ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > G. Metodické zabezpečení procesu akreditace

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :G. Metodické zabezpečení procesu akreditace

Text:G. Metodické zabezpečení procesu akreditace

  Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v evropských normách řady EN 45000 týkajících se akreditace, které byly do soustavy českých norem zavedeny jako:

  ČSN EN 45001 - Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří

  ČSN EN 45002 - Všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří

  ČSN EN 45003 - Všeobecná kritéria pro akreditační orgány laboratoří

  ČSN EN 45011 - Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci výrobků

  ČSN EN 45012 - Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti

  ČSN EN 45013 - Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků

  Tento soubor byl doplněn normou EN 45004, která byla v závěru roku 1995 vydána jako:

  ČSN EN 45004 - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

  Protože uvedené evropské normy jsou ve svém znění obecné, podává každý národní akreditační orgán podrobnější výklad ke znění jednotlivých ustanovení norem a jejich aplikaci v rámci svého akreditačního systému. V České republice vydává ČIA takovýto metodický materiál formou metodických pokynů pro akreditaci (MPA).

  Tyto MPA byly, spolu s rozvíjením českého akreditačního systému, postupně zpřesňovány a doplňovány.

  V souvislosti s přidruženým členstvím ČIA v evropských organizacích sdružujících akreditační orgány, které provádějí akreditace laboratoří - EAL a certifikačních orgánů - EAC a podpisem Memoranda o porozumění s oběma organizacemi, kde se ČIA zavázal dodržovat pravidla stanovená těmito organizacemi, se ukázala nutnost celý soubor MPA přepracovat a zapracovat do něj doporučení a závazné dokumenty těchto organizací.

  V průběhu roku 1995 byl proto v ČIA vytvořen nový soubor MPA, jehož část vstoupila v platnost již během roku. Celý soubor je platný od 1.1.1996, kdy dochází v ČIA současně k úpravě procesu akreditace.

  Soubor obsahuje k uvedenému datu deset metodik v devíti tématických řadách (řada 00 až 80).

  Řada 00 - systémová MPA popisující akreditační proces

  MPA 00-01-95 Základní principy akreditačního procesu

  MPA 00-02-95 Základní pravidla dozoru

  MPA 00-03-95 Pravidla pro vyřizování námitek

  Tato řada MPA poskytuje úplné informace o všech krocích akreditačního procesu a je společná pro všechny oblasti akreditace zabezpečované ČIA.

  V jednotlivých metodikách jsou upraveny principy postupu ČIA při posuzování žadatelů o akreditaci, rozhodování ve věci akreditace, formy a obsah dozoru nad akreditovanými subjekty a stanoven způsob podání a řešení námitek uplatňovaných vůči průběhu nebo výsledku akreditačního procesu i následného dozoru nad akreditovanými subjekty.

  Uvedená řada bude doplněna metodikou věnovanou zásadám užívání loga ČIA akreditovanými subjekty:

  MPA 00-04-95 Zásady užívání loga

  Řady 10 až 80 obsahují metodiky specifické pro jednotlivé oblasti akreditace, tj. zkušební či kalibrační laboratoře, certifikační nebo inspekční orgány. Jedná se o metodický materiál sloužící k jednotnému výkladu a interpretaci jednotlivých článků norem pro danou oblast akreditace. MPA těchto řad obsahují proto vesměs (s výjimkou MPA 30-01-95) všechny články příslušné normy (tučný tisk) a ta ustanovení, kterými ČIA text normy upřesňuje a doplňuje (standartní tisk).

  Řada 10 - akreditace zkušebních laboratoří

  MPA 10-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45001 v akreditačním systému ČR pro zkušební laboratoře

  Tyto MPA jsou určeny pro posuzování zkušebních laboratoří žádajících o akreditaci k výkonu svých služeb. Obsáhlý výklad jednotlivých ustanovení normy vychází z doporučení EAL a materiálů některých dalších západoevropských akreditačních orgánů. V MPA jsou rovněž zapracovány pojmy z oblasti systému jakosti (ČSN ISO 8402) a požadavky na zabezpečení jakosti měřícího zařízení obsažené v ČSN ISO 10012.

  Řada 20 - akreditace kalibračních laboratoří

  MPA 20-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45001 v akreditačním systému ČR pro kalibrační laboratoře

  Podobně jako MPA 10-01-95 poskytují tyto MPA výklad k aplikaci normy ČSN 45001, který je však zaměřen především na specifika kalibračních laboratoří (kalibrační postup, kalibrační list, stanovení nejistot měření). Rovněž v těchto MPA jsou zapracovány pojmy z ČSN ISO 8402 a ČSN ISO 10012.

  Řada 30 - akreditace laboratoří obecně

  MPA 30-01-95 Zkoušení způsobilosti laboratoří

  MPA vycházejí z požadavků normy ČSN EN 45001 na porovnávání výsledků zkoušek a zkoušení způsobilosti. Jsou určeny zkušebním a kalibračním laboratořím, které mají zájem o zapojení do národního programu zkoušení způsobilosti pomocí mezilaboratorního porovnávání zkoušek a upravují způsoby tohoto zapojení.

  Řada 40 až 60 - akreditace certifikačních orgánů certifikujících výrobky, systémy jakosti, pracovníky

  MPA 40-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45011 v akreditačním systému ČR

  MPA 50-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45012 v akreditačním systému ČR

  MPA 60-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45013 v akreditačním systému ČR

  Všechny tyto MPA obsahují výklad ustanovení jednotlivých norem vycházející ze směrnic EAC pro aplikaci EN 45011, EN 45012 a EN 45013. Většina požadavků uvedených směrnic je formulována ve formě doporučení a metody jejich naplnění jsou ponechány na certifikačních orgánech.

  Řada 70 - rezervováno pro akreditaci certifikačních orgánů obecně

  Řada 80 - akreditace inspekčních orgánů

  MPA 80-01-95 Pokyny k aplikaci ČSN EN 45004 v akreditačním systému ČR

  MPA jsou určeny pro posuzování způsobilosti inspekčních orgánů žádajících o akreditaci k výkonu svých inspekčních činností. Podávají výklad jednotlivých ustanovení normy a specifikují blíže některé pojmy, charakteristické pro činnost inspekčních orgánů (specifikace inspekce, inspekční postup, inspekční zpráva a certifikát). Při jejich tvorbě bylo využito dokumentu ISO/IEC Guide 39(1988) a materiálů západoevropských akreditačních orgánů provádějících akreditaci inspekčních orgánů.

  Tisk výše uvedeného souboru MPA zabezpečil Český normalizační institut, který rovněž zajišŠuje jejich prodej ve své síti prodejen.

  Kromě MPA vydává ČIA další metodické materiály, a to překlady dokumentů mezinárodních organizací působících v oblasti akreditace. Dosud byly zpracovány :

  - Metodika vyjadřování nejistot při kalibracích

  (překlad dokumentu WECC Doc. 19-1990: Guidelines for the Expression of Measurement in Calibration),

  - Interní prověrky jakosti a přezkoumávání systému jakosti

  (překlad dokumentu WELAC Guidance Doc.No.WGD 1,June 1993: Internal Quality Audits and Reviews),

  Akreditace chemických laboratoří - Návod na interpretaci norem řady EN 45000 a ISO/IEC Guide 25

  (překlad dokumentu WELAC Guidance Doc.No.WGD 2/EURACHEM Guidance Doc.No.1, April 1993: Accreditation for Chemical Laboratories

  Tisk a prodej těchto i dalších postupně zpracovávaných překladových materiálů je rovněž zajišŠován ČSNI.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti