ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :II. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE
Kapitola :D. Výbor regionů

Text:Výbor regionů (COR, Committee of the Regions) byl zřízen Smlouvou o EU podepsanou v Maastrichtu v r. 1992 jako poradní orgán (článek 4 a články 198a - 198c Smlouvy o založení ES). Je to nejmladší instituce EU. Její zřízení odráží přání členských států respektovat oblastní a místní identity a výsady, ale i zúčastňovat se na rozvoji a realizaci politiky EU. Poprvé v historii EU existuje právní závazek konsultovat se zástupci místních a regionálních orgánů rozličné záležitosti, které se jich přímo týkají. Smlouva o EU speciálně vyžaduje konzultace Výboru regionů v otázkách vzdělávání, mládeže (článek 126 Smlouvy), kultury (článek 128 Smlouvy), transevropských sítí (článek 129d Smlouvy), veřejného zdraví (článek 129 Smlouvy), a hospodářské a sociální soudržnosti (články 130b, 130d, 130e Smlouvy). Výbor může rovněž převzít iniciativu v dalších oblastech, které ovlivňují život měst a oblastí.

Členové Výboru regionů jsou s několika málo výjimkami přímo volení politici na místní či regionální úrovni - představitelé regionů, starostové měst a oblastí. Svými stanovisky mohou tito členové přinášet své znalosti každodenního života evropských měst a oblastí a konkrétní návrhy na zlepšování politiky EU a institucí EU v Bruselu. Regionálním a místním orgánům je tím dán prostředek k ovlivňování politiky EU v jejich zájmu.

Výbor regionů se od svého prvního zasedání v březnu 1994 presentuje jako silný obránce zásady subsidiarity. Subsidiarita je obsažena ve Smlouvě a znamená, že rozhodnutí mají být přijímána těmi orgány veřejnosti, které stojí co nejblížeji k občanovi. Je to zásada, která je proti rozhodování centrálnímu, zbytečně vzdálenému. Jakožto regionální představitelé, starostové měst, obcí a oblastí, přicházejí členové výboru regionů z vrstev občanům co nejbližším. Mají přímé zkušenosti s tím, jak legislativa a politika Unie ovlivňuje každodenní život občanů. Výbor je tak schopen účinně provádět expertizy a ovlivňovat ostatní instituce Unie. Činí tak při mnoha příležitostech.

Za krátkou dobu existence se Výbor regionů zabýval různými záležitostmi, např. transevropská síť letišť, rozvoj agroturistiky, cesta Evropy k informační společnosti. Stálým námětem je potřeba angažovat regiony a místní orgány těsněji na tvorbě a realizaci komunitární politiky.

Základní údaje:

celkem 222 členů (Francie, Německo, Itálie a Velká Británie po 24, Španělsko 21, Rakousko, Belgie, Řecko, Nizozemí, Portugalsko a Švédsko po 12, Dánsko, Finsko, Irsko po 9, Lucembursko 6 členů)

funkční období: 4 roky

zasedá se v Bruselu, 5 plenárních zasedání ročně

adresa: Rue Belliard 79, B-1040 Brussels

tel.: (32 2)2822211, fax: (32 2) 2822896

Práce výboru organizuje byro volené na dvouleté období. Práce je prováděna v osmi stálých komisích a čtyřech podvýborech:
· regionální rozvoj, hospodářský rozvoj, místní a regionální finance,


    podvýbor: místní a regionální finance,
· územní plánování (zemědělství, lov, rybolov, mořské prostředí, horské oblasti,

    podvýbor: cestovní ruch, zemědělské oblasti,
· dopravní a komunikační sítě,

    podvýbor: telekomunikace,
· Evropa občanů, výzkum, kultura, mládež a spotřebitelé,

    podvýbor: mládež a sporty,
· politika měst,
· plánování využívání krajiny, životní prostředí, energetika,
· výchova, vzdělávání,
· hospodářská a sociální soudržnost, sociální politika, veřejné zdraví.

Výbor rovněž zřídil speciální komisi pro instituční záležitosti, která odpovídá za zkoumání reformy institucí EU.

Na 12. plenárním zasedání 20.-21.3.1996 byl zvolen předsedou Výboru regionů Pasqual Maragall, starosta Barcelony. Výbor rovněž zvolil 34 členů svého byra na druhé dvouleté období svého čtyřletého mandátu.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti