ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Regionální rozvojové agentury

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :IV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :D. Regionální rozvojové agentury

Text:S činností orgánů vyšších územních samosprávných celků na úseku regionálního rozvoje souvisí nutnost vybudování organizačních struktur schopných starat se o realizaci různých regionálních aktivit (programování, informatika, regionální podpora podnikání, rozvoj cestovního ruchu aj.) včetně schopnosti realizovat programy pomoci EU Phare a výhledově i pomoc ze strukturálních fondů EU. Regionální rozvojové agentury se osvědčily jako účinný nástroj institucionální podpory regionálního hospodářského rozvoje v zemích se zavedenou tržní ekonomikou, kde se zaměřují na relativně široké spektrum úkolů. Často bývá hlavní náplní regionálních rozvojových agentur zajišťování regionálního programování, poskytování služeb pro podnikání a pro regionální a místní orgány, zajišťování vzdělávací činnosti a mezinárodní aktivity včetně účasti na programech EU. Regionální rozvojové agentury bývají často rozhodující regionální institucí, která definuje a realizuje územní strategii regionálního rozvoje se zaměřením např. na vytváření nových pracovních míst, nových příležitostí a rozvojových řešení, zvýšení atraktivnosti regionu pro cizí investory aj. Z tohoto pohledu představují regionální rozvojové agentury nástroj regionální politiky státu i regionů, realizovaný na základě partnerství regionálních a místních orgánů, podnikatelských subjektů a státu. Nejedná se však o řídící orgán, který by nahrazoval funkci veřejné správy. Z dosavadních zkušeností v rámci EU vyplývá, že zejména méně vyspělé nebo strukturálně ohrožené regiony mají z činnosti regionálních rozvojových agentur značný prospěch. To vedlo řadu států EU k závěru přímo podporovat rozvoj takových institucí a spolufinancovat jimi realizované rozvojové programy.

V posledních letech vznikají regionální rozvojové agentury i ve státech střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko aj.).
V České republice již vznikly a působí tyto regionální rozvojové agentury:
- Agentura pro regionální rozvoj Ostrava pro území Ostravského VÚSC,
- Regionální rozvojová agentura Most pro území Ústeckého VÚSC,
- Agentura pro regionální rozvoj Olomouc pro území Olomouckého VÚSC včetně okresu Kroměříž,
- Agentura pro regionální rozvoj Nisa se sídlem v Liberci pro oblast Euroregionu Nisa,
- Regionální rozvojová agentura Šumava pro oblast Euroregionu Šumava,
- Regionální rozvojová agentura Brno pro oblast jižní Moravy (Brněnský VÚSC včetně okresu Třebíč),
- Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty pro území Sdružení pohraničních obcí Moravských Kopanic (část území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty),
- Regionální rozvojová agentura Východní Moravy pro Zlínský VÚSC.

V nejbližší době mají být zřízeny regionální rozvojové agentury pro Euroregiony Glacensis a Egrensis a dále agentury v Pardubicích, Jihlavě a Plzni pro území příslušných VÚSC.

Regionální rozvojové agentury vznikaly zatím spíše živelně, z iniciativy regionálních a místních subjektů. Zakladatelem či spoluzakladatelem u většiny těchto agentur byla regionální sdružení obcí, ve dvou případech Euroregiony, případně i velké podniky (Most). Stát se podílel zatím pouze na založení agentury v Ostravě. Z hlediska právní formy jde o akciové společnosti (Ostrava, Most) nebo o sdružení právnických osob podle § 20 f občanského zákoníku (Olomouc, Brno, Zlín), popř. o obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. (Šumava).
Spolupůsobit při zakládání regionálních rozvojových agentur by měly především orgány vyšších územních samosprávných celků, jež však zatím reálně neexistují. Ještě před jejich vznikem bude potřeba i v dalších regionech zajistit přípravu institucí, které budou schopny realizovat nové pojetí regionální politiky, aktivně přispívat k rozvoji regionů a zvládnout podmínky poskytování pomoci EU. Je především úkolem státu, aby prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a jím zřízeného Centra pro regionální rozvoj ČR finančně, organizačně a metodicky pomohl rozšířit a dobudovat síť regionálních rozvojových agentur tak, aby do budoucna pokrývala území všech 14 vyšších územních samosprávných celků, tj. území celé České republiky.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti