ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Komunitární právní úprava

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :A. Komunitární právní úprava

Text:Základním komunitárním předpisem, kterému je věnována vstupní analýza je směrnice Rady z 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí v architektuře, včetně opatření pro usnadnění výkonu práva zřizovat a svobodně provozovat služby. Směrnice Rady má dokumentační číslo 85/384/EHS, CELEXové číslo 385L0384, publikováno v Official Journal č. L 223, 21/98/85, str. 0015.

Vzhledem k tomu, že “princip vzájemného uznávání” je v komunitárním právu používán velice široce, je třeba již úvodem upozornit na skutečnost, že je pro daný účel třeba rozlišovat mezi “akademickým uznáváním”, tj. uznáváním diplomů a vysvědčení pro účely dalšího školního vzdělávání, a “uznáváním profesním”, tj. uznáváním kvalifikace pro přístup k povolání. Akademické uznávání vzdělávání ještě automaticky nezakládá nárok na uznání “profesní” a přístup k zaměstnání a naopak. Akademické uznávání a jeho právní úprava spadá do kompetence členských států, zatímco uznávání pro účely přístupu k povolání a jeho výkonu je upraveno na komunitární úrovni směrnicemi o vzájemném uznávání kvalifikací, tj. vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci (viz. čl. 57 odst. 1 a 2 Smlouvy o založení Evropského společenství).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti