ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Programové dokumenty a nástroje regionální politiky

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Část :III.ČÁST
Kapitola :Programové dokumenty a nástroje regionální politiky

Text:7. Soustavu programových dokumentů regionální politiky tvoří:

   a) strategie regionálního rozvoje ČR (zahrnující celé území ČR),

   b) regionální programy rozvoje (zpracovávané pro předem vymezené regiony).

7.1 Strategie regionálního rozvoje ČR

Dokument, pravidelně inovovaný zhruba ve 3letém cyklu, obsahuje zejména:
· analýzu regionálního rozvoje České republiky v uplynulém období (jak odvětví či sektorů, tak i jednotlivých regionů), hodnocení dosavadních odvětvových opatření resortů a přístupů regionů,
· vymezení slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých regionů, odvětví a sektorů,
· návrh strategie dalšího prostorového rozvoje ČR, vymezení priorit a opatření k podpoře rozvoje, vymezení regionů se soustředěnou podporou státu,
· doporučení pro jednotlivé orgány ohledně programových podpor, změn politiky apd.

7.2 Regionální programy rozvoje

Jde o integrované (víceoborové) a víceleté programy, určené k podpoře předem vybraných regionů, které mají stanoven pevný časový a finanční rámec realizace.

Programy obsahují zejména:
· hodnocení dosavadního vývoje, analýzu silných a slabých stránek regionu,
· rozvojovou strategii regionu,
· podrobné vymezení priorit a opatření k zabezpečení stanovené strategie (včetně definování cílů, kterých má být v rámci jednotlivých opatřeních dosaženo),
· stanovení rozsahu finančních prostředků v členění podle opatření,
· stanovení způsobu realizace programu (podmínky pro výběr jednotlivých projektů),
· odpovědnost za realizaci programu, způsob řízení a vyhodnocování programu.

7.3 Programové dokumenty regionální politiky využívají zpracované územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci a respektují principy ochrany a tvorby životního prostředí včetně principů udržitelného rozvoje. Při realizaci regionálních programů rozvoje jsou respektovány výsledky územního a stavebního řízení, ekologická a další hlediska.

7.4 Po vstupu do EU budou v úrovni vybraných regionů realizovány za pomoci strukturálních fondů EU regionální programy rozvoje (na základě v té době platné metodiky EU); tvorbu regionálních programů bude proto nutno zcela sladit s přístupem v rámci EU.

8. Odvětvová opatření resortů

8.1 V působnosti příslušných resortů jsou realizovány odvětvové programy, které podle situace v příslušném odvětví mohou zahrnout i regionálně diferencovanou alokaci prostředků. Výběr kritérií pro případný regionálně diferencovaný přístup bude pochopitelně různý podle příslušných odvětví (např. v zemědělství budou použita jiná hodnotící kritéria než ve zdravotnictví). Odvětvová opatření resortů ve vztahu k regionům jsou posuzována v rámci dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR.

8.2 Vzhledem ke strukturálním změnám probíhajícím v České republice a které mohou mít dopad na hospodářskou úroveň regionů a životní úroveň obyvatel, je žádoucí regionálně diferencovaný přístup zabezpečovat zejména na úseku regionální podpory podnikání. Z toho důvodu programy regionální podpory podnikání mohou zahrnovat:

   a) progresivnější podporu podnikatelů ve vybraných regionech (např. ve srovnání s plošnými programy malého a středního podnikání MPO),

   b) podporu obcím, regionům a neziskovým organizacím při budování technické a občanské vybavenosti, bezprostředně podmiňující rozvoj podnikání v území (zainvestování budoucích průmyslových ploch),

   c) podporu při vytváření infrastruktury v regionech, bezprostředně sloužící potřebám podnikatelů v jednotlivých regionech (regionální poradenská a informační centra, hospodářské a vědeckotechnické parky, podnikatelská a inovační centra aj.).

8.3 Po vzniku orgánů regionální samosprávy bude nutno alokaci prostředků odvětvových programů, pokud mají bezprostřední dopad na rozvoj území, dohadovat s těmito orgány (na základě jimi připravených programů rozvoje) v případě, že tyto prostředky nebudou na základě decentralizace převedeny přímo do rozpočtů orgánů regionální samosprávy.

9. Nástroje k podpoře regionální politiky

9.1 K zabezpečování základního cíle regionální politiky v ČR (bod I/1 zásad) je možno využívat standardní, existující a fungující ekonomické a finanční nástroje, které současně nenarušují hospodářskou soutěž a nekonzervují zastaralou regionální ekonomickou strukturu. Jedná se zejména o následující vějíř základních instrumentů :

   a) státní záruky za bankovní úvěry (např. cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěr na realizaci projektu či leasingu),

   b) plné či částečné úhrady úroků z bankovních úvěrů,

   c) poskytování dotací nebo půjček,

   d) poskytování prémií za vytvořená pracovní místa.

9.2 Nástroje regionální politiky se mohou - na základě analýzy situace a z toho vyplývající rozvojové strategie - zaměřovat na široké spektrum problémů spojených s rozvojem regionů, zejména pak na podporu:

   a) hospodářských aktivit v území formou přímé i nepřímé podpory podnikání včetně a agrokomplexu a cestovního ruchu,

   b) vybavení území dopravní infrastrukturou a dopravními službami,

   c) občanské a technické vybavenosti a veřejných služeb v území s cílem zlepšení životních a pracovních podmínek obyvatel a uspokojování jejich potřeb v únosně dostupné vzdálenosti,

   d) rozvoje lidských zdrojů (zvyšování kvalifikace, zabezpečování rekvalifikací a dalších opatření v oblasti trhu práce),

   e) tvorby a ochrany životního prostředí a ochrany krajiny,

   f) zpracování regionálních programových dokumentů a budování institucí, zaměřených k podpoře rozvoje území (např. regionální rozvojové agentury).

9.3 Pro realizaci regionální politiky je důležitá existence objektivně stanovených pravidel v rámci rozpočtové a daňové politiky s cílem vytvářet základnu pro ekonomicky racionální rozhodování samosprávy a nepřipustit přílišnou diferenciaci v příjmové úrovni na místní a výhledově i na regionální úrovni.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti