ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Soubor technických předpisů

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : I. PROGRAM TECHNICKÉ HARMONIZACE K PLNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY Ing. V. Horáková, Ing. L. Dupal - ÚNMZ
Kapitola :B. Soubor technických předpisů

Text:B. část II
SOUBOR TECHNICKÝCH
PŘEDPIS ES K HARMONIZACI
(STP)
1. Legenda a vysvětlivky

Číslo, písmeno - pořadové číslo aktů dle sektorů výrobkových skupin; pořadovým číslem (popř. písmenem) jsou označeny pouze základní předpisy; změny a dodatky k nim nikoliv.

Sektor - označení výrobkové skupiny (I-XXXI) dle Annex II Dohody EEA - technical regulations; standards; testing and certification.

Kód aktu - kódové označení technického předpisu (sekundárního právního aktu) ES.

Dodatky - kódová označení právních aktů ES ( položka se tiskne jen na vyžádání).
-------------------------------
Pozn.: Vysvětlení struktury kódového označení:

1)Typ 385 L 0113: 3.., 85...Rok přijetí nebo publikace. Kódové písmeno v čísle dokumentu určuje druh právního aktu:
D - Rozhodnutí
L - Směrnice
R - Nařízení
X - Ostatní právní akty
Y - Ostatní právní akty publikované v řadě C Official Journal EC
PC - Návrh aktu
DC - Přípravný akt

2) Typ 1 72 B: 1... .Dokumentační sektor CELEX, 72...Rok. Kódové písmeno v čísle dokumentu označuje publikaci aktu, kterým se předpis upravuje v souvislosti se změnami vyplývajícími se vstupem dalších států do ES či se změnami Evropské legislativy:
B - vstup Dánska, Irska, Velké Britanie 1972
H - vstup Řecka 1979
I - vstup Portugalska, Španělska 1985
U - Jednotný Evropský akt 1986
----------------------------------

Poč. dod. - počet dodatků, tj. předpisů, kterými se mění a upravují základní předpisy (uvedené v sloupci kód aktu).

Klíčová slova - vybrané termíny a pojmy z názvu předpisu k základní orientaci o obsahu.

Překlad - (p) vyznačení, zda k příslušnému předpisu byl některým resortem zpracován pracovní překlad do češtiny (bližší informace: ISAP- informační systém aproximace práva, budovaný v ÚLVS);
(w) pracovní překlad k dispozici v plném textu v informačním systému pracovních překladů WinSTep;
(r) projednaný překlad, zpracovaný dle metodiky programu technické harmonizace.

Analýza - vyznačení, zda k příslušnému předpisu byla zpracována analýza ve formě tzv. evidenčního listu situační analýzy (ELSA); pokud byla analýza zpracována, uvádí se v přehledu - (a).

Seznam zúčastněných resortů:
ČBÚ, ČÚJB, MD, MH, MK, MO, MPO, MPSV, MV, MZd, MZe, MŽP, vyznačeno, které resorty se přihlásily ke gesci (G) či ke spolupráci (S) v rámci zapracování předpisu ES do našeho právního řádu.
V případě MH značí symbol GU případy, kdy MH, resp. ÚNMZ plní úlohu gestora na základě skutečnosti, že příslušný TP zahrnuje postupy posuzování shody (NAD a některé související); implementaci těchto předpisů po věcné stránce budou zajišťovat relevantní resorty.

Zdroj ABO - uvádí se zdroj, z něhož nebo na základě něhož byl předpis ES zařazen do tohoto souboru; A - Annex (Annex II, resp. Annex III) Dohody o EHP, B - Bílá kniha pro přípravu přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie, přičemž B1 značí etapu 1 Bílé knihy, B2 etapu 2; O - Ostatní - jiné zdroje, např. zařazení na základě požadavku některého resortu.

Zákon uvede se předpis, do něhož je příslušný TP ES zapracováván, resp. bude zapracován
HZákon o hnojivech a prováděcí předpisy k němu.
L Zákon o léčivech a prováděcí předpisy k němu.
OVZ Zákon na ochranu veřejného zdraví a prováděcí předpisy k němu..
PZákon o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí předpisy k němu.
RCh Zákon o registraci a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků a prováděcí předpisy k němu.
TPVZákon o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisy k němu.
Časový plán - harmonogram- uveden počáteční a konečný rok implementačního procesu.
Poznámka - uvádí se např.:
zruš. - předpisy zrušené dle dodatku Annexu II/EEA k 31.12.1993 , resp. k datu uvedenému v poznámce. Tyto předpisy jsou pro zvýraznění ve všech údajích vypsány kurzívou.
dop. - předpisy dle základního výchozího materiálu (Annex II./EEA) účastnickým stranám pouze doporučené (právně nerelevantní dokumenty).
NAD - směrnice zpracované dle "nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci" (new approach directives); vzhledem k tomu, že základní legislativu, na níž budou předpisy se zapracovanými NAD navazovat, připravuje ÚNMZ, je u těchto předpisů jako gestor zapracování uváděno MH, aniž by se tím však předjímalo, který resort (resorty) bude vlastní zapracování realizovat.


Členění sektorů podle příloh k Dohodě o EHP (EEA)
v Souboru technických předpisů ES k harmonizaci

SectorNameSektorNázev
IMotor vehicles1Motorová vozidla
IIAgricultural and forestry tractors2Zemědělské a lesnické traktory
IILifting and mechanical appliances3Výtahy a mechanická manipulační zařízení
IVHousehold appliances4Spotřebiče pro domácnost
VGas appliances5Plynové spotřebiče
VIConstruction plant and equipment6Stavební provoz a vybavení
VIIOther machines7Jiné stroje
VIIIPressure vessels8Tlakové nádoby
IXMeasuring instruments9Meřicí přístroje
XEletrical equipment10Elektrická zařízení
XITextiles11Textilní výrobky
XIIFoodstuffs12Potraviny
XIIIMedicinal products13Léky
XIVFertilizers14Průmyslová hnojiva
XDangerous substances15Nebezpečné látky
XVICosmetics16Kosmetika
XVIIEnviromental protection17Ochrana životního prostředí
XVIIIInform. technology, telecomunications and data telecom. processing18Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat
XIXGeneral provisions19Všeobecná ustanovení
XXFree movement of goods, general20Volný pohyb zboží - všeobecně
XXIConstruction products21Stavební výrobky
XXIIPersonal protective equipment22Osobní ochranné pomůcky
XXIIIToys23Hračky
XXIVMachinery24Stroje
XXVTobacco25Tabák
XXVIEnergy26Energie
XXVIISpirit drinks27Alkoholické nápoje
XXVIIICultural goods28Zboží kulturního charakteru
XXIXExplosives for civil use29Výbušné látky pro civilní použití
XXXMedical devices30Prostředky lékařské techniky
XXXIRecreational Craft31Rekreační plavidla
Ann. III/ EEAProduct liabilityAnn.III/EEAZodpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem2. Tabulková část
Program Technické harmonizace

soubor TP ES


Poznámka:

Překlad: p - pracovní

W - WinSTep

r - projednaný

G - Gesce

S - Spolupráce

Zdroj: A - Annex EHP

B1 - Bílá kniha 1. etapa

B2 - Bílá kniha 2. etapa

O - ostatní

        Upozornění!
Tabulkovou část najdete jako soubor EUCE3TAB.XLS v Microsoft Excel
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti