ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 5. Veřejné zakázky - základní dokumenty

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :1. PŘÍLOHA
Kapitola :5. Veřejné zakázky - základní dokumenty

Text:371L0304

Council Directive 71/304/EEC of 26 July 1971 concerning the abolition of restrictions on freedom to provide services in respect of public works contracts and on the award of public works contracts to contractors acting through agencies or branches

Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení svobody poskytování služeb pokud jde o veřejné zakázky na provádění prací a zadávání veřejných prací zadavatelům činným prostřednictvím zastoupení či poboček

389L0665

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů o aplikaci přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na provedení prací

392L0013

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů o aplikaci pravidel Společenství na postupy zadávání veřejných zakázek orgány působícími v sektorech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

392L0050

(pozměněno: 397L0052)

Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts

Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na služby

393L0036

(pozměněno: 397L0052)

Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts

Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na dodávky

393L0037

(pozměněno: 397L0052)

Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts

Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na provedení prací

393L0038

(pozměněno: 398L0004)

Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek orgány působícími v sektorech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

Veřejné zakázky - související právní předpisy

371D0306

(pozměněno: 377D0063)

71/306/EEC: Council Decision of 26 July 1971 setting up an Advisory Committee for Public Works Contracts

71/306/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 1971 zřizující poradní výbor pro zadávání veřejných zakázek

377Y0115(01)

Council Resolution of 21 December 1976 concerning access to Community public supply contracts for products originating in non-member countries

Usnesení Rady ze dne 21. prosince 1976 o přístupu výrobků původem z nečlenských zemí ze k veřejným zakázkám Společenství na dodávky služeb

380Y0819(02)

Council Resolution of 22 July 1980 concerning access to Community public supply contracts for products originating in third countries

Usnesení Rady ze dne 22. července 1980 o přístupu výrobků ze třetích zemí k veřejným zakázkám Společenství na dodávky služeb

387D0305

(pozměněno: 387D0560)

87/305/EEC: Commission Decision of 26 May 1987 setting up an advisory committee on the opening-up of public procurement

87/305/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 1987 zřizující poradní výbor pro otevírání trhů veřejných zakázek

393D0327

93/327/EEC: Commission Decision of 13 May 1993 defining the conditions under which contracting entities exploiting geographical areas for the purpose of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels must communicate to the Commission information relating to the contracts they award

93/327/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 1993, které definuje podmínky, podle kterých musí zadavatelé využívající geografická území za účelem průzkumu nebo těžby ropy, plynu nebo uhlí nebo jiných pevných paliv informovat Komisi o udělených zakázkách

393R1461

(pozměněno: 395R1836)

Council Regulation (EEC) No 1461/93 of 8 June 1993 concerning access to public contracts for tenderers from the United States of America

Nařízení Rady (EHS) č. 1461/93 ze dne 8. června 1993 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických

394D0800

94/800/EC: Council Decision (of 22 December 1994) concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994)

94/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod v rámci vícestranných jednání Urguayského kola (1986-1994) sjednaných za Evropské společenství pokud jde o záležitosti v rámci jeho kompetencí

395D0215

95/215/EC: Council Decision of 29 May 1995 concerning the conclusion of an Agreement in the form of exchange of letters between the European Community and the United States of America on government procurement

95/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 1995 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a USA o vládních zakázkách

396X0527

96/527/EC: Commission Recommendation of 30 July 1996 on the use of the Common Procurement Vocabulary (CPV) for describing the subject matter of public contracts

96/527/ES: Doporučení Komise ze dne 30. července 1996 o používání “Společného názvosloví pro veřejné zakázky pro popisování předmětu veřejných zakázek”

397D0474

97/474/EC: Council Decision of 24 February 1997 concerning the conclusion of two Agreements between the European Community and the State of Israel on, respectively, procurement by telecommunications operators and government procurement

97/474/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 1997 o uzavření dvou dohod mezi Evropským společenstvím a státem Izrael o zakázkách zadávaných telekomunikačními operátory a o vládních zakázkách

399Y0508(01)

Communication from the Commission pursuant to Article 8 of Directive 93/38/EEC

Sdělení Komise podle čl. 8 směrnice č. 93/38/EHS

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti