústavního soudu ohrazoval a konstatoval, že je v rozporu s právem ES.

  Výjimkou z uznání přednosti práva ES je již v 1973 rozsudek italského Ústavního soudu, kdy soud stanovil, že právo ES nesmí kolidovat se základními principy ústavního řádu a s nezadatelnými lidskými právy.

  Roku 1984 italský Ústavní soud definitivně uznal přednost práva ES před národním právem ve věci Granital a potvrdil příslušnost italského soudu k rozhodování o konfliktu národního práva a práva ES, ovšem znovu zopakoval výhradu ústavnosti.

  Itálie vytvořila řadu prováděcích zákonů ke Smlouvě o EU a dále v Ústavě v čl. 11 stanoví, co je v rozporu s ústavním pořádkem.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti