ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Organizační zabezpečení “sbližování práva” v MMR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :III. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :D. Organizační zabezpečení “sbližování práva” v MMR

Text:V rámci své odpovědnosti za stanovené působnosti za věcnou stránku právní úpravy a za “sbližování práva” odpovídají příslušné věcné útvary ministerstva. Obecné otázky práva ES a sbližování právního řádu ČR s právem ES v rozsahu působnosti MMR zajišťuje speciální útvar - oddělení práva ES, který je začleněn do odboru legislativně-právního. Ke spolupráci věcných útvarů s oddělením práva ES a navzájem byla vytvořena aproximační skupina ministerstva pro řešení otázek sbližování právních předpisů ČR s právem ES.

Úkoly oddělení práva ES:

v souladu s mezinárodními závazky ČR vyplývajícími zejména z článků 69 a 70 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé;

v souladu s usneseními vlády ČR č. 396/1991, 432/1992, 97/1993, 522/1993, 580/1993, 237/1994, 631/1994 a 151/1995;

v souladu s doporučeními Komise ES obsaženými v Bílé knize 1995 (příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie)

oddělení práva ES odpovídá za:
1. vedení dokumentaci práva ES v oboru působnosti MMR,
2. pravidelné sledování předpisů ES z hlediska působnosti MMR v docházejícím úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities, serie L, C) a zpřístupňování aktuálních informací o nových právních aktech ES interním útvarům ministerstva,
3. zpřístupňování informací z databáze CELEX JUSTIS interním útvarům ministerstva a průběžné předávání aktuálních informací o nových právních aktech ES interním útvarům ministerstva,
4. vedení evidence věcných a právních analýz, právních aktů ES, vypracovaných věcnými útvary ministerstva nebo poskytnutých jinými útvary, a to jako výstupů z legislativních úkolů PHARE,
5. zajišťování překladů právních aktů ES, a to pomocí prostředků programu PHARE, pomocí systému ISAP, ve spolupráci s Nadací pro harmonizaci předpisů a ve spolupráci ÚNMZ a MPO;
6. vytváření dlouhodobých předpokladů pro prohloubení a zobecnění harmonizačního procesu s právem ES,
7. zajišťování činnosti “aproximační skupiny ministerstva” a tím užší spolupráci interních útvarů resortu při sbližování práva ČR s právem ES zejména při koordinaci prací interních útvarů na harmonogramu sbližování práva ČR s právem ES schváleného vládou ČR,
8. spolupráci s věcně příslušnými interními útvary při zajišťování slučitelnosti návrhů právních úprav s právem ES - zejména posuzování úrovně dosažené slučitelnosti,
9. zajišťování úkolů vyplývajících pro ministerstvo z příslušných usnesení vlády ČR, zejména přípravu resortní zprávy o stavu slučitelnosti práva ČR s právem ES,
10. plnění programu aproximace práva (Phare Programme - GTAF IV CR) - vzdělávání pracovníků resortu, studijní cesty, konzultace se specialisty ES a odborné semináře,
11. zastupování ministerstva v meziresortní skupině pro aproximaci práva ČR s právem ES při MS,
12. spolupráci s ÚNMZ v rámci “Programu sbližování technických předpisů” a zastupování ministerstva v Komisi pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy EU zřízené podle usnesení vlády č. 432/1992,
13. spolupráci s národními institucemi a institucemi EU poskytujícími informace a základní právní a technickou pomoc v oblasti sbližování práva,
14. zajišťování publikace “Cesta do Evropské unie”.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti