ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :IV . PRAKTICKÉ PROBLÉMY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
Kapitola :Text

Text:IV. PRAKTICKÉ PROBLÉMY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

  O sbližování (též harmonizaci nebo koordinaci) práva hovoří právní akty ES v dvojím významu: jde jednak o sbližování práva členských států EU (tzn. v rámci Unie) a jednak o sbližování práva nečlenských, přidružených států s právem ES.

  Sbližování práva členských států ES upravuje Smlouva o založení Evropského společenství obecně v článcích 100 - 102. K přijetí směrnic o sbližování právních předpisů členských států se původně vyžadovalo jednomyslné usnesení Rady (čl. 100). Jednotný evropský akt podmínky pro sbližování práva zásadně uvolnil. Podle doplněného článku 100a mohou být k harmonizaci použity všechny druhy právních aktů ES (v odstavci 1 tohoto článku se hovoří o opatřeních) a k jejich přijetí postačuje kvalifikovaná většina Rady.

  Sbližování práva nečlenských, přidružených států s právem ES asociační dohody původně neupravovaly. Teprve asociační dohody uzavřené na počátku devadesátých let toto sblížení práva upravily. Stalo se tak jednak v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, kterou uzavřela Evropská společenství, jejich členské státy a členské státy Evropského sdružení volného obchodu dne 2. května 1992 a jednak v Evropských dohodách, které uzavřely počínaje rokem 1991 i bývalé socialistické státy s Evropskými společenstvími a jejich členskými státy.

  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru představuje smluvní úpravu sblížení práva přidružených států s právem ES dosud nejvyššího stupně. Touto dohodou převzaly členské státy Evropského sdružení volného obchodu většinu významných právních aktů ES do svých národních právních řádů. Seznam těchto právních aktů byl rozdělen do 22 příloh a připojen k dohodě. Původní seznam obsahoval pouze právní akty ES přijaté do 1.8.1991. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru byla publikována v OJ L 001 dne 3.1.1994. Tento původní seznam zahrnoval kolem 1.500 právních aktů. Protože Dohoda o Evropském hospodářském prostoru nabyla platnosti teprve dne 1.ledna 1994, rozhodl Společný výbor EHP o doplnění výše zmíněných příloh o právní akty ES schválené v době od 1.8.1991 do 31.12.1993. Toto rozhodnutí bylo publikováno v OJ L 160 dne 28.6.1994. Z uvedených příloh je nejrozsáhlejší příloha II obsahující seznam kolem 700 právních aktů ES z oblasti "Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace". V OJ L 001 z roku 1994 je tento seznam otištěn téměř na šedesáti stranách, dodatek k němu v OJ L 160 rovněž na dalších 14 stranách.

  Evropské dohody obsahují pouze závazek ke sblížení práva, nikoliv k převzetí tak velkého počtu právních aktů ES do národních právních řádů přidružených států. Podrobněji o úpravě tohoto závazku podle Evropské dohody uzavřené s Českou republikou se pojednává v oddíle I. A. 1. této publikace.

  Nutno však říci, že i plnění tohoto závazku v České republice je provázeno řadou obtíží a problémů

  V praxi se stále projevuje nedostatek informací o komunitárním právu a existuje nedostatečné personální a technické vybavení právnických pracovišť. Problematickou je i vlastní složitost komunitární legislativy, která nezná zveřejňování úplného znění jednotlivých právních aktů ES. Legislativní pravidla vlády ČR dosud nenabízejí podrobnější požadavky na obsah "prohlášení o slučitelnosti" s právem ES. Věcné útvary ministerstev a správních úřadů, připravující věcná řešení právních úprav, nemají k dispozici v patřičném rozsahu věcné a právní analýzy příslušných právních aktů ES vycházející z kvalifikovaných překladů těchto dokumentů. Zvláště obtížnou je situace při provádění směrnic vydaných (podle principů nového přístupu), které vyžaduje následná předpisová i organizační opatření.

  Základní problémy sbližování lze stručně charakterizovat následovně:

  - operativní přístup k informacím o komunitární legislativě,

  - kvalifikovaný překlad příslušného právního aktu ES,

  - vypracování věcných a právních analýz právních aktů ES,

  - porovnání naší právní úpravy s příslušnou právní úpravou v ES,

  - navržení úpravy nebo nových zmocnění k vydání prováděcích předpisů,

  - navržení vhodného právního předpisu k provedení právního aktu ES (zákon, nařízení vlády, vyhláška),

  - posouzení slučitelnosti, prohlášení slučitelnosti návrhu právního předpisu s právem ES.

  Smlouva o založení Evropského společenství, ve znění smlouvy o Evropské unii, předvídá sbližování právních předpisů členských států v míře nutné pro náležité fungování společného trhu (viz čl. 3 písm. h/). Čl. 3b Smlouvy ES zároveň stanoví, že v oblastech, které nespadají do jeho výlučné působnosti, vyvíjí Společenství činnost v souladu se zásadou subsidiarity jen tehdy a potud, pokud cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být z důvodů rozsahu či účinků navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím.Činnost Společenství však nemá překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smlouvy ES.

  Sbližování právních předpisů ve Společenství nezahrnuje všechny oblasti práva, všechny právní instituty atd., nýbrž jen vybrané úseky či otázky apod., především ty, které jsou důležité pro vytvoření a fungování jednotného vnitřního trhu. Některé oblasti společenských vztahů jsou ze sbližování právních předpisů pomocí právních aktů Společenství vůbec vyloučeny (např. všeobecné a odborné vzdělávání, kultura, zdravotnictví). V těchto oblastech se Společenství omezuje na podporu spolupráce mezi členskými státy, aniž by svými opatřeními harmonizovalo zákony a ostatní předpisy členských států. Pokud však existuje zájem členských států na sbližování právních předpisů i v těchto oblastech musí použít jiných nástrojů. Uvedené omezení se však nevztahuje na takové činnosti, které mají přímý dosah ve výměně zboží nebo v poskytování služeb.

  Základním a převažujícím nástrojem pro sbližování právních předpisů členských států ES jsou směrnice vydávané podle čl. 100 Smlouvy ES Radou jednomyslným usnesením na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem.

  Sbližování právních předpisů ve Společenství, tj. právních řádů členských států, kde působí princip priority komunitárního práva ve vztahu k právu národnímu a princip přímé účinnosti právního aktu ES nelze ztotožňovat se sbližováním našeho právního řádu s právem ES tak, jak to vyplývá z Evropské dohody. ČR má závazek vyvinout úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

  Sbližování práva ČR s právem ES je pro ČR dosud největším legislativním úkolem, který navíc nelze oddělit od současně probíhajícího procesu komplexní změny našeho právního řádu. Vedle slučitelnosti s právem ES musí komplexní přestavba právního řádu řešit i otázky adaptace na podmínky tržního hospodářství, vztahu soukromého a veřejného práva, recepce a transformace federálních předpisů, popř. jejich nahrazení předpisy vlastními a pečlivě sledovat právní zabezpečení mezinárodních závazků, které ČR převzala.

  Sbližování práva ČR s právem ES vyžaduje, zejména aby:

  - nově přijímané právní předpisy ČR byly kompatibilní s právem ES,

  - dosud platné právní předpisy ČR byly postupně uvedeny do souladu s právem ES,

  - byla soustavně sledována nová legislativa ES a aby byly vyhodnocovány a realizovány podněty, které z ní vyplývají pro sbližování.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti