ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > E. Generální ředitelství DG XVI

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :II. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE
Kapitola :E. Generální ředitelství DG XVI

Text:Zpracováno podle Internetu: http://europa.eu.int/en/comm/dg16/dg16home.html)

Generální ředitelství pro regionální politiku a soudržnost DG XVI (Directorate General) je útvarem Evropské komise odpovědným za činnosti Společenství zaměřené na zmenšování rozdílů mezi různými oblastmi Unie ve sociálním a ekonomickém rozvoji. Úloha DG XIV spočívá rovněž v řízení přidělování zdrojů ze dvou hlavních fondů: Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF, European Regional Development Fund) a Fondu soudržnosti (Cohesion Fund), kompetentním orgánům oblastní a národní správy určených členskými státy.

ERDF byl zřízen v r. 1975, jeho rozpočet v r. 1995 přesáhl 10 bilionů ECU. Tyto zdroje mohou být rozdělovány jen do určitých znevýhodněných oblastí a užívají se zejména pro zlepšení infrastruktury (silnice, vybavení pro výzkum a vývoj, vodní hospodářství, energetika), investice do výroby, a pro další místní rozvoj (ekonomická regenerace a podpora malých a středních podniků).
Fond soudržnosti byl zřízen Maastrichtskou dohodou a v r. 1995 měl rozpočet 2 biliony ECU. Pomoc z fondu soudržnosti je dostupná pouze pro Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko a používá se na podporu projektů na ochranu životního prostředí a transevropské dopravní sítě. DG XVI sídlí v Bruselu na adrese: 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels, Belgium. Politickou odpovědnost nese paní Monika Wulf-Mathies, člen Komise EU, fax (32 2) 2950149.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti