ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :IV. PŘÍSTUP KE SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE
Kapitola :B. Publikace Cesta do EU

Text:Od samého počátku bylo jasné, že - má-li se činnost Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti sbližování s právem ES úspěšně rozvíjet - nemůže být jenom záležitostí určité skupinky či skupiny pracovníků, ale záležitostí celého resortu. Již v červenci 1995 proto zajistil odbor legislativně-právní (oddělení práva ES) tehdejšího Ministerstva hospodářství vydání svazku č. 1 nové periodické publikace Cesta do Evropské unie pod názvem “Sbližování právních předpisů ČR a ES v působnosti Ministerstva hospodářství ČR (základní informace)”. Tím se “odstartovala” nová ediční řada, původně koncipovaná jen pro potřeby resortu, která je dnes i mimo něj uznávána jako informačně a edukativně hodnotná publikace. Dnes je distribuována nejen vybraným pracovníkům resortu, ale také ostatním ústředním orgánům státní správy, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, členům Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody, členům Legislativní rady vlády aj. Publikace vychází přibližně třikrát ročně v nákladu tisíc výtisků.

Dosud vyšly tyto svazky:

1995

1.

Sbližování právních předpisů ČR a ES v působnosti Ministerstva hospodářství (základní informace)

The approximation of the law of Czech Republic with the law of EC in the responsibility of Ministry of Economy (basic information)

1996

2.

Institucionální zabezpečení integrace České republiky do Evropské unie

Směrnice Rady 83/189/EHS z 28. března 1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES (Česká a anglická verze)

Institutional Provisions for the Integration of the Czech Republic into the European Union

Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations including its amendments given by the Council Directive 88/182/EEC and the European Parliament and the Council Directive 94/10/EC (Czech and English wording)

3.

Technická harmonizace - Principy (I. Program technické harmonizace k plnění Evropské dohody, II. Evropská normalizace, III. Postupy prokazování shody, IV. Akreditace v české republice)

Technical Harmonization - principles (I. Programme of Technical Harmonization with Regard of the Observance of the European Agreement, II. European Standardization, III. Procedures of Compulsory Conformity Assessment, IV. Accreditation in the Czech Republic)

4.

Technická harmonizace (Expertní studie - program PHARE: Vzájemný poměr mezi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, Právní závaznost odkazů na technické normy v právních předpisech)

Technical Harmonization (Expert study - Programme PHARE: Mutual relationship of the generally binding rules to technical standards. Binding nature of the reference to technical standards contained in legal rules)

5. (od čísla 5 vydáváno Ministerstvem pro místní rozvoj)

Informační systémy práva EU a sbližování práva ČR s právem EU v působnosti MMR

Information Systems on EU Law and the Approximation of Czech Republic Law with EU Law within the Responsibility of the Ministry for Regional Development

6.

Metodické zásady sbližování práva přidruženého státu s právem Evropské Unie na příkladu České republiky (Expertní studie - program PHARE)

General methodology for the approximation of national legislation with that of European Community with respect to approximation process in the Czech Republic (expert study -programme PHARE)

1997

7.

Základní dokumenty evropské regionální politiky

The principal documents of European regional policy

8.

Podpora regionální a municipální politiky v EU (Expertní studie - program PHARE)

The Support of Regional and Municipal Policy in the EU (Expert study - programme PHARE)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti