ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :III.PRÁVNÍ AKTY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU ČR K EU
Kapitola :B. Rámcová dohoda

Text:Rámcová dohoda (financování PHARE)- viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 207/1997 Sb., o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství (Framework Agreement between he European Communities and the Government of the Czech Republic concerning the participation of Czech Republic in the European Union’s assistance programmes).

Rámcovou dohodou vytvořily smluvní strany technický, právní a administrativní rámec k realizaci opatření financovaných v České republice podle programu pomoci Společenství. Dodatky k této rámcové dohodě upravují: dodatek A - všeobecné podmínky pro finanční memoranda, dodatek B - rozhodčí řízení a dodatek C - finanční memorandum (vzor).

Existence této závazné rámcové dohody a její publikace ve Sbírce zákonů naplňují podmínky upravené ustanoveními § 64 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tím dochází k vyloučení použití zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle rámcové dohody.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti