ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Dokumenty, které souvisejí s gescí Ministerstva pro místní rozvoj

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :II. PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Kapitola :C. Dokumenty, které souvisejí s gescí Ministerstva pro místní rozvoj

Text:1. 385L0577

Směrnice Rady z 20. prosince 1985 na ochranu spotřebitelů v souvislosti se smlouvami sjednávanými mimo stálé prodejní prostory (85/577/EHS)

Council Directive of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises (85/577/EEC)

OJ L372, 31/12/1985 s. 31, LEGBASE: čl. 100 Smlouvy o ES


2. 386X0666

Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o požární bezpečnosti ve stávajících hotelích (86/666/EHS)

Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (86/666/EEC)

OJ L384, 31/12/1986, s.60, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

   Pozn.:
   Rada doporučuje členským státům, pokud stávající zákony nejsou již dostatečné
   1) přijmout vhodná opatření s cílem zajistit bezpečnost ve stávajících hotelích. Jsou uvedeny zásady a v příloze technické návody (guidelines) jako minimum bezpečnostního standardu (únikové cesty, ohnivzdornost konstrukcí...). Členské státy mohou .přijmout jiná nebo přísnější opatření, avšak s rovnocenným účinkem,
   2) podrobovat hotely pravidelným inspekcím,
   3) každé 2 roky informovat Komisi.

3. 486Y0723(03)Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států ze zasedání Rady 29. května 1986 o přijetí evropské nouzové zdravotní karty

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, concerning the adoption of a European emergency health cardOJ C 184, 23/07/1986 s. 4, LEGBASE: Smlouva o ES
4. 387L0357

Směrnice Rady z 25. června 1987 o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů tím, že vypadají jinak, než jaké ve skutečnosti jsou (87/357/EHS)

Council Directive of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers (87/357/EEC)OJ L192, 11/07/1987 s. 49, LEGBASE: čl. 100 Smlouvy o ES
5. 390L0313

Směrnice Rady z 7. června 1990 o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí (90/313/EHS)Council Directive of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment (90/313/EEC)OJ L158, 23/06/1990 s. 56, LEGBASE: čl. 130S Smlouvy o ES
6. 392L0059

Směrnice Rady z 29. července 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků (92/59/EHS)

Council Directive of 29 June 1992 on general product safety (92/59/EEC)

OJ L228 11/08/1992 s. 24, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Směrnice mimo jiné zvyšuje tlak na profesionalitu odborných činností


7. 392D0568

Rozhodnutí Komise z 25. listopadu 1992 ve věci postupu podle článku 85 Smlouvy EHS (IV/33.585 - distribuce železničních jízdenek cestovními jednateli) (92/568/EHS)

Commission Decision of 25 November 1992 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/33.585 - distribution of railway tickets by travel agents) (92/568/EEC)

OJ L366, 15/12/1992, s. 47, LEGBASE: 362R0017

   Pozn.:

   “Článek 3: Pokuta ve výši 1 000 000 ECU (jeden milión) je tímto uložena UIC za porušení předpisů uvedených v článku 1. Pokuta bude zaplacena ....”

8. 393L0013

Směrnice z 5. dubna 1993 o nekorektních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS)

Council Directive of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (93/13/EEC)

OJ L095, 21/04/1993, s. 29 LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


9. 394L0047Směrnice Rady z 26. října 1985 o ochraně kupujících při kupních smlouvách týkajících se časově rozvrhovaného vlastnictví jedné či více nemovitostí (94/47/ES)

Directive of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis (94/47/EC) OJ L280, 29/10/1994 s. 83, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


10. 595IR0019

Stanovisko Výboru Regionů k politice rozvoje agroturistiky v regionech EU (95/C210/17)

Opinion on a policy for the development of rural tourism in the regions of the Europa Union (95/C210/17)

OJ C210, 14/08/1995, s.99

   Pozn.:
   Výbor regionů se rozhodl z vlastní iniciativy vypracovat stanovisko k politice rozvoje agroturistiky v regionech EU. Toto stanovisko zpracovala jeho podkomise 2 pro cestovní ruch - zemědělské oblasti (Subcommission 2 on Tourism - Rural Area) a bylo přijato na plenárním zasedání Výboru regionů dne 2.2.1995.
   Agroturistika je základním prvkem správné zemědělské politiky. EU nemá kompetenci pro oblast agroturistiky, tato může být prováděna pouze v rámci jiných politik Společenství a strukturálních fondů. Je třeba: aby národní a místní orgány uznávaly význam těchto ekologicky příznivých forem cestovního ruchu. Je třeba sladit opatření v této oblasti a koordinovat finanční podpory. Výbor Regionů proto doporučuje řadu opatření jako sběr údajů, rozvoj dopravní infrastruktury, poradenství výukové programy ....

11. 395AC0976

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru k úloze Unie v oblasti cestovního ruchu - Zelená kniha Komise

Opinion on the role of the Union in the field of tourism - Commission Green Paper (95/C301/15)

OJ C301, 13/11/1995, s.68

   Pozn.:

   Komise ES požádala Hospodářský a sociální výbor o konzultaci k materiálu “Úloha Unie v oblasti cestovního ruchu - Zelená kniha Komise”. Sekce tohoto výboru pro regionální rozvoj a plánování měst a venkova začala přípravné práce a zpracovala stanovisko. Hospodářský a sociální výbor přijal 14.9.1995 stanovisko, které obsahuje: historický přehled politiky Společenství v oblasti cestovního ruchu, cíle Zelené knihy, význam cestovního ruchu, podpora Společenství, možný rozvoj úlohy Společenství v dané oblasti a závěry.

12. 596IP0016

Rezoluce (Evropského parlamentu) k Zelené knize Komise o úloze Unie v oblasti cestovního ruchu

Resolution on the Commission' s Green Paper on the role of the Union in the field of tourism (COM(95)0097 - C4-0157/95))

OJ C065, 04/03/96 s.34

   Text přijatý Evropským Parlamentem na zasedání 13.2.1996. Evropský Parlament lituje, že ve Smlouvě o založení EU není zahrnuta společná politika cestovního ruchu. Vyzývá Komisi, aby podporovala vytvoření právního základu této společné politiky, která má být dlouhodobě udržitelná ve vztahu k životnímu prostředí, kultuře, hospodářství a zaměstnanosti v dotčených regionech a má usilovat o dosažení cílů daných v článku 2 Smlouvy EU, ve shodě se zásadami subsidiarity a by měla zahrnovat 8 bodů. Parlament též vyzývá Komisi, aby učinila kroky k vytvoření Evropské organizace cestovního ruchu (European Tourist Agency).

13. 596PC0168

Návrh rozhodnutí Rady k prvnímu víceletému programu na podporu cestovního ruchu - Philoxenia (1997-2000) (96/C222/07)

Proposal for a Council Decision on a First Multiannual Programme to assist European tourism - Philoxenia (1997 - 2000) (96/C222/07)

OJ C222, 31/07/1996, s.9, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

pozměněno: 596Pc0635, OJ C013, 14/01/1997, s. 11

   Pozn.:

   Návrh předpokládá přijetí (formou rozhodnutí Rady) programu Philoxenia na podporu cestovního ruchu na 4 roky. Program je uveden v příloze rozhodnutí. Cílem je zlepšit znalosti o cestovním ruchu, zlepšit legislativu a financování, zvýšit kvalitu cestovního ruchu, zvýšit počet turistů z třetích zemí. Program je určen k účasti i pro přidružené země ze střední a východní Evropy a to ve shodě s protokoly připojenými k Evropským dohodám.

14. 396L0026

  Směrnice Rady z 29. dubna 1996 o přijímání operátorů silniční dopravy do zaměstnání a vzájemném uznávání diplomů, certifikátů a jiných průkazů formální kvalifikace zamýšlené k usnadnění svobody podnikání v národní a mezinárodní přepravě (96/26/ES)

  Council Directive of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations (96/26/EC)

OJ L 124, 23/05/1996 s.1, LEGBASE: čl. 75 Smlouvy o ES
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti