ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > E. Přehled informačních středisek

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :I. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Kapitola :E. Přehled informačních středisek

Text:Přehled informačních středisek uvádíme podle podkladů pro aktualizaci publikace Zdroje informací o Evropské unii v České republice, které zpracovává prodejna NIS, Konviktská 5, 113 57 Praha 1.

Albertina Icome Praha
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
tel.: 02/2480 3303
Ing. Vladimír Karen
Albertina Icome Praha prodává jako jediná v ČR legislativní databáze EU na CD-ROM. Přibližná cena databáze s aktualizací dvakrát ročně se pohybuje kolem 35 000 Kč. Běžně jsou prodávány JUSTIS-CELEX, JUSTIS - Official Journal, SINGLE MARKET, EUROPEAN REFERENCE. Na zakázku je možné objednat ze zahraničí i jiné databáze na CD-ROM.

Centrum pro právo EU
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
tel.: 02/539 411, fax 02/539 406
Dr. Helena Dolečková
Středisko je v provozu od r. 1995. V současné době vlastní cca 200 titulů publikací zaměřených převážně na právo EU, Official Journal of the EC a legislativní databázi Justis CELEX na CD-ROM. Centrum má sloužit především Parlamentu ČR, ale v omezené míře je přístupné i odborné veřejnosti.

Centrum vnějších ekonomických vztahů
knihovna
Politických vězňů 20, 110 00 Praha 1
tel.: 02/2422 2713, fax: 02/2422 1575
Centrum vydává měsíčně “Chronologický přehled nejdůležitějších událostí a opatření EU”, které je dostupné v knihovně, kde je možné si je i předplatit.

Český ekologický ústav
Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 02/6791 0794, 02/6799 4202
Dr. Jindřiška Jarešová
Středisko vytváří databázi anotovaných záznamů legislativních dokumentů k životnímu prostředí.
Název databáze: Předpisy Evropského společenství
Charakteristika: Předpisy a jejich pracovní překlady platné od r. 1991
Obory: ekologie, právo
Zprac. dokumenty: legislativní dokumenty ES
Typ báze: dokumentografická, anotovaná
Retrospektiva od r.: 1991
Aktualizace: do konce r. 1995
Nosič: LAN
Softw. prostředí: FoxPro
Výstupy lze získat na objednávku v tiskové podobě nebo na disketě.

Český normalizační institut (ČSNI)
Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1
tel.: 2180 2111, fax 02/2180 2310
půjčovna, studovna a informace
tel. 2180 2130, 2180 2131, 2180 2129
Alena Kubátová, Hana Štěpánová
prodejny norem
- Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10
tel. 02/7862 480
- Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1
tel.: 02/2180 2120
ČSNI zabezpečuje tvorbu českých technických norem; informuje o národních, mezinárodních, evropských a zahraničních normách a o veškerých aktivitách, souvisejících s normalizací.
ČSNI poskytuje informace o:
- tvorbě českých norem,
- činnosti technických normalizačních komisí (TNK),
- evropské a mezinárodní normalizační spolupráci,
- českých, evropských, mezinárodních a zahraničních normách a odpovídajících dokumentech.
ČSNI využívá databáze PERINORM, STANDARDS INFODISK ILI, JUSTIS.
ČSNI vydává a distribuuje databáze:
- Seznam platných ČSN
- Seznam podnikových norem
- Seznam názvů evropských norem a harmonizačních dokumentů
- Seznam názvů DIN vybraných tříd ICS.
Veškeré informace o rozsahu všech služeb, cenách a dodacích lhůtách obdržíte na telefonech či adresách prodejen a půjčovny norem.

Delegace Evropské komise
Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6
tel.: 02/322 051-5, fax: 02/328 617
Evropská komise vytváří po celém světě svá zastupitelství, jejichž základním posláním je reprezentovat ji v příslušné zemi. V České republice byl tento diplomatický úřad založen v r. 1992 a jeho praktická činnost je zaměřena na podporu přípravy vstupu našeho státu do EU. Zmíněná podpora se uskutečňuje v těchto hlavních liniích:
- pomoc při realizaci Evropské dohody zprostředkováváním kontaktů mezi Komisí a příslušnými českými orgány
- pomoc při upevňování politické spolupráce mezi EU a ČR
- sledování, propagace a koordinace programu PHARE a dalších programů EU probíhajících v ČR
- koordinace poskytování zahraniční pomoci zeměmi skupin G-24
- informování o aktivitách EU v ČR a o EU obecně.

EC Energy Centre Prague
Soukenická 23, Praha 1
tel.: 02/2315 615, 2315 635, fax: 02/2315 635, 2315 615
Ing. Antonín Martínek - ředitel
Programem THERMIE, založeným DG VXII (Generální ředitelství pro energetiku) Komise EU, je částečně financována činnost sítě středisek Organizace na podporu energetických technologií (OPTET) v EU a EC Energy Centres (Energetických středisek) ve státech střední a východní Evropy. Jejich dlouhodobým cílem je podpora zavádění nových ověřených a hospodárných technologií v energetice. Energetické středisko se zaměřuje na zprostředkování kontaktů mezi firmami, výměny informací o nových technologiích a na organizaci seminářů a konferencí příslušných specialistů.

NIS ČR - Euro Info Centrum Praha
Havelkova 22, 130 00 Praha 3
tel.: 02/2100 8333, 2100 8277, 2100 8316, 2423 1486, fax: 02/2423 1114, 2422 1484
PhDr. Marie Pavlů, CSc.
Korespondenční středisko evropské sítě EURO INFO CENTER (EIC), řízené Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím XXIII. Do zemí mimo Evropskou unii se rozšiřuje právě tzv. korespondenčními středisky informujícími o politice EU, jejích programech, projektech a akcích na podporu zejména malého a středního podnikání. V EIC jsou k dispozici informace o legislativě EU. firmách členských zemí, možnostech podnikání v EU, daních, předpisech, clech. EIC pomáhá také vyhledávat vhodné obchodní partnery zařazením do mezinárodní inzertní sítě BER, organizováním setkání podniků v rámci programů INTERPRISE a COOPME a vydáváním těchto kontaktů ve vlastním měsíčníku PODNIKATELSKÉ KONTAKTY, dostupném v tištěné i elektronické verzi. EIC Praha dále na objednání zasílá zprávy o nových projektech PHARE, provádí rešerše z věstníku EU Official Journal.
EIC Praha je také kontaktním místem soustřeďujícím informace o ”informační společnosti” a informatizačních programech EU. V jeho rámci působí Česká kancelář informační společnosti v ČR.
Návštěvu ve středisku je nutné domluvit předem.
EIC Praha koordinuje od r. 1995 nově vzniklou regionální síť dalších čtyř korespondenčních EURO INFO CENTER v České republice. Poskytované základní informace jsou shodné s pražským centrem.

Euro Info Centrum Brno
OHK Brno
Výstaviště 1, 648 04 Brno
tel.: 05/4115 9082, 4115 9538, 5114 9544, fax: 05/4115 3055
Ing. Petr Bajer, CSc.
Poskytuje všechny základní informace o EU, programech, projektech programu PHARE, organizuje mise českých podniků, semináře pro české podnikatele, kontakty na zahraniční partnery. Během veletrhů organizuje činnost stánku české sítě korespondenčních EURO INFO CENTER v pavilonu A brněnského výstaviště.

Euro Info Centrum Plzeň
BIC Plzeň
Riegrova 1, 306 25 Plzeň
tel.: 019/7235 523, fax: 019/7235 320, 7221 805
PhDr. Eva Beranová
Soustřeďuje se zejména na podnikatelské kontakty, poskytování informací o politice EU s ohledem na oblast inovací a technologií ve výrobě. Pořádá specializované semináře pro podnikatele české i zahraniční.

Euro Info Centrum Ostrava
Agentura pro regionální rozvoj
Poděbradova 16, 702 00 Ostrava
tel.: 069/234 677, fax: 069/234 695
Ing. Karel Skokan
Je součástí široce koncipovaného střediska regionální poradenství, poskytuje informace o politice EU, podnikatelských kontaktech, legislativě a regionálních programech EU.

Euro Info Centrum Hradec Králové
divizní pobočka Komerční banky a.s. Hradec Králové
tř. Čsl. armády 387, 500 02 Hradec Králové
tel. 049/5815 710-711, fax: 049/5815 712
Erna Nováková
Kromě základních informací o EU poskytuje informace z oblasti bankovnictví a finančních služeb v EU, nabízí semináře a kontakty pro české podnikatele.

Evropská databanka
Odbor zahraničních informací
Veveří 9, 602 00 Brno
tel.: 05/4112 8510
RNDr. Vanda Kořistková
- Informace o zahraničních firmách, jejich výrobcích a službách.
- Zajištění vstupu do systémů BC-NET a BRE napojených na ústředí v Bruselu. Tyto systémy slouží k vyhledání zahraničních partnerů pro menší a střední podniky a jsou rozšířeny asi v 70 zemích celého světa.

Evropské dokumentační středisko (EDS) PF MU Brno
Veveří 70, 611 80 Brno
tel.: 05/4132 1297 l. 304
Jiřina Nováčková, Lenka Láníková
Středisko bylo otevřeno začátkem r. 1994 a soustřeďuje tištěnou produkci EU bez omezení včetně legislativy od poloviny r. 1993.

Komerční banka a.s.
specialista pro evropské záležitosti
Centrála Praha - 024
Politických vězňů 11, P.O. BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 02/2421 4666, fax: 02/265 498
JUDr. PhDr. Michal Tomášek, CSc.
Informace o bankovnictví a finančních službách EU, informace o otázkách měnové unie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, Praha 1
sekce evropské integrace
tel.: 02/2485 2315
Informace o aktivitách ministerstva v rámci procesu harmonizace práva ČR s právem EU.
odbor technické asistence
Ing. Miroslav Roubíček, tel.: 2485 3561
Odbor technické asistence MPO zpracovává informační systém LEGUAN o předpisech EU v oblasti zájmu MPO a problematiku související s umisťováním našich výrobků na trh EU.

Ministerstvo zahraničních věcí
odbor Evropské unie
Loretánské nám. 5, 125 10 Praha 1
tel.: 02/2418 1111, 2418 3172, fax: 02/2418 2046
Ing. Jana Bulenová
Informace o činnosti Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody. Informace o vztazích mezi ČR a Evropskou unií.

Ministerstvo životního prostředí
Referenční informační středisko (RIS)
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: 02/6731 1381, 6712 2260, 6712 2303, fax: 02/6731 0308
Ing.Věra Krajíčková
RIS MŽP pracuje v oblasti aproximace práva s Evropskou unií. Je zadavatel překladů norem Evropské unie, vede základní evidenci překladů a vytváří ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Českým hydrometeorologickým ústavem a Agenturou ochrany přírody a krajiny databázi dostupných předpisů a norem Evropské unie, která vychází z materiálů PHARE Environmental Legislation Documentation Service, a to od roku 1972 do současnosti. V současné době je tato databáze v experimentálním provozu. Plný provoz je očekáván od 1.8.1996. Dokumenty jsou zpřístupňovány prezenčně, rešerše jsou vypracovávány na vyžádání. Odborná knihovna RIS

Nadace pro harmonizaci předpisů (NHP)
Papírníkova 611, 142 00 Praha 4
pošta 412, 142 00 Praha 4, box 176
tel./fax/zázn.: 02/4727 089
NHP byla založena v červnu 1992 a jejím posláním je informovat veřejnost nejen o předpisech EU, ale i poskytnout pomoc při harmonizaci českých předpisů s předpisy EU. K tomu měsíčně vydává časopis Přehled předpisů Evropských společenství, který obsahuje přehled dosud vydaných dokumentů a vybraných právních předpisů EU, články o organizačním uspořádání i významných oblastech EU a komentáře k aktuálním dokumentům týkajícím se ČR. Předpisy, zveřejňované v úředním věstníku Official Journal v řadě L, se překládají z anglického jazyka a jsou uváděny česky v plném znění i ve formě anotací. Názvy předpisů jsou uváděny česky i anglicky. Kromě anotací jsou zpracovávány v širším uspořádání tematické výběry platných předpisů pro různá odvětví. Od ročníku IV. jsou (ve spolupráci s Úřadem pro legislativu a veřejnou správu ČR - Samostatným oddělením kompatibility s právem EU) zveřejňovány tzv. “Identifikační listy” informace o předložených dokumentech EU, tj. jejich evidenční číslo, zdroj získání a rozsah předpisu, nabytí účinnosti, navazující předpisy, ap. V časopise jsou také ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zveřejňovány informace o současných událostech v Evropské unii - “Aktuality ES”.

Národní informační středisko ČR (NIS ČR)
prodejna NIS
Konviktská 5, 113 57 Praha 1
tel.: 02/2422 9433, 2423 0907, fax: 02/2422 9433
Prodejna NIS distribuuje produkci publikačních oddělení většiny velkých mezivládních institucí. Jednou z nich je Evropská unie se svým oficiálním vydavatelem Office for Official Publications of the European Communities (EUR-OP) v Lucemburku. Katalogy a knižní novinky jsou k dispozici v prodejně.
oddělení zahraničních databází
Havelkova 22, 130 00 Praha 3
tel.: 02/ 2422 0319
PhDr. Kotherová
Oddělení zprostředkuje vstup do zahraničních databází s problematikou EU.

Průmyslové informační centrum
ÚTRIN, s.p.
U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 - Kampa
tel.: 02/535 172
Ing. Vladimír Bílek
Centrum podává bibliografické informace o mezinárodních normách a předpisech. Tj. podává také bibliografické informace o směrnicích EU. V mnoha případech má k dispozici i jejich odborné překlady, případně zprostředkovává jejich získání. Dále umožňuje získat plnotextová znění právních předpisů ČR. Pro subjekty podnikající v oblasti zemědělské techniky, potravinářství a plynových spotřebičů nabízí kompletní informační servis, týkající se legislativy v oblasti kontroly, dozoru, inspekce, zkušebnictví a označování původu zboží. Spolupracuje také při poskytování informací z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, požární ochrany atd. Zprostředkovává překlady technických dokumentů podle požadavku klientů.

Univerzita Karlova v Praze
Evropské dokumentační středisko (EDS)
Mánesova 75, 120 58 Praha 2
tel.: 02/6275 502 l. 300, fax: 02/2422 7797
PhDr. Jitka Hradilová
Z iniciativy Evropské komise působí ve světě na vysokých školách již více než 4090 dokumentačních středisek, zpřístupňujících literaturu z oblasti evropské integrace vydávanou institucemi Evropské unie (EU). V roce 1990 bylo toto středisko zřízeno i na UK v Praze. EU středisku poskytuje zdarma po jednom výtisku svých oficiálních periodických i neperiodických publikací v angličtině. Retrospektivní pokrytí legislativy EU od roku 1952 zabezpečuje sbírka cca 40 000 právních předpisů na mikrofiších. Veškeré publikace jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu. V případě potřeby EDS poskytuje kvalitní reprografické služby z tištěných materiálů i mikrofiší. Od roku 1991 má EDS možnost bezplatného on-line vstupu do databází v systému ECHO (European Commission Host Organization).

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Samostatné oddělení kompatibility s právem EU
Vladislavova 4, Praha 1
tel.: 02/96153 1356, 96153 348
JUDr. Jan Volný, Ing. Jiří Palivec
Poradenské a konzultační středisko pro ústřední orgány státní správy. Pro tyto orgány vytváří centrální evidenci o překladech komunitárního práva.

Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: 02/2451 1253
Dr. Miloslav Had
Ústav mezinárodních vztahů vydává měsíčník Mezinárodní politika, čtvrtletník Mezinárodní vztahy a anglicky pololetník Perspektives. Mezinárodní politika otiskuje pravidelně přílohu s aktuálními dokumenty Evropské unie.
Ústav vydává překlady základních dokumentů o evropské integraci, např. Římské smlouvy, Akt o jednotné Evropě, Maastrichtskou smlouvu, Bílou knihu EU. Pořádá též semináře o evropské integraci.

Vysoká škola ekonomická Praha
Evropské dokumentační středisko (EDS)
Černá 13, 110 00 Praha 1
tel.: (ústředna) 02/295441-5
Věra Tomandlová
Středisko bylo otevřeno v listopadu 1992. Je zaměřeno na ekonomiku, sociální politiku, vzdělávání a legislativu. Publikace těchto tematických oblastí včetně veškeré legislativy jsou zde od dubna 1992. Středisko poskytuje pouze knihovnické služby.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti