ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Organizace evropské normalizace

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
Kapitola :A. Organizace evropské normalizace

Text:II. Evropská normalizace

  A. Organizace evropské normalizace

  Evropská normalizace vznikla z potřeby vybudovat normativní základnu plánovaného společného trhu zemí Evropských společenství a zemí Evropského sdružení volného obchodu. S postupným vývojem byla přizpůsobována tak, aby reflektovala politický vývoj v Evropě, jednotný evropský trh a na širší úrovni evropský ekonomický prostor v kontextu se světovým obchodem. Po přijetí principů vyjádřených v Novém přístupu Komise ES k harmonizaci výrazně vzrostla úloha evropské normalizace jako efektivního nástroje evropské technické legislativy. V důsledku toho evropská normalizační činnost stále více nahrazuje činnost orientovanou na národní řešení problémů v členských zemích EU a EFTA.

  Evropská normalizace není činností výhradně vykonávanou profesionálními "evropskými" normalizátory. Většina těch, kteří vytvářejí vlastní normalizační proces je mimo evropské normalizační organizace. Patří k nim především pracovníci členských národních normalizačních organizací ve funkci sekretářů pracovních orgánů. Ostatní, včetně předsedů těchto pracovních gremií jsou zpravidla z průmyslu nebo jiných odvětví hospodářské sféry. Nejpočetnější skupina lidí, kteří jsou angažováni v evropské normalizační práci jsou dobrovolní experti, jejichž aktivní spolupráce na řešení normalizačních problémů je zajištěna jejich mateřskými organizacemi.

  Evropské normalizační organizace jsou:

  Evropská komise pro normalizaci

  Comité Européen de Normalisation (CEN),

  Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC),

  Evropský institut pro telekomunikační normy

  European Telecommunication Standards Institute (ETSI).

  CEN (zal. v r. 1961) a CENELEC (1959) jsou nezávislé organizace registrované podle belgického práva v Bruselu. CEN tvoří národní normalizační orgány všech zemí EU a EFTA; CENELEC odpovídající národní elektrotechnické normalizační komitéty. Ve smlouvě o spolupráci uzavřené v srpnu 1982 se CEN/CENELEC prohlásily za "Společnou evropskou normalizační instituci". Ústřední sekretariáty obou jsou v Bruselu.

  1. Evropská komise pro normalizaci CEN

  CEN vytváří evropské forum na poli neelektrotechnické normalizace, usnadňující a organizující kontakty se všemi zainteresovanými stranami: vládami, veřejno- správními orgány, výrobci, uživateli, spotřebiteli,odbory, atd. Cílů vytčených Statutem dosahuje zejnéna těmito prostředky:

  - harmonizací národních norem vydávaných členy CEN,

  - podporou jednotného využívání mezinárodních norem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a jiných mezinárodních norem a doporučení členy CEN,

  - rozbory stavu harmonizace norem členů CEN,

  - vypracováním nových evropských norem (EN) pokud to opravňují požadavky v západní Evropě a v případě, že neexistují žádné mezinárodní nebo jiné normy, vhodné jako referenční dokumenty,

  - vytvořením postupů pro vzájemné uznávání výsledků zkoušek a certifikačních systémů na evropské úrovni,

  - podporou celosvětové normalizace v Mezinárodní organizaci pro normalizaci(ISO),

  - spoluprací s Evropskou unií, Evropským sdružením volného obchodu a jinými mezivládními organizacemi, tak, aby se na evropské normy (EN) a harmonizační dokumenty (HD) mohly odvolávat ve svých Směrnicích a jiných nástrojích řízení,

  - spoluprací s jinými mezinárodními vládními, ekonomickými, profesními a vědeckými organizacemi napojenými na normalizaci,

  - spoluprací s Evropskou komisí pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC).

  Asociace CEN sestává z:

  - členů,

  - generálního shromáždění,

  - správní rady,

  - presidenta,

  - generálního sekretáře,

  - technického výboru, řídící komise CENCER a dalších orgánů zřízených generálním shromážděním nebo správní radou,

  - programových komisí, technických komisí (268) a jejich subkomisí a pracovních skupin,

  - sekretariátů technických komisí a subkomisí a zpravodajských sekretariátů,

  - certifikačních komisí,

  - ústředního sekretariátu.

  Členy jsou:

  řádní a plnoprávní členové - národní normalizační orgány zemí EU a EFTA:

  Belgie Lucembursko Spojené království

  Dánsko Německo Španělsko

  Finsko Nizozemí Švédsko

  Francie Norsko Švýcarsko

  Irsko Portugalsko

  Itálie Rakousko

  Island Řecko

  přidružení členové - národní normalizační organizace přidružených zemí:

  Bulharska Polska

  České republiky Rumunska

  Estonska Slovenska

  Maďarska Slovinska

  Kypru Turecka

  Litvy

  asociační členové - členové, kteří representují sociální a ekonomické zájmy na evropské úrovni, např.:

  AECMA - Evropské sdružení výrobců letecké techniky

  ECISS - Evropská komise pro normalizaci železa a oceli

  EWOS - Evropské pracovní setkání pro otevřené systémy

  WE/EB Západoevropský výbor EDIFACT.

  2. Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC

  CENELEC má stejné priority a cíle v oblasti elektrotechniky jako má CEN v jiných oblastech (viz výše).

  Orgány CENELEC jsou:

  - generální shromáždění,

  - správní rada,

  - prezident,

  - až tři vicepresidenti,

  - pokladník,

  - předchozí prezident,

  - generální sekretář,

  - jeden nebo více auditorů.

  K výkonu svých rozmanitých funkcí má CENELEC ustaveny některé pracovní orgány:

  - ústřední sekretariát,

  - technický výbor,

  - technické komise (75) a subkomise,

  - Evropský elektrotechnický sektorový komitét pro zkoušení a certifikaci ELSECOM),

  - Komitét pro elektronické součástky (CECC),

  - dvě komise pro spojení,

  - zpravodajské sekretariáty,

  - pracovní skupiny,

  - programové komitéty CENELEC,

  - rozhodovací komitéty CENELEC.

  Členy jsou:

  řádní a plnoprávní členové - národní elektrotechnické komitéty členských zemí:

  Belgie Islandu Rakouska

  Dánska Lucemburska Řecka

  Finska Německa Spojeného království

  Francie Norska Španělska

  Itálie Nizozemí Švédska

  Irska Portugalska Švýcarska

  přidružení členové- národní elektrotechnické komitéty přidružených členských zemí CENELEC:

  České republiky Rumunska

  Chorvatska Slovenska

  Kypru Slovinska

  Maďarska Turecka

  Polska

  Práva a povinnosti přidružených členů jsou v obou organizacích CEN/CENELEC v podstatě stejné:

  - zúčastnit se generálního zasedání jako pozorovatelé,

  - zúčastnit se společných zasedání otevřeného charakteru, jako např. pracovních setkání, seminářů, konferencí apod.,

  - zúčastnit se zasedání technických komisí a subkomisí jako pozorovatelé (nikoliv však pracovních skupin),

  - dostávat pravidelně informace o činnosti, rozhodnutích, pracovních výsledcích,

  - zavádět evropské normy a další publikace jako své národní normy,

  - platit vyměřené příspěvky,

  - respektovat rozhodnutí generálního shromáždění o copyrightu a prodeji publikací CEN/CENELEC,

  - respektovat dohody mezi evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi.

  Přidruženým členem se může stát národní normalizační organizace (komitét) evropské země, která representuje nebo má ambice representovat všechny zúčastněné zájmy v dané zemi. Taková země musí mít těsné svazky s EU nebo EFTA z hlediska technických, vědeckých, ekonomických, politických a sociálních podmínek. Souhrnně řečeno, země, která se pravděpodobně stane řádným členem Evropské unie.

  3. Evropský institut pro telekomunikační normy ETSI

  ETSI (založen v r. 1988) je asociace založená a registrovaná podle francouzského práva se sídlem v Sophii-Antipolis, Francie. Posláním Institutu je zpracovávat technické normy, nezbytné k vytvoření rozsáhlého unifikovaného evropského trhu v telekomunikacích.

  Členství v ETSI lze získat v jedné z těchto kategorií:

  - vládní orgány a instituce, správní orgány a národní normalizační orgány,

  - provozovatelé veřejných spojových sítí,

  - výrobci,

  - uživatelé,

  - soukromé servisní organizace, výzkumné organizace, poradenské firmy a další.

  Členství je otevřené všem zájemcům o normalizaci v oboru telekomunikací v zemi, pokud geograficky náleží do Evropské federace pošt a telekomunikací (CEPT). Členové musí trvale prokazovat svůj zájem v evropské normalizaci, respektovat Statut a Pravidla pro technickou práci. Organizační struktura ETSI sestává z

  - generálního shromáždění,

  - technického shromáždění,

  - technických komisí (18),

  - projektových týmů,

  - sekretariátu, řízeného ředitelem.

  Normalizační práce a s tím spojené připomínkování, hlasování a vydávání evropských telekomunikačních norem (ETS) zabezpečují národní normalizační orgány - členové CEN/CENELEC. Členy ETSI za ČR jsou Ministerstvo hospodářství, TELECOM, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (pozorovatel), SPT Telecom a Tesla telekomunikace.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti