ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Rámcový pohled na rozsah komunitární legislativy v kompetenci ministerstva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :III. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :C. Rámcový pohled na rozsah komunitární legislativy v kompetenci ministerstva

Text:1. Kompetence MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem ČNR č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Podle tohoto zákona je MMR ústředním orgánem státní správy ve věcech:
· regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání,
· politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmů bytů a nebytových prostor,
· územního plánování,
· stavebního řádu,
· investiční politiky a
· cestovního ruchu.

Regionální politiku lze ovšem chápat šířeji, a to ve vztahu k dopravě, telekomunikacím, živnostem, podpoře malých a středních podniků, kteréžto oblasti mají pro rozvoj regionů zásadní význam.

2. Komunitární legislativa v rozsahu působnosti MMR

V souladu s věcnou působností (kompetencí) MMR lze určit z rejstříku platné komunitární legislativy** Rejstřík platné komunitární legislativy (Directory of Community Legislation in force and other acts of the Community institutions). následující rozsah oblastí komunitární legislativy obsahujících právně relevantní i právně nerelevantní právní akty ES související s působností MMR.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Číselné označení Textové označení
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   05 Volný pohyb pracovníků a sociální politika
   06 Právo na podnikání a svoboda poskytování služeb
   10.30 Hospodářská politika
   13.10 Průmyslová politika: obecně, programy, statistika a výzkum
   13.30 Vnitřní trh: sbližování práva
   13.40 Vnitřní trh: politika podnikání
   14 Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů
   14.10 Obecné principy, programy a statistiky
   14.20 Evropský regionální rozvojový fond
   14.30 Monitoring a koordinace regionální státní pomoci
   14.40 Autonomní regionální akce
   14.50 Koordinace strukturálních nástrojů
   14.60 Fond ekonomické a sociální soudržnosti
   15.10 Životní prostředí
   15.20 Spotřebitelé
   15.30 Ochrana zdraví
   16.20 Rozšiřování informací
   16.30 Výchova a školení
   17 Právní předpisy týkající se podniků
   17.10 Právo společnosti

3. Konkrétní oblasti působnosti MMR a jejich odraz v komunitárním právu

Uvedené priority, ať už formou jednotlivých oblastí činností nebo konkrétními právními akty ES, nejsou pro účely této publikace vyčerpávajícím přehledem ani podkladem pro následné legislativní práce. Slouží pouze k vytvoření rámcového přehledu o rozsahu aktuální konkrétní komunitární legislativy, která patří do resortu MMR.

Prameny použitými k určení rozsahu komunitární legislativy pro jednotlivé působnosti ministerstva stanovené kompetenčním zákonem jsou zejména:


· Rejstřík platné legislativy ES (k 1.12.1995), který zahrnuje nejen platné právní předpisy Společenství, ale i některé další nástroje vztahující se k činnostem Evropské unie, jako politické nástroje a rozhodnutí, které mají obecnější charakter. Analytická (předmětová) struktura komunitární legislativy je podle rejstříku rozdělena do 20 kapitol.
· Databázový systém právních informací CELEX - JUSTIS obsahující plné texty dokumentů a zahrnující legislativní akty ES (z června 1996).
· Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu unie (z r. 1995), která je zaměřená na řešení základních právních aktů ES důležitých pro vstup asociovaného státu na vnitřní trh.

  1. Regionální politika a regionální podpora podnikání

  Rejstřík platné legislativy ES obsahuje kapitolu 14 Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů (Regional policy and coordination of structural instruments), která obsahuje 270 dokumentů v tomto členění:

    14.10 Obecné principy, programy a statistiky (20 dokumentů)
    14.20 Evropský regionální rozvojový fond /ERDF/ (20 dokumentů)
    14.30 Monitoring a koordinace regionální státní pomoci (13 dokumentů)
    14.40 Autonomní regionální akce
    14.40.10 Operace ERDF (12 dokumentů)
    14.40.20 Pomoc postiženým oblastem (9 dokumentů)
    14.40.30 Půjčky Společenství (-)
    14.50 Koordinace strukturálních nástrojů (133 dokumentů)
    14.60 Fond ekonomické a sociální soudružnosti (63 dokumentů)
  V databázi JUSTIS - CELEX je předmět regional policy obsažen v celkem 571 dokumentech.

  2. Podpora bydlení a věci nájmu bytů a nebytových prostor

  Komunitární legislativa tuto oblast neupravuje. Rejstřík platné legislativy ES ji neuvádí. Nebyla rovněž zařazena do Bílé knihy. V databázi JUSTIS - CELEX se termín housing policy vyskytl u 6ti dokumentů týkajících se zejména problematiky úvěrů.

  3. Územní plánování

  Rejstřík platné legislativy ES územní plánování samostatně neuvádí. V databázi JUSTIS - CELEX lze pro zadání (town or country or regional) planning nalézt 97 dokumentů týkajících se problematiky telekomunikací, transevropských sítí ap.

  4. Stavební řád

  Základním dokumentem EU je směrnice 89/106/EHS, o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků, a další související dokumenty, zejm. její novelizace, interpretativní dokumenty (5 dokumentů). Dále pak se stavebním řádem souvisí i Směrnice Rady 85/384/EHS o uznávání diplomů, osvědčení a jiných kvalifikačních dokladů v oblasti architektury, včetně opatření pro usnadnění účinného uplatnění práva podnikání a svobodného poskytování služeb. Dané oblasti se týkají i další předpisy z oblasti životního prostředí, energetické účinnosti, bezpečnosti výtahů ap. Směrnice 89/106/EHS byla rovněž zařazena do Bílé knihy, a sice mezi směrnicemi nového přístupu. Její převod do práva ČR má různé aspekty, takže bude úkolem též pro MPO (stavební výrobky) a ÚNMZ (zkušebnictví). V rejstříku platné legislativy ES je uvedená směrnice zahrnuta do kapitoly 13 Průmyslová politika a vnitřní trh (Industrial policy and internal market).

  5. Investiční politika

  Rejstřík platné legislativy ES investiční politiku samostatně neuvádí.

  6. Cestovní ruch

  Základním dokumentem je Směrnice Rady 90/314/EHS, o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy, která vyžaduje zavedení do práva ČR, a která byla rovněž doporučena v Bílé knize. V rejstříku platné legislativy ES je uvedená směrnice zahrnuta do kapitoly 06 Právo na podnikání a svoboda poskytování služeb. Celkem se na cestovní ruch (tourism) odkazuje asi 11 dokumentů z databáze JUSTIS - CELEX, např. rozhodnutí Rady 92/421/EHS o akčním plánu Společenství na podporu cestovního ruchu, které má být nahrazeno pro období 1997 - 2000 programem Philoxenia (v návrhu), který má být otevřen i pro přidružené země Střední a východní Evropy.

  7. Průniky - související oblasti

  · Doprava
  · Technická harmonizace
  · Notifikace
  · Veřejné zakázky

  2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti