ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :V . PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
Kapitola :Text

Text:V. PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEK

  Kromě základních informačních pramenů komunitární legislativy uvedených v kapitole IV. (úřední věstník ES, rejstřík platné legislativy ES) vydávají instituce EU různé další publikace, periodika, přehledy, monografie, popularizační publikace atd.

  Při hledání potřebných informací lze využívat rešeršních služeb databázového systému právních informací CELEX obsahující plné texty dokumentů a zahrnující legislativní akty Evropských společenství, který je pod názvem CELEX - JUSTIS převáděn na CD-ROM. Kromě databáze CELEX existují i další automatizované databáze informací souvisejících s aktivitami EU (např. SCAD - otázky vědy a techniky, TED - nabídka zakázek na práce, zařízení a služby, zveřejněných v dodatku S úředního věstníku ES, EUREKA aj.)

  Uvedenou problematiku lze sledovat v odborných časopisech zaměřených na právní, ekonomické, politické a politické souvislosti, nebo na problematiku normalizace (např. DIN Mitteilungen, Enjeux (vyd. AFNOR), Unificazione & certificazione (vyd. UNI), v ČR Magazín ČSN). V ČR je na otázky práva ES specializován časopis Přehled předpisů ES, který mj. průběžně přináší přehledy právních předpisů ES. Šířeji je zaměřen časopis EMP (Evropské mezinárodní právo).

  Přehled pracovišť, která poskytují pro uvedenou oblast informační služby jako půjčování informačních pramenů, jejich prodej, rešeršní služby aj.:

  Český normalizační institut, ČSNI - informační středisko

  zpřístupňování dokumentů ES, českých i zahraničních norem, rešeršní činnosti

  Václavské nám. 19, 113 47 Praha 1

  tel.: (02) 2422 7941-3, (02) 2421 6688-97

  rešerše z databází CELEX - JUSTIS, PERINORM: linka 497

  studovna, půjčovna: linka 407

  připravuje se stěhování na adresu: Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1

  Národní informační středisko České republiky, NIS ČR

  informační služby ve všech oblastech národního hospodářství, vědy a techniky, producent některých bází dat, referenční středisko, zprostředkovatel využívání našich i zahraničních bází dat, český prodejní zástupce EUR-OP, oficiálního nakladatelství všech institucí ES

  Havelkova 22, 130 00 Praha 3

  tel.: (02) 2422 2026-29, (02) 2421 5808-15

  Prodejna EUR-OP: Konviktská 5, 11357 Praha 1, tel.(02) 2423 0907

  Evropské dokumentační středisko University Karlovy, EDS

  studovna, rešeršní služby, zpřístupňování dokumentů EU - prakticky všechny informační prameny institucí EU v angl. jazyce, kompletní Official Journal EC na mikrofiších

  Hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 00 Praha 3

  tel.: (02) 276 541-6, nebo (02) 279 351-5, l. 317

  Nadace pro harmonizaci předpisů

  vydavatel časopisu Přehled přepisů ES

  pošta 411, pošt. schránka 176, 142 00 Praha 4

  tel.: (02) 691 1426, (02) 472 7089

  Středisko právních informací

  činnost v rámci Centra pro demokracii a svobodné podnikání: zpřístupňování právnických počítačových databází (právo ES, ČR, SRN), překladů právních dokumentů, organizace školení, seminářů ap.

  Štěpánská ul. 18, 110 00 Praha 1,

  tel.: (02) 24230954, (02) 24226717

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti