ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Dokumenty, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za aproximaci

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :II. PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Kapitola :A. Dokumenty, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za aproximaci

Text:V dalších částech uvádíme základní informace o dokumentech EU v oblasti cestovního ruchu. Vedle základních bibliografických údajů uvádíme rovněž legislativní základ (LEGBASE), podle kterého byl uvedený předpis přijat. Odkazuje se na něj v preambuli daného předpisu Obvykle je jím článek ze Smlouvy o založení ES, popř. jiný právní předpis ES. V poznámce za některými předpisy uvádíme v poznámce stručně hlavní obsah předpisu, popř. citujeme z některých jeho podstatných částí.

Dokumenty v oblasti cestovního ruchu lze rozdělit do tří skupin. V první části jsou právní předpisy EU, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za aproximaci daného předpisu. K těmto předpisům uvádíme v části III. rovněž jejich plné texty v angličtině a v český překlad. Dále jde o dokumenty, kde Ministerstvo pro místní rozvoj s gestorem za aproximaci daného předpisu spolupracuje (část B této kapitoly) a dokumenty, které s působností Ministerstva pro místní rozvoj pouze souvisí, popřípadě se jedná o takové dokumenty EU, u kterých se nepředpokládá jejich zavedení do práva členských států (část C této kapitoly).1. 382L0470

Směrnice Rady z 29. června 1982 o opatřeních k účinnému uplatňování svobodného podnikání a svobodného poskytování služeb pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v určitých službách souvisejících s dopravními a cestovními kancelářemi (ISIC skupina 718) a ve skladování a skladovém hospodářství (82/470/EHS)

Council Directive of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self employed persons in certain services incidental to transport to transport and travel agencies (ISIC Group 718) and in storage and warehousing (ISIC Group 720) (82/470/EEC)

OJ L213, 21/07/1982, s.1, LEGBASE: čl. 49, 57, 66 Smlouvy o ES

      Pozn.: V působnosti Ministerstva pro místní rozvoj je směrnice pouze pokud jde o bod B.

2. 386D0664

Rozhodnutí Rady z 22. prosince 1986 o ustavení postupu konzultací a spolupráce v oblasti cestovního ruchu (86/664/EHS)

Council Decision of 22 December 1986 establishing a consultation and cooperation procedure in the field of tourism (86/664/EEC)

OJ L384, 31/12/1986, s. 52, LEGBASE: čl.235 Smlouvy o ES


3. 386X0665

Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o jednotných informacích ve stávajících hotelích (86/665/EHS)

Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels (86/668/EEC)

OJ L384, 31/12/1986, s. 54, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES


4. 386Y1231(02)

Rezoluce Rady z 22. prosince 1986 o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu (86/C340/01)

Council Resolution of 22 December 1986 on a better seasonal and geographical distribution of tourism (86/C340/01)

OJ C340, 31/12/1986, s.1, LEGBASE: Smlouva o ES


5. 390L0314

Směrnice Rady z 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy (90/314/EHS)

Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)

OJ L158, 23/06/1990, s.59, LEGBASE: čl. 100A Smlouvy o ES

      Pozn.:

      Jde o zásadní směrnici pro ochranu spotřebitele na úseku cestovního ruchu, která mj. stanovuje povinnosti státu zabezpečit garance spotřebiteli při úpadku, nebo insolventnosti cestovních kanceláří.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti