ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Judikáty Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :2. PŘÍLOHA
Kapitola :Judikáty Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně

Text:Regionální politika

C-303/90 (690J0303)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13.listopadu 1991,

případ C-303/90, Francie versus Commission of the European Communities

Code of conduct - Measures against which an action can be brought under Article 173 of the EEC Treaty.

Francie podala žalobu podle článku 173 Smlouvy na neplatnost dokumentu č. 90/C 200/03 "Code of conduct on the implementing provisions for Article 23(1) of Council Regulation (EEC) No 4253/88 relating to irregularities, and the organization of an information system for irregularities".

T-461/93 (693A0461)

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhá komora) ze dne 23. září 1994,

případ T-461/93

An Taisce - The National Trust for Ireland and World Wide Fund for Nature UK (WWF) versus Commission of the European Communities

Stuctural funds - Action for damages - Admissibility

Uvedené společnosti podaly žalobu podle čl. 169 Smlouvy na neplatnost rozhodnutí Komise ze dne 7.10.1992, kterým se Komise rozhodla nepodporovat nebo pozastavit přidělení 2.7 mil. ECU Irsku ze SF na financování interpretativního střediska pro návštěvníky v Mullaghmore.

T-465/93 (693A0465)

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. května 1994,

případ T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica" versus Commission of the European Communities.

Economic and social cohesion - Assistance from Structural Funds - Leader Programme - Action for annulment of implied refusal to allocate a grant under the programme.

Žaloba podle článku 173 Smlouvy na neplatnost rozhodnutí, kterým Komise zamítla udělit grant na projekt předložený žadatelem podle programu Leader.

T-478/93 (693A0478)

Rozsudek Soudu prvního stupně (první komora) ze dne 18. května 1995,

případ T-478/93, Wafer Zoo Srl versus Commission of the European Communities.

Common agricultural policy - Council Regulation (EEC) No 866/90 on improving the processing and marketing conditions for agricultural products - Commission Decision 90/342/EEC on the selection criteria to be adopted for investments eligible for Community assistance - Decision of the Commission rejecting a financing project - Actions for annulment and damages.

Žaloba jednak podle čl. 173 Smlouvy na neplatnost rozhodnutí, kterým Komise zamítla financování projektu předloženého žadatelem a jednak na kompenzaci škody způsobené žadateli podle tohoto rozhodnutí.

T-585/93 (693B0585)

Příkaz Soudu prvního stupně (pátá komora) ze dne 9. srpna 1995,

případ T-585 Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) and others versus Commission of the European Communities

Inadmissibility.

Žaloba na neplatnost rozhodnutí, které mělo být údajně přijato Komisí mezi 7.3.1991 a 29.10.1993 o uhrazení sumy 11 000 000 nebo 12 000 000 ECU Španělsku podle rozhodnutí C(91)440 o finanční pomoci poskytované Evropským regionálním rozvojovým fondem na stavbu dvou elektráren na Kanárských ostrovech.

C-325/94 (94O0325)

Příkaz Soudního dvora (čtvrtá komora) ze dne 11. července 1996,

případ C-325/94

An Taisce - The National Trust for Ireland and World Wide Fund for Nature UK (WWF) versus Commission of the European Communities

Appeal - Actionable decision - Appeal clearly unfounded

Odvolání proti rozsudku T 461/93.

T-81/97 (697A0081)

Rozsudek Soudního dvora prvního stupně (třetí komora) ze dne 16. července 1998

případ T-81/97

Regione Toscana versus Commission of the European Communities.

Integraded Mediterranean programmes - Community financial assistance - Regulation (EEC) No 4256/88 - Regulation (EEC) No 2085/93.

Cestovní ruch

C-163/91 (691J0163)

Rozsudek Soudního dvora (třetí komora) ze dne 12. listopadu 1992

případ C-163/91

Van Ginkel Waddinxveen BV, Reis- en Passagebureau Van Ginkel BV and others versus Inspecteur der Omzetbelasting Utrecht.Odkaz na předběžnou otázku: Gerechtshof Amsterdam

interpretace článku 26 směrnice 77/388 o dani z přidané hodnoty u služeb cestovních kanceláří

C-178/94 a další (694J0178)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. října 1996

spojené případy C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 and C-190/94.

Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jurgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula and Trosten Knor versus Bundesrepublik Deutschland.Odkaz na předběžnou otázku: Landgericht Bonn - SRN

Shrnutí: Žalobci si zaplatili zájezd. Vzhledem k nesolventnosti cestovní kanceláře se museli vrátit z dovolené na své náklady. Protože se vůči cestovní kanceláři nedomohli vrácení peněz za zájezd, ani náhrady nákladů na cestu domů, požadovali náhradu od Spolkové republiky Německo v zemského soudu v Bonnu. Svůj nárok opřeli o to, že kdyby byl článek 7 směrnice 90/314/EHS o cestovních kancelářích v předepsaném termínu (do 31.12.1992) transponován do práva SRN, byli by chráněni před nesolventností operátora, u kterého zájezd zakoupili. Spoléhali rovněž na výsledek případu Francovich. Zemský soud v Bonnu shledal, že právo SRN náhradu neumožňuje. Měl však pochybnost, pokud jde o možnost aplikace rozhodnutí Francovich a požádal u Soudního dvora o rozhodnutí o předběžné otázce (preliminary ruling) a sice o dvanácti obecných otázkách týkajících se odpovědnosti státu podle práva Společenství ve vztahu ke směrnici 90/314/EHS. Na základě odpovědí Soudního dvora bude zemský soud rozhodovat o jednotlivých dosud nevyřízených případech.

C-364/96 (696J0364)

Rozsudek Soudního dvora (pátá komora) ze dne 14. května 1998

případ C-364/96

Verein fuer Konsumenteninformation versus OEsterreichische Kreditversicherungs AG.

Odkaz na předběžnou otázku: Bezirksgericht fuer Handelssachen Wien - Austria.

Směrnice 90/314/EHS - rozsah ochrany proti nesolventnosti organizátora služeb cestovního ruchu

C-410/96 (696J0410)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. prosince 1998

Případ C-410/96

Trestní řízení proti Andre Ambry.

Odkaz na předběžnou otázku: Tribunal de grande instance de Metz - France.

Svoboda poskytování služeb - volný pohyb kapitálu - poskytování finančních záruk - Cestovní kanceláře zajišťující požadované finanční záruky na poskytování svých činností dohodou s úvěrovou či pojišťovací institucí založenou v jiném členském státě

C-237/97 (697J0237)

Rozsudek Soudního dvora (pátá komora) ze dne 11. února 1999

Případ C-237/97

AFS Intercultural Programs Finland ry.

Odkaz na předběžnou otázku: Korkein hallinto-oikeus - Finland.

Směrnice 90/314/EHS - oblast působnosti - organizace studentských výměn

C-140/97 (697J0140)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. června 1999

Případ C-140/97

Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister and Others versus Republik OEsterreich.

Odkaz na předběžnou otázku: Landesgericht Linz - Austria

Směrnice 90/314/EHS

Stavební řád

C-263/95 (695J0263)

Rozsudek soudního dvora ze dne 10. února 1998

případ C-263/95

Federal Republic of Germany versus Commission of the European Communities.

Approximation of laws - Construction products - Standing Committee

on Construction.

Ruší se rozhodnutí Komise 95/204/ES ze dne 31. května 1995 provádějící článek 20 (2) směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

C-263/96 (696J0263)

Rozsudek soudního dvora (pátá komora) ze dne 18. prosince 1997.

případ C-263/96

Commission of the European Communities versus Kingdom of Belgium.

Failure to fulfil obligations - Directive 89/106/EEC - Construction products.

Nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 89/106/EHS

Vzájemné uznávání kvalifikací v architektuře

C-296/90 (690J0296)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1991

případ C-296/90

Commission of the European Communities versus Italian Republic.

Failure of a Member State to fulfil its obligations - Professional activities in architecture.

Nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS

C-309/90 (690J0309)

Rozsudek Soudního dvora ze 7. listopadu 1991

případ C-309/90

Commission of the European Communities versus Hellenic Republic.

Failure of a Member State to fulfil its obligations - Professional activities in architecture.

Nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS

C-310/90 (690J0310)

Rozsudek Soudního dvora (šestá komora) ze dne 21. ledna 1992

případ C-310/90

Nationale Raad van de Orde van Architecten versus Ulrich Egle.

Odkaz na předběžnou otázku: Hof van cassatie - Belgium uznávání kvalifikace v architektuře

Recognition of formal qualifications in architecture.

Interpretace článku 4 odst. 1 bod a) směrnice 85/384/EHS

C-166/91 (691J0166)

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtá komora) ze dne 8. dubna 1992

případ C-166/91

Gerhard Bauer versus Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Odkaz na předběžnou otázku: Conseil d'appel d'expression francaise de l'ordre des architectes - Belgium.

Recognition of evidence of formal qualifications in architecture.

Interpretace článku 11 směrnice 85/384/EHS

C-447/93 (693J0447)

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtá komora) ze dne 9. srpna 1994

případ C-447/93

Nicolas Dreessen versus Conseil National de l'Ordre des Architectes Odkaz na předběžnou otázku: Conseil d'appel d'expression francaise de l'ordre des architectes - Belgium

Recognition of qualifications in the field of architecture

Interpretace článku 11 směrnice 85/384/EHS

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek existuje podle databáze CELEX 90 judikátů Evropského soudního dvora. Jedná se zčásti o rozsudky, které konstatují nezavedení příslušné směrnice do právního řádu některého členského státu, většinou však jsou předmětem soudního řízení tzv. předběžné otázky (preliminary ruling) nebo postupy při udělování veřejných zakázek.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti