ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :IV. ZKRATKY
Kapitola :Zkratky

Text:CBC - Cross-border co-operation - přeshraniční spolupráce

CEMAT - La Conférence européenne des ministres responsables de l´ aménagement du territoire - Evropská konference ministrů zodpovědných za regionální plánování (Rada Evropy)

COR - Committee of Regions - Výbor regionů (EU)

CPLRE - Conférence pernamente des pouvoirs locaux et régionalux de l´Europe - Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe - Stálá evropská konference místních a regionálních správ (Rada Evropy)

CSF - Community Support Framework - Rámec podpory ze strany Společenství

DG - Directorate-General - Generální ředitelství (EU)

EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (EU)

EC - European Community - Evropské společenství

ECSC - European Coal and Steel Community - Evropské společenství uhlí a oceli

EEC - European Economic Community - Evropské hospodářské společenství

EHS - Evropské hospodářské společenství

EIB - European Investment Bank - Evropská investiční banka (EU)

ERDF - European Regional Development Fund - Evropský regionální rozvojový fond (EU)

ES - Evropské společenství

ESF - European Social Fund - Evropský sociální fond (EU)

EU - European union - Evropská unie

EÚB - Evropská ústřední banka

ISDN - integrated services digital network - digitální síťintegrovaných služeb

MIP - Multiannual Indicative Programme - víceletý indikativní program (PHARE CBC)

NUTS - Nomenclature of Territorial Statistical Units - nomenklatura teritoriálních statistických jednotek (EU)

OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OJ - Official Journal - úřední věstník (EU)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti