ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Rezoluce Rady z 22. prosince 1986 o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu (86/C340/01)

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :III. PLNÉ TEXTY VYBRANÝCH DOKUMENTŮ EU-ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE
Kapitola :D. Rezoluce Rady z 22. prosince 1986 o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu (86/C340/01)

Text:386Y1231(02), OJ C340, 31.12.1986

rada evropských společenství,

na základě Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství,

na základě návrhu Komise OJ C 114, 15. 5. 1986, s. 8.,

na základě názoru Evropského parlamentu Stanovisko dodané 12. prosince 1986 (dosud nepublikováno ve věstníku Official Journal),

na základě názoru Hospodářského a sociálního výboru Stanovisko dodané 17. září 1986 (dosud nepublikováno ve věstníku Official Journal),

vzhledem k tomu, že Rezoluce Rady z 10. dubna 1984 o politice Společenství v cestovním ruchu OJ C 115, 30. 4. 1984, s. 1.vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, zejména k usnadňování cestovního ruchu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že cestovní ruch si zasluhuje zvláštní pozornost členských států a orgánů Společenství a vzhledem k jeho vlivu pokud jde o sbližování národů Evropy;

vzhledem k tomu, že cestovní ruch, má-li návštěvníky přitahovat, závisí do značné míry na přírodních a kulturních zdrojích státu; vzhledem k tomu, že využívání kulturních zdrojů již byl věnován zájem ministerstev kultury, která se setkávají v Radě, v jejich rezoluci z 17. února 1986 o založení transnacionálních kulturních itinerářů OJ C 44, 26. 2. 1986, s. 2.;

vzhledem k tomu, že sezónní charakter činností cestovního ruchu vyvolává problémy zejména nedostatečného využívání a nasycení infrastruktur a služeb cestovního ruchu během určitých období;

vzhledem k tomu, že sezónní a geografické rozložení aktivit cestovního ruchu je nejúčinnějším prostředkem zabezpečování příjezdů a transitů turistů; vzhledem k tomu, že by bylo výhodné zejména z hledisek sociálních dopadů, zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, dopravy a bezpečnosti na silnicích, jakož i z hledisek lepšího využití kapacit cestovního ruchu, infrastruktur a služeb;

vzhledem k tomu, že rozložení činností cestovního ruchu by mohlo být zabezpečeno podporou rozvoje oblastí nabízejících dosud nevyužité turistické atrakce,

se rozhodla dělat ve své pravomoci vše k dosažení lepšího sezónního a geografického rozložení aktivit cestovního ruchu ve Společenství;

vyzývá členské státy, aby:

- podporovaly prodlužování turistických sezón, lepší rozvržení dovolených a veřejné kampaně k podpoře časově rozvržených dovolených;

- zasílaly Komisi každý rok v prvním čtvrtletí zprávu o podniknutých akcích tak, že aby mohla postupovat nejdůležitější zkušenosti dále,

vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost rozvoji oblastí, jejichž turistický potenciál není dosud přiměřeně využit, tak, aby se vytvářely alternativní turistické destilace;

vyzývá členské státy, aby Komisi ohlašovaly termíny školních prázdnin a pokud možno i dopravní předpovědi, zejména pokud jde o nasycení silniční infrastruktury tak, aby Komise popřípadě mohla takovéto informace rozšiřovat dále;

vyzývá členské státy, aby spolupracovaly navzájem i s Komisí tak, aby koordinovaly úsilí k dosažení lepšího sezónního a geografického rozložení cestovního ruchu.

Council Resolution of 22 December 1986 on a better seasonal and geographical distribution of tourism (86/C340/01)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to the proposal from the Commission OJ C 114, 15. 5. 1986, p. 8.,

Having regard to the opinion of the European Parliament Opinion delivered on 12 December 1986 (not yet published in the Official Journal).,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee Opinion delivered on 17 September 1986 (not yet published in the Official Journal).,

Whereas the Council Resolution of 10 April 1984 on a Community policy on tourism OJ C 115, 30. 4. 1984, p. 1. invites the Commission to present proposals, notably with a view to facilitating tourism within the Community;

Whereas tourism deserves special attention by the Member States and Community institutions both because of its role in the economies of the Member States and its effect in terms of bringing together the people of Europe;

Whereas tourism depends to a large extent on using the natural and cultural resources of a country to attract visitors; whereas the utilization of cultural resources has already attracted the interest of the Ministers for Cultural Affairs, meeting within the Council, in their Resolution of 17 February 1986 on the establishment of transnational cultural itineraries OJ C 44, 26. 2. 1986, p. 2.;

Whereas the seasonal nature of tourist activities entails problems, in particular the under-utilization and saturation of tourist infrastructure and services during particular periods;

Whereas the seasonal and geographical distribution of tourist activities is the most effective means of facilitating the reception and transit of tourists; whereas it would be advantageous in particular from the social, employment, environment, transport and road safety points of view and also from the point of view of improved use of tourist capacity, infrastructure and services;

Whereas this distribution of tourist activities could be promoted by encouraging the development of areas offering as yet unexploited tourist attractions,

Is determined to do all in its power to achieve a better seasonal and geographical distribution of tourist activities within the Community;

Invites the Member States to:

- encourage the lengthening of the tourist seasons, better staggering of holidays and publicity campaigns to promote staggered holidays;

- send the Commission during the first quarter of each year a report on the action taken so that it can pass on the most significant experiences;

Invites the Member States to pay particular attention to the development of areas or sites whose tourist potential has not been adequately exploited, thus creating alternative tourist destinations;

Invites the Member States to notify the Commission of the dates of school holidays and, if possible, of traffic forecasts, particularly those regarding saturation of road infrastructure, so that it can disseminate such information as appropriate;

Invites the Member States to collaborate with one another and with the Commission so as to coordinate efforts to achieve a better seasonal and geographical distribution of tourism.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti