ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > III. Závěrečné články Směrnice Rady 88/182/EHS

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
Kapitola :III. Závěrečné články Směrnice Rady 88/182/EHS

Text:III.

  Závěrečné články Směrnice Rady 88/182/EHS

  Článek 2

  1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro splnění této Směrnice nejpozději k 1. lednu 1989. Bezodkladně o tom informují Komisi.

  2. Členské státy zajistí, aby byly Komisi sděleny texty hlavních ustanovení národních právních předpisů, které přijímají v oblasti řízené touto Směrnicí.

  Článek 3

  Tato Směrnice je určena členským státům.

  Vyhotoveno v Bruselu dne 22. března 1988

  Za Radu

  prezident M. Bangemann

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti