ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Národní akreditační orgán

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :A. Národní akreditační orgán

Text:IV. akreditace v české republice

  A. Národní akreditační orgán

  Český institut pro akreditaci (ČIA) je Národním akreditačním orgánem České republiky. V rámci akreditačního systému České republiky je výkonným orgánem, který v souladu s § 6 zákona č. 20/1993 Sb. zabezpečuje akreditaci:

  - zkušebních laboratoří,

  - kalibračních laboratoří,

  - certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti a pracovníků,

  - inspekčních orgánů.

  Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v ČSN EN řady 45000 týkajících se akreditace a na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci (MPA), které ČIA s ohledem na obecnou povahu norem řady ČSN EN 45000 vydává. MPA slouží k interpretaci a upřesnění kritérií obsažených v normách řady ČSN EN 45000.

  Přehled právních předpisů a organizačních dokumentů upravujících Akreditační systém České republiky

  1. P r á v n í p ř e d p i s y

  - zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon)

  - zákon č.20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

  - zákon č.3O/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č.5O5/199O Sb., o metrologii,

  - vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

  2. O r g a n i z a č n í d o k u m e n t y

  - Statut Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  - Statut Rady pro akreditaci

  - Statut Českého institutu pro akreditaci

  - Organizační řád Českého institutu pro akreditaci

  - Statuty technických výborů a komisí

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti