ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Druhy evropských normalizačních dokumentů

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
Kapitola :B. Druhy evropských normalizačních dokumentů

Text:B. Druhy evropských normalizačních dokumentů

  Výsledkem technické práce CEN/CENELEC jsou Evropské normy (EN), Harmonizační dokumenty (HD), Evropské předběžné normy (ENV) nebo Zprávy CEN/CENELEC (CR). Dokumenty v předchozích fázích jsou pracovní dokumenty a v procesu projednávání (průzkum a formální hlasování) se označují jako prEN, prHD, prENV (projekt EN...). Evropské normy a harmonizační dokumenty se souhrnně nazývají "normy CEN/CENELEC" ve smyslu regionálních norem podle definic přijatých ISO/IEC.

  EN je norma Evropské komise pro normalizaci (CEN) nebo Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), která je určena v členských státech k povinnému zavedení jako národní norma a vyžaduje současné zrušení národních norem, které jsou s ní v rozporu.

  HD je norma CEN nebo CENELEC, která se zpracovává v případech, kdy není možné nebo účelné zpracovat EN a je určena v členských státech k povinnému zavedení na národní úrovni alespoň formou zveřejnění čísla HD a názvu, při současném zrušení národních norem nebo jejich částí, které jsou s ní v rozporu.

  ENV je předběžná norma CEN nebo CENELEC určená k ověření po dobu tří let, s možností jednorázového prodloužení o další dva roky. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, mohou být ponechány v platnosti.

  Statut evropské normy je předmětem základního společného Memoranda č. 1

  Článek 1

  Evropská norma (EN) je norma schválená CEN/CENELEC podle jejich Vnitřních předpisů. Evropské normy jsou "regionální normy" ve smyslu definice ISO/IEC.

  Poznámka: ISO/IEC Guide 2 "Všeobecné termíny a definice v normalizaci a příbuzných činnostech".

  Článek 2

  Evropské normy jsou vydávány ve třech oficiálních jazycích, angličtině, francouzštině a němčině, jednotně upravené a jednotně očíslované.

  Ústřední sekretariát CEN/CENELEC je depozitářem úředních verzí evropské normy a odpovídá za udržování originálu v písemné formě nebo na jiných médiích.

  Článek 3

  Ústřední sekretariát CEN/CENELEC zajišťuje dostupnost evropských norem Komisi EU, Sekretariátu EFTA, zájemcům mimo členství CEN/CENELEC a uznávaným mezinárodním organizacím a evropským institucím.

  Členové CEN/CENELEC zajišťují dostupnost evropských norem na národní úrovni v původním anglickém, francouzském nebo německém textu a v překladu do některého z jazyku členských zemí.

  CEN/CENELEC a jeho členové odpovídají za zavádění a aktualizaci evropských norem a za výklad jejich obsahu.

  Článek 4

  Schválení evropské normy vyplývá z výsledku hlasování, k němuž mají všichni členové CEN/CENELEC právo účasti.

  Hlasovací pravidla vyžadují, aby byla každá evropská norma založena na dostatečné shodě zúčastněných zemí v zájmu co nejširšího uplatnění jejího obsahu.

  Článek 5

  Schválení evropské normy znamená pro členy CEN/CENELEC povinnost udělit jí statut národní normy a zrušit všechny národní normy, které se s ní dostaly do rozporu, ve stanoveném termínu, v souladu s Vnitřními předpisy.

  Článek 6

  Jestliže člen CEN/CENELEC nemůže zavést evropskou normu, protože mu v tom brání národní právní předpisy nebo okolnosti, které jsou mimo jeho kompetenci, má vyvinout maximální úsilí k tomu, aby vyvolal změny nutné k jejímu zavedení.

  Článek 7

  Členové CEN/CENELEC nesmějí publikovat nové nebo revidované normy, které nejsou úplně ve shodě se schválenou evropskou normou nebo s připravovanou evropskou normou.

  Úlevy od této povinnosti mohou být poskytnuty jen se souhlasem CEN/CENELEC.

  V naléhavých případech, týkajících se otázek bezpečnosti nebo zdraví, může člen CEN/CENELEC vydat změnu k existující národní normě, je však povinen toto ihned oznámit CEN/CENELEC a náležitě zdůvodnit.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti