ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :II.AKTUÁLNÍ ROZSAH KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
Kapitola :A. Vymezení rozsahu

Text:Aktuální rozsah komunitárního práva je pro MMR dán těmi právními normami ES, které souvisejí s věcnou působností MMR, tj. s jednotlivými oblastmi vykonávané státní správy.

Stručně řečeno jde o tyto oblasti:
· výkon státní správy na úseku stavebního řádu,
· výkon státní správy na úseku cestovního ruchu,
· výkon státní správy související s výkonem autorizovaných architektů,
· výkon státní správy ve věci regionální politiky,
· výkon státní správy v oblasti investiční politiky (veřejné zakázky).

Protože činnosti orgánů EU, vykonávané k prosazování cílů Společenství, nejsou, a ani nemohou být pojmově a organizačně totožné se státní strukturou členského státu, natož státu kandidátského, je třeba uvedené činnosti státní správy ČR nalézat v těch oblastech komunitární činnosti, které byly určeny pro screeningová jednání (tj. technická část mezinárodního jednání o dohodě o členství České republiky v Evropské unii).

Podle mandátového usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 30. března 1998 o postupu jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) a k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení se působnosti MMR týkají následující oblasti komunitární činnosti, které jsou v gesci uvedených resortů:

Oblast č. 1 Volný pohyb zboží, gestor MPO,

Oblast č. 2 Volný pohyb osob, gestor MPSV,

Oblast č. 23 Spotřebitelé a ochrana zdraví, gestor MPO,

Oblast č. 21 Regionální politika, fond soudržnosti a koordinace strukturálních nástrojů, gestor MMR.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 28. června 1999 č. 660 k návrhu zpřesněného Plánu legislativních prací vlády na 2. pololetí 1999, k návrhu aktualizace Výhledu legislativních prací vlády na léta 2000 až 2002, k návrhu opatření v oblasti legislativní činnosti vlády a o změně usnesení vlády z 19. března 1998, č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 534, k zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády se působnosti MMR týká i oblast č. 6 Soutěžní politika” , a to pokud jde o problematiku veřejných zakázek.

Je však třeba upozornit na skutečnost, že gestorství za screeningové oblasti (kapitoly) se nekryje s gestorstvím za legislativní činnost podle kompetenčního zákona. A naopak, skutečnost, že MMR je gestorem za oblast č. 21 Regionální politika, fond soudržnosti a koordinace strukturálních nástrojů, neznamená, že je i předkladatelem legislativy, ke které se Česká republika v rámci screeningových jednání s Evropskou Komisí zavázala.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti