ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Úvod - sbližování práva podle “Evropské dohody”

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :III. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :A. Úvod - sbližování práva podle “Evropské dohody”

Text:Základním mezinárodněprávním dokumentem upravujícím sbližování práva ČR s právem ES je Evropská dohoda, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, platná dnem 1. února 1993 (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání “Evropské dohody”, kterým bylo současně vyhlášeno české znění Závěrečného aktu a Evropské dohody).

Mezinárodní závazek sbližování práva ČR s právem ES je upraven v citované dohodě zejména v oddíle III - Sbližování práva, konkrétně těmito články:


Článek 69

Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.
Článek 70

Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Pozn.: Jde o demonstrativní výčet právních oblastí významných pro sbližování práva. Článek je prakticky stanovením priorit v procesu sbližování práva.
Článek 71

Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:
- výměnu expertů;
- poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;
- organizování seminářů;
- odbornou přípravu;
- pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

Pozn.: Spojitost se sbližováním práva je v Evropské dohodě vyjádřena i u některých ustanovení meritorní povahy, jako je článek 57, odst. 5 (letecká a vnitrozemská oprava), článek 67, odst. 1 (duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví), článek 75 průmyslové normy a posuzování shody), článek 78, odst. 1 (ochrana zdraví zvířat a rostlin), článek 81, odst. 3 (životní prostředí), článek 82, odst. 3 (doprava), článek 86, odst.: 2 (praní peněz), článek 96 (narkotika).
   V některých oblastech - např. ve statistické spolupráci (článek 94 Evropské dohody) - se dosahuje souladného postupu pomocí harmonizace klasifikací a dalších metodických dokumentů, bez použití aktů právní povahy.

Vzhledem k významu technické harmonizace pro začlenění České republiky do vnitřního trhu Unie je třeba v oblasti sbližování uvažovat i s článkem 75 “Průmyslové normy a posuzování shody”, podle kterého:

Článek 75 - Průmyslové normy a posuzování shody

1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:

   - o podporu používání technických předpisů Společenství, evropských norem a postupů pro posuzování shody;

   - kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;

   - o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC). CEN, Comité Européen de Normalisation, Evropská komise pro normalizaci

  CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

  ETSI, European Telecommunication Standards Institute, Evropský institut pro telekomunikační normy

  EOTC, European Organization for Testing and Certification, Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci


3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

Sbližování práva však nutno rozlišovat zejména ze dvou hledisek: z hlediska sbližování práva členských států EU a z hlediska sbližování práva nečlenských, přidružených států s právem ES. Sbližování práva členských států EU upravuje smlouva o založení Evropského společenství obecně (čl. 100 - 102). Sbližování práva nečlenských, přidružených států s právem ES upravují evropské dohody. Pokud jde o Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, představuje tato dohoda smluvní úpravu sblížení práva nečlenských států s právem ES dosud nejvyššího stupně. Dohodu o zřízení Evropského ekonomického prostoru nelze z hlediska sbližování práva vzít jednoznačně za jakýsi model pro Českou republiku, neboť byla připravována v jiné době a pro zcela jiné účastníky.

Články Evropské dohody v působnosti MMR:


Článek 87 - Regionální rozvoj

1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.
   2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:

   - výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;

   - poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;

   - společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;

   - studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;

   - výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;

   - výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;

   - poskytování technické pomoci;

   - vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.


   Článek 89 - Cestovní ruch

   Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:

   - usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;

   - zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;

   - převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;

   - realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;

   - výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;

   - podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.


   Článek 90 - Malé a střední podniky
1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.
   2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

   - zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;

   - poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;

   - vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti