ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :I.ÚVOD
Kapitola :Úvod

Text:Vážení přátelé

v současné době, kdy již platí Amsterodamská smlouva a byly uskutečněny summity v Berlíně a Kolíně a kdy komunitární předpisy související s působností Ministerstva pro místní rozvoj byly předmětem screeningových jednání, uskutečněných pod gestorstvím tohoto ministerstva a dalších ministerstev, je žádoucí zrekapitulovat si rozsah a stav aproximace komunitárního práva a dosažených výsledků v působnosti našeho ministerstva.

Nejprve je třeba upřesnit aktuální rozsah vlastního komunitárního práva, a to ať už jde o právo primární, sekundární nebo příslušné nálezy Evropského soudního dvora. Druhým krokem je zjištění současného stavu aproximačního procesu a dosažených výsledků a třetím krokem určení bezprostředních úkolů ministerstva, které v etapě přípravy České republiky na vstup do Evropské unie je třeba realizovat.

Předkládaný již 18. svazek publikace Cesta do Evropské unie, která se těší odbornému i veřejnému zájmu, se těmto otázkám plně věnuje. Věřím, že se i tato nově vydávaná publikace se setká se stejným přijetím a stanr se dobrou praktickou pomůckou všem, kteří v dané oblasti vývoj komunitárního práva , a v návaznosti i sbližování České republiky a tímto právem ES, sledují.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti