ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :IV. STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Kapitola :B. Opatření druhé etapy

Text:Na konci této etapy, po vyhodnocení etapy I. a II., se mezi zeměmi EU a zeměmi střední a východní Evropy začnou aplikovat směrnice o "obecných systémech". V závěru této etapy se zástupci zemí střední a východní Evropy stanou plnoprávnými členy koordinační skupiny.

Po vyhodnocení druhé etapy se v třetí etapě začne postupně zavádět vzájemné uznávání odborné kvalifikace (zdravotnická povolání a architektura). Země střední a východní Evropy vyšlou pozorovatele do poradních výborů a skupin vyšších úředníků, které se těmito povoláními zabývají.

Daná etapa zahrne rovněž právníky, o nichž byla přijata dílčí směrnice o poskytování služeb, založená na uznávání odborné kvalifikace a způsobilosti vystupovat před soudy. To značně pomůže firmám a ekonomickým subjektům vůbec.

V uvedené etapě se dotyčná směrnice začne používat společně se směrnicemi o "obecných systémech", z nichž směrnice 89/48/EHS se týká usazování právníků. To, že současně nabudou účinnosti směrnice 89/48/EHS a 77/249/EHS, v plné míře zajistí volný pohyb právníků. V některé z dřívějších etap se nelze směrnicí 77/249/EHS zabývat, jelikož poskytování služeb předpokládá dostatečnou úroveň poznání mezi členskými státy a zeměmi střední a východní Evropy.

Architektura:

Směrnice Rady 85/384/EHS z 10. června 1985 OJ L 223, 21. 8. 1985, o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů v oboru architektury, včetně opatření, která mají usnadnit využívání práva usazovat se a poskytovat služby. Tato směrnice se postupně aplikuje v celé své šíři (tj. i část, která hovoří o vzájemném uznávání diplomů).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti