ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Současný stav aproximace a dosažené výsledky

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :IV.SOUČASNÝ STAV APROXIMACE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Kapitola :Současný stav aproximace a dosažené výsledky

Text:K problematice slučitelnosti práva je třeba nejprve několik obecných poznámek.

Vážným problémem v procesu aproximace práva je problém jiné systematiky práva ES než práva ČR. Zatímco předpisy ČR mají zpravidla “odvětvový” charakter (jeden předpis např. stanoví parametry výrobku, jiný požadavky na jeho bezpečnost, další ještě jiné podmínky jeho užívání aj.), mají právní akty ES, např. nejnovější směrnice ES s technickým obsahem, namnoze “komoditní” charakter, což znamená, že pro určitý druh, typ či skupinu výrobků upravují “průřezově” všechny potřebné otázky (např. technické požadavky na výrobky, otázky bezpečnosti práce či zacházení s těmito výrobky aj.). To zakládá někdy dost složitý problém, jakým způsobem a jakou formou (zákon, nařízení vlády, vyhláška) transponovat směrnici ES do našeho právního řádu, ale také - jelikož se směrnice ES často dotýkají kompetencí dvou či více resortů - i možnost kompetenčních konfliktů, ať již pozitivních (více resortů bude usilovat o transpozici určité směrnice) nebo negativních (žádný z dotčených resortů ji nebude chtít transponovat). Optimální způsob implementace směrnic ES by měly ukázat předběžné věcné a právní analýzy těchto předpisů. Je možné a v řadě případů dokonce pravděpodobné, že obsah dvou nebo více směrnic ES bude začleněn do jednoho právního předpisu ČR nebo naopak obsah jedné směrnice ES bude rozčleněn mezi více právních předpisů ČR. V každém případě je zřejmé, že v procesu sbližování práva nejde jen o změny samotných předpisů, ale i o částečnou změnu systematiky právního řádu ČR.

Uvedená částečná změna systematiky českého právního řádu má své logické důsledky i pro způsob vykazování již dosažené míry slučitelnosti zajišťované prostřednictvím Informačního systému pro aproximaci práva (dále jen “ISAP”). V jeho rámci se vyplňuje poměrně propracovaná sada formulářů, na jejichž základě odbor kompatibility s právem ES Úřadu vlády České republiky nejen verifikuje stupeň slučitelnosti vykazovaný jednotlivými resorty, ale od roku 1997 nově také z této databáze zpracovává “celostátní” zprávy o dosaženém stupni slučitelnosti pro vládu ČR.

Pro další zajišťování prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství schválila svým usnesením č. 432 ze dne 16. července 1997 metodické pokyny. Tyto pokyny se v současné době přepracovávají. Druhým vážným problémem je pořizování překladů právních předpisů ES do českého jazyka a jejich publikace na internetu. Pro tuto činnost, která je svěřena do působnosti jednotlivých odvětvově příslušných (odpovědných) ministerstev, připravuje odbor kompatibility s právem ES Úřadu vlády České republiky “Pokyny pro překlad právních předpisů ES”.

Pro urychlení sbližování našeho právního řádu s právem ES se hledá řešení nejen v působnosti exekutivy, ale i parlamentní legislativní cestou, např. vhodnou úpravou jednacího řádu Poslanecké sněmovny .

Právo ES v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Určujícím vnitrostátním faktorem rozsahu aproximace práva je působnost Ministerstva pro místní rozvoj daná zejména tzv. kompetenčním zákonem, tj. zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění dalších změn a doplnění.

(Pozn.: V praxi však není předmětem sbližování pouze oblast komunitárního práva (tak, jak to vyplývá z Evropské dohody), ale i oblast národních práv členských států EU, tam , kde komunitární právo neexistuje, které jsou v EU pod působením zásady vzájemného uznávání rovnocennosti právních předpisů jednotlivých členských států.)

Proces sbližování práva se týká veškerého práva Společenství (acquis communautaire), tj. práva primárního (zakládající smlouvy), práva sekundárního (zejména směrnice, nařízení, rozhodnutí), jakož i rozsudků Evropského soudního dvora, které právo ES dotvářejí.

Rozsah platného komunitárního práva, podle volného odborného odhadu, představuje 11 tisíc právních aktů ES. Přeložení platných právních aktů ES a jejich publikování ve Sbírce zákonů se předpokládá v rozsahu cca 70 000 stran textů. Roční nárůst činí přes tři tisíce stran právních aktů ES. Česká republika by měla převzít do r. 2002 kolem 4000 - 5000 právních aktů ES.

V působnosti MMR - regionální politika - probíhá proces sbližování v rozsahu základních dokumentů ES, uvedených v příloze č. 1, s tím, že ostatní dokumenty ES nebudou přímo aproximovány do právního řádu ČR, ale pouze sledovány a zachyceny informačním systémem ISAP.

V souladu s § 14 kompetenčního zákona probíhá sbližování v oblastech:
· regionální politika - u 31 základních dokumentů a 9 souvisejících dokumentů ES. U 425 dokumentů ES probíhá jejich sledování.

Převážně jde o nařízení ES regulující využívání strukturálních fondů EU, jejich plné převzetí je možné až v případě členství ČR v EU. V této oblasti existují již nová nařízení ES, která jsou účinná od 1. července 1999. Protože základní stará nařízení ES z oblasti strukturálních fondů platí do konce roku 1999, existuje zde půlroční souběh nových a starých nařízení ES.

Aproximace je zabezpečována návrhem zákona o podpoře regionálního rozvoje (pokud jde o působnost Ministerstva vnitra, ve vztahu k regionální politice, pak zejména návrhem zákona o krajích).
· cestovní ruch - u 4 základních dokumentů ES a 13 souvisejících dokumentů ES. Zejména jde o směrnice Rady ze dne 13. června 1990 390L0314 o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy (Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)) .

Aproximace je zabezpečena zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· stavební řád - u 1 základního dokumentu a 62 souvisejících dokumentů ES.

Zejména jde o směrnici č. 89/106/EHS o stavebních výrobcích a na ni navazujících 6 interpretačních dokumentů. Tato směrnice je v gesci MPO. Pouze část týkající se požadavků na stavby je v působnosti MMR.

Část směrnice, která je v působnosti MMR byla aproximována zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v novelizovaném znění, vyhláškou MMR č. 1371998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Novou problematiku představuje zavádění technických specifikací (Eurokódy).
· vzájemné uznávání kvalifikace architektů (volný pohyb osob) - u 1 základního dokumentu a 2 souvisejících dokumentů ES.


    Zejména jde o směrnice Rady ze dne 10. června 1985 č. 85/384/EHS pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb (Council Directive of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services).

Aproximace je zabezpečena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. K úplné slučitelnosti je třeba tento zákon novelizovat, a to těsně před vstupem ČR do EU (z hlediska obecného zákazu diskriminace bude třeba odstranit požadavky týkající se občanství, sídla a vzdělání).
· veřejné zakázky - u 7 základních dokumentů a 11 souvisejících dokumentů ES.

V současné době je proces sbližování v gesci MMR , protože podle kompetenčního zákona přísluší MMR výkon státní správy v oblasti investiční politiky, čímž je dána i působnost na úseku veřejných zakázek.

Tato oblast byla aproximována zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, což lze považovat za první krok v oblasti sbližování dané právní regulace. K zabezpečení plné slučitelnosti jsou již, podle výše citovaného usnesení vlády č. 660 ze dne 28. června 1999, stanoveny pro “Výhled legislativních prací vlády České republiky na léta 2000 až 2002” odpovídající legislativní úkoly pro MMR ve spolupráci s ÚOHS (předložit vládě ČR návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a návrh zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti