ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR)
Kapitola :E. Stav harmonizace

Text:E. Stav harmonizace

      Úkolem této práce není posuzovat stav sblížení práva ČR s právem EU, úroveň kompatibility těchto dvou právních systémů. Proto připojujeme pouze dvě poznámky k názorům vyslovovaným (z části i publikovaným) na tuto otázku.

      ) Povětšinou se uvádí, že právo ČR je kompatibilní s právem EU asi z 50 - 55%. Tento odhad považujeme za reálný. Vyšší ohodnocení slučitelnosti (např. 65 %) považujeme za sporné.
      ) Tento odhad nelze ztotožňovat s ohodnocením účasti státních orgánů, zejména legislativních útvarů ministerstev a jiných ústředních orgánů, na dosažené úrovni kompatibility. Nelze totiž opomenout, že právo EU má ve značném rozsahu totožný základ jako právo ČR, jímž je kontinentální systém práva. Chceme-li zjistit přínos české legislativy k dosažené úrovni slučitelnosti (výše ad a), musíme tento údaj snížit o 25 - 30 %. Stejný názor vyslovili při konzultaci rakouští právníci.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti