ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :V . PŘÍLOHY
Kapitola :2. Seznam zkratek

Text:Příloha 3

  Seznam zkratek

  CEN - Comité Europeen de Normalisation, Evropský výbor pro standardizaci

  CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, Evropský výbor pro elektrotechnickou standardizaci

  CZP - Centrum pro zahraniční pomoc (MH)

  ČBÚ - Český báňský úřad

  ČNB - Česká národní banka

  ČSÚ - Český statistický úřad

  ČTÚ - Český telekomunikační úřad

  ED - Evropská dohoda

  EHS - Evropské hospodářské společenství

  EOTC - European Organization for Testing and Certification, Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci

  ES - Evropské společenství

  ESVO - Evropské sdružení volného obchodu

  ETSI - European Telecommunications Standardization Institute, Evropský normalizační institut telekomunikací

  EU - Evropská unie

  GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu

  MD - Ministerstvo dopravy

  MF - Ministerstvo financí

  MF GŘC - Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel

  MH - Ministerstvo hospodářství

  MHS - Ministerstvo pro hospodářskou soutěž

  MK - Ministerstvo kultury

  MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

  MS - Ministerstvo spravedlnosti

  MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  MV - Ministerstvo vnitra

  MZ - Ministerstvo zdravotnictví

  MZe - Ministerstvo zemědělství

  MZV - Ministerstvo zahraničních věcí

  MŽP - Ministerstvo životního prostředí

  OAP - Odbor analýz a prognóz (MH)

  OCR - Odbor cestovního ruchu (MH)

  OEI - Odbor evropské integrace (MH)

  OES MZV - Odbor Evropských společenství (MZV)

  OHSP - Odbor hospodářské a sociální politiky (MH)

  OLP - Odbor legislativně-právní (MH)

  OPO - Odbor pošt (MH)

  OPP - Odbor podpory podnikání (MH)

  OPSV - Odbor personálních a sociálních věcí (MH)

  OREP - Odbor regionální politiky (MH)

  ORPR - Odbor regionálních pracovišť (MH)

  ORPP - Odbor regionálních programů PHARE (MH)

  OSGS - Odbor surovin a geologické správy (MH)

  OSIS - Odbor státních informačních systémů (MH)

  OSŘ - Odbor stavebního řádu (MH)

  OÚIS - Odbor územních informačních systémů (MH)

  OÚP - Odbor územního plánování (MH)

  OZEV - Odbor zahraničně ekonomických vztahů (MH)

  OŽ - Odbor živnostenský (MH)

  ÚLVS - Úřad pro legislativu a veřejnou správu

  ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti