ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 171 ke zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 4. čtvrtletí 1997 a za rok 1997

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :D. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 171 ke zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 4. čtvrtletí 1997 a za rok 1997

Text:Toto usnesení je významné zejména z hlediska vlastního procesu sbližování práva, a tím plnění mezinárodního závazku (viz čl. 69 až 71 Evropské dohody). Tímto usnesením vláda

I. b e r e n a v ě d o m í

1. zprávu o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 4. čtvrtletí 1997 a za rok 1997 obsaženou v předloženém materiálu,

2. harmonogramy aproximace podle Bílé knihy a nad rámec Bílé knihy podle stavu k 1. lednu 1998 uvedené v přílohách předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyhodnotit v oboru své působnosti z hlediska promítnutí do právních předpisů České republiky všechny dosud nevyhodnocené právní předpisy Evropských společenství relevantní pro vstup České republiky do Evropské unie a vložit příslušné údaje do Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP) nejpozději

a) do 25. března 1998 v plném rozsahu Bílé knihy,

b) 30. června 1998 předpisy týkající se vnitřního trhu,

c) do 30. září 1998 ostatní předpisy v rozsahu celého práva Evropských společenství
a acquis communautaire 3. pilíře.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti