ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > II. Preambule ke Směrnici Rady 88/182/EHS

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
Kapitola : II. Preambule ke Směrnici Rady 88/182/EHS

Text:II.

  Preambule ke Směrnici Rady 88/182/EHS

  RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

  na základě Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a zejména na základě článku 1OOA, 213 a 43 této smlouvy,

  na základě návrhu Komise (*),

  ve spolupráci s Evropským parlamentem (**),

  na základě stanoviska Hospodářského a sociálního výboru (***),

  ---

  (*) OJ č. C71, 19.3.1987, s.12 a OJ č. C3, 7.1.1988, s. 6

  (**) OJ č. C345, 21.12.1987 a rozhodnutí z l0. února 1988 - dosud nepublikováno v Official Journal (Úřední věstník)

  (***) OJ č. C31a, 30.11.1987, s. 20

  ---

  vzhledem k tomu, že je důležité přijmout opatření s cílem progresivního vytváření vnitřního trhu pro dobu končící 31. prosincem 1992;

  vzhledem k tomu, že vnitřní trh bude zahrnovat území bez vnitřních hranic, v němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

  vzhledem k tomu, že zkušenosti při zavádění Směrnice 83/189/EHS (*) ukázaly, že určité změny pro zvýšení její efektivity jako nástroje používaného pro usnadnění volného pohybu zboží v rámci společenství, a sice zabráněním vzniku nových překážek obchodu, nejsou nezbytné;

  ---

  (*) OJ č. L109, 26.4.1983, s. 8

  ---

  vzhledem k tomu, že požadavky na normalizační návrhy podle článku 6, odstavce 3 Směrnice 83/189/EHS musí být konzultovány se stálým výborem vytvořeným podle článku 5 uvedené Směrnice;

  vzhledem k tomu, že zavedení národních opatření nesmí být v této oblasti důvodem k ústupkům při přijímání návrhů Komise Radou; vzhledem k tomu, že je proto nezbytné stanovit režim 12měsíčního pozastavení prací, tzv. "standstill", počínaje datem předložení uvedených návrhů, během něhož se členské státy musí zdržet přijímání technických předpisů v předmětné oblasti;

  PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

  ....

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti