ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ. VÝKLAD ČL. 75 EVROPSKÉ DOHODY
Kapitola :E. Dílčí závěr

Text:E. Dílčí závěr

   . Závazek usilovat především o podporu používání technických předpisů EU, evropských norem (EN) a postupů posuzování shody (z čehož lze odvodit, že Česká republika se zavázala k zavedení systému technické harmonizace) vyplývá pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy, tj. Evropské dohody.

   . Čl. 75 ED je ustanovením spíše programového charakteru a nelze z něj patrně odvozovat přímo jednoznačné závazky, nepovažuje se za ustanovení s bezprostředním účinkem.

   . Bezpečnostní klauzule je v ED upravena článkem 36.

   . Za největší překážky vzájemného obchodu se považují technické překážky, které vyplývají z rozdílných předpisů jednotlivých států, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, jakož i ochrany spotřebitele a životního prostředí apod. Jde zejména o předpisy upravující technické parametry výrobků i existující certifikační, inspekční a kontrolní procedury k ověřování technických parametrů výrobků.

   . Technická harmonizace je do značné míry předpokladem dalšího rozvoje ekonomických vztahů.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti