ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Kapitola :C. Předmět harmonizace

Text:C. Předmět harmonizace

   Předmětem harmonizace jsou, použijeme-li tří nejčastěji uváděných oficiálních jazykových verzí:

   - v angličtině: provisions laid down by law, regulation or administrative action

   -ve francouzštině: des dispositions législatives, réglementaires et administratives

   - v němčině: Rechts-und Verwaltungsvorschriften.

   Pro všechny tyto oficiální jazykové verze je společné, že:

   ) za předmětem harmonizace označují v souladu s vlastním systémem práva a právních předpisů všechny všeobecné právní úpravy vydané státem nebo jinak opatření státní autoritou (Grabitzův komentář k čl. 100, b.15). Harmonizují se tedy všeobecně závazné právní předpisy, které mají (popř. v minulosti měly) přímý vliv na vytváření a fungování společného (čl. 100) nebo vnitřního (čl. 100a) trhu. Podle některých komentářů se harmonizuje navíc stálá judikatura a administrativní praxe. Předmětem harmonizace však nejsou individuální právní akty;
   ) vedle sebe kladou právní a správní předpisy. Toto rozlišování předpisů na právní a správní je českému systému práva (popř. právních předpisů) cizí.

   Za vhodný český ekvivalent se považují ke všem třem jazykovým verzím termíny: zákony a jiné (právní) předpisy.

   Toto vymezení harmonizovaných předpisů podle Smlouvy některé směrnice modifikují a v názvu používají rozdílnou dikci od čl. 100 a 100a. Obsahem těchto směrnic je:

   ) the approximation of the laws (např. směrnice 389 L 0336)
   ) the harmonization of the laws (např. směrnice 387 L 0404)
   ) the harmonization of the provisions (např. směrnice 393 L 0015)
   ) the approximation of the laws, regulations and administrative provisions (např. směrnice 394 L 0025).

   U uvedených názvů směrnic se v překladech uvádějí následující české ekvivalenty (převážně podle překladu přílohy k Bílé knize z r. 1995):

   ad a): sbližování zákonů, sbližování práva, sbližování práv

   ad b): harmonizace zákonů

   ad c): harmonizace opatření

   ad d): sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření.

   K těmto českým překladům připojujeme tyto poznámky:

   - Termín laws ve spojení s předcházejícími termíny approximation a harmonization doporučujeme překládat jako právní předpisy a hovořit tedy ad a) a b) o sbližování nebo harmonizaci právních předpisů (nikoliv zákonů). Tomuto chápání odpovídá i francouzská a německá verze, kde se používají termíny législations a Rechtsvorschriften. Oprávněnost tohoto doporučení potvrzuje i skutečnost, že harmonizační směrnice jsou do národních právních řádů často transformovány také podzákonnými předpisy, nikoliv jen zákony (závěr vychází z vyhodnocení transformace směrnic 373 L 0023, 373 L 0404, 373 L 0405, 376 L 0769, 378 L 0932 a 390 L 0385).

   - Termín provisions doporučuji přeložit jako ustanovení (srov. též francouzskou a německou verzi: dispositions a Bestimmungen).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti